Arhiva sećanja: Prikazi istorije Novog Bečeja kroz anegdote, fotografije i neispričane priče

Udahnite život u zaboravljene priče Novog Bečeja kroz našu bogatu kolekciju članaka posvećenih ličnostima i događajima iz prošlosti. Putujte kroz vekove, istražujući šarenu paletu istorijskih trenutaka koji su oblikovali naš grad. Ovde se susreću sećanja i stvarnost, oživljavajući stare ulice, priče i događaje kroz zanimljive anegdote, neispričane legende i retke fotografije. Doživite Novi Bečej iz novog ugla, kroz oči prošlosti koja je oblikovala našu sadašnjost, dok se trudimo da sačuvamo duh i nasleđe koje čini naš grad jedinstvenim.

Prof. dr Aleksandar Kasaš

Prof. dr Aleksandar Kasaš

rođen je 27. januara 1952. godine u Novom Bečeju (Banat). Osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom mestu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu – grupa za istoriju 1976. u Novom Sadu, a magistrirao u Beogradu 1983. Doktorirao je u N. Sadu 1995. sa temom Mađari u Vojvodini 1941-1946. godine. Knjiga je sledeće godine, pod istim naslovom, i objavljena. Sada je u štampi, drugo i dopunjeno izdanje.

Autor je više knjiga i publikacija, a najznačajnija je Istorija Mađara u koautorstvu sa P. Rokaiem, Z. Đereom i T. Palom, gde je on napisao deo koji se odnosi na istoriju mađarskog naroda u 20 veku. Objavio je šezdesetak studija u vodećim istorijskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je sa saopštenjima, na mnogim naučnim skupovima, koji su objavljeni u posebnim zbornicima.

Godinama se bavi istorijom porodice Dunđerski, o kojoj je objavio desetak radova, i to:

- Kako je stvarano bogatstvo porodice Dunđerski, „Dnevnik", N. Sad, januar 1991. (feljton u devet nastavaka), 

- Zapisi Lazara Dunđerskog o svom životu i sticanj porodičnog imetka, „Zbornik Matice srpske za istoriju" br.51/1995, str. 213-223, 

- Kome je Bogdan Dunđerski – veleposednik starobečejski i srbobranski ostavio svoje imanje? „Zbornik Matice srpske za istoriju" br.55/1997, str. 169-182, 

- Testament Bogdana Dunđerskog iz 1918. godine, „Krovovi" br.39/40, Sremski Karlovci 1997, str. 81-84, 

- Kapela Bogdana Dunđerskog, veleposednika starobečejskog i srbobranskog, „Zbornik radova Seoske i salašarske crkve u Vojvodini" PČESA, N. Sad 1998, str. 264-268, 

- Pismo Uroša Predića Bogdanu Dunđerskom povodom racije u Bačkoj 1942. godine, „Krovovi" br.41/42/43, Sr. Karlovci 1998, str.55, 

- Kalemegdan prema opisu Uroša Predića iz 1929. godine (pismo upućeno Bogdanu Dunđeskom) „Dometi“, Sombor, jesen-zima br.94-95/1998, str.79-81, 

- Uroš Predić o političkim pitanjima u pismima Bogdanu Dunđerskom 1922-1942, „Krovovi" br.44/45/46, Sr. Karlovci 1999, str.106-108 i 

- Dva vredna ulja na platnu Uroša Predića vezana za Bogdana Dunđerskog, „Rad Vojvođanskog muzeja“, br.47/48, N.Sad 2006, str.77-80. 

Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetu Istorija Jugoslavije, gde je pod njegovim mentorstvom diplomiralo sto sedamdeset i dva studenta, magistriralo pet, a doktorirala dva kandidata.

Rukovodilac je vojvođanskog pokrajinskog naučnog projekta Istraživanja političke, privredne i kulturne prošlosti Vojvodine. Bio je višegodišnji član ekspertske grupe Ministarstva za nauku Republike Srbije za istoriju, etnologiju i arheologiju, a sada je član Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu. Kraće vreme bio je prodekan za finansije Filozofskog fakulteta u N. Sadu i član Nastavno-naučnog veća u više mandata. Stalni je član saradnik Matice srpske i Odeljenja za društvene nauke ove ustanove. Član je i Fondacije istoričara Bogumila Hrabaka, osnovanoj pri Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti za podsticanje naučnog podmlatka, kao i član Redakcije časopisa Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Istraživanja" i Uredništva „Krovova" iz Sremskih Karlovaca.

Related Articles

Ilija Koledin 1930.-1996.

Dr Vladimir Zdelar 1868-1926.