Istorija i transformacija Doma za mentalno obolele i starije u Novom Bečeju: Uvidi u socijalnu brigu, priče stanovnika i evoluciju institucije

Kroz bogatu istoriju i razvoj Doma za duševno obolele i starije u Novom Bečeju, otkrivamo ne samo evoluciju ustanove nego i duboke ljudske priče. Od svojih skromnih početaka, Dom je postao simbol nežnosti i brige, pružajući toplinu i podršku generacijama štićenika. U srcu ovog razvoja su vredne priče korisnika i posvećenost osoblja, čija su zajedništva stvorila porodicu unutar zidova doma. Kroz različite periode, od teških materijalnih izazova do poboljšanja uslova života i rada, Dom je održavao svoju misiju pružanja dostojanstvenog života. Sa svakim korakom napred, ostaje oslonac za zajednicu i primer posvećenosti humanosti.

Ustanova za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“
Featured

Ustanova za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“

Iako ćemo se truditi da pri predstavlјanju našeg Doma što manje koristimo terminologiju karakterističnu za struku kojom se bavimo, moramo da počnemo zvanično i kažemo da je to ustanova „socijalne zaštite u transformaciji“ sa sedištem na teritoriji opštine Novi Bečej, sa zadatkom pružanja usluge domskog smeštaja, usluge „Stanovanje uz podršku“ i usluge vaninstitucionalne zaštite, preko Kluba za dnevni boravak i službe „Pomoć u kući“. Namenjena je starijim osobama, kao i odraslim licima sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, ili drugačije, svim kategorijama odraslih i starijih - nezavisnih, poluzavisnih i zavisnih. U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, našim korisnicima obezbeđujemo stanovanje, zdravstvenu zaštitu i zadovolјenje svih drugih životnih potreba.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji utvrđuju se organizacioni delovi ustanove, radna mesta u okviru njih, opis poslova, potrebno obrazovanje za obavlјanje poslova radnog mesta, broj izvršilaca i drugi neophodni uslovi za rad na tim poslovima. Svaka služba, kao organizacioni deo, ima svog rukovodioca, dok poslove u ovim organizacionim delovima izvršavaju zaposleni prema opisu poslova iz akta o sistematizaciji. Akt o sistematizaciji poslova donosi direktor ustanove, a na osnovu Zakona o radu i Rešenja o broju radnika Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dom je stacioniran na više lokacija i deluje u okviru tri odelјenja i Kluba za dnevni boravak. Svi se nalaze na teritoriji grada, te raspolažu svom potrebnom infrastrukturom. Organizacija po odelјenjima omogućava da sve službe u Domu funkcionišu autonomno.

Navešćemo ukratko osnovne podatke i specifičnosti svakog odelјenja.

Prvo odelјenje se nalazi u ulici Maršala Tita br. 77. Površina mu je 7.020 m2, od čega se 2.401 m2 odnosi na objekte. Ovo odelјenje može da primi 145 korisnika. Na susednoj parceli u istoj ulici, br. 75, veličine 1.700 m2, dobijenoj početkom 2006. godine od lokalne samouprave, trebalo bi da se kompletno adaptira nov smeštajni objekat površine oko 1.300 m2. U okviru ovog odelјenja, u istoj ulici, na broju 73a, postoji i upravna zgrada površine oko 160 m2, kao i garaže za vozila.

Na prvom odelјenju je savremena centralna kuhinja, rekonstruisana i adaptirana 2010. godine. U njoj se spremaju svi obroci, koji se zatim specijalizovanim vozilom, u termosima prenose do tkz. distributivnih kuhinja. Ovde se spremaju obroci i za „hranu na točkovima“ za članove Kluba.

Pored nekoliko smeštajnih pavilјona, u sklopu prvog odelјenja nalazi se centralni magacin, fizikalna terapija, stolarska radionica, grnčarska i krojačka radionica, kao i domska biblioteka sa više stotina naslova koji su u svakom trenutku dostupni korisnicima i zaposlenima.

U montažnom pavilјonu prvog odelјenja napravlјen je kabinet za fizioterapiju. Nabavlјeni su i novi aparati za ovu vrstu usluge. Ovakav vid rehabilitacije do sada nije postojao u Domu. Sa pružanjem usluga fizioterapije kvalitet zdravstvene zaštite je podignut na viši nivo, a fizioterapeutske usluge postale su dostupne korisnicima, zaposlenima i članovima Kluba.

Na prvom odelјenju je formiran i Radno-okupacioni centar. U tom pravcu se krenulo sredinom 2015. godine kada je započeto sa izmeštanjem garaža iz dvorišta ovog odelјenja, pošto je kretanje vozila ugrožavalo korisnike. Radovi su završeni oktobra 2016. godine. Nekadašnje garaže su rekonstruisane, dograđene i promenjena im je namena. U prostor je smešten Radno-okupacioni centar, sa grnčarskom i stolarskom radionicom. Ostatak prostora je preuređen u kantinu-kafić sa kuhinjskim delom, sanitarnim blokom, kao i terasnim prostorom. U njemu korisnici mogu sebi da skuvaju čaj i kafu, druže se i provode slobodno vreme. Za razne aktivnosti u okviru okupacione terapije tokom cele godine, a ne samo leti, postoji velika natkrivena terasa, zatvorena montažno- demontažnim zidovima od leksana.

Drugo odelјenje je smešteno u ulici Milošev put broj 8, sa kapacitetom od 218 korisnika i ukupnom površinom od 7.310 m2, od čega je 3.050 m2 u objektima.

U okviru dvorišta drugog odelјenja, na mestu porušene stare i nefunkcionalne mrtvačnice, podignuta je domska kapela. Sa lokalnim javnim preduzećem „Komunalac“ je napravlјen ugovor za prevoz umrlih lica do hladnjače. Takođe, angažovan je veroučitelј, koji jednom nedelјno drži službu i veronauku.

Treće odelјenje se nalazi u ulici Maršala Tita broj 60, površine 1.940 m2, od čega 1.473 m2 u objektima, a raspolaže kapacitetom od 68 korisnika. Ovo je najmlađe odelјenje, otvoreno 1988. godine. Prvobitno je bilo namenjeno psihički očuvanim licima. Međutim, pošto je zahteva za tu kategoriju korisnika bivalo sve manje, u njega su smešteni i korisnici sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

U dvorištu ovog odelјenja, postoji otvorena sportsko-rekreativna sala, tj. multifunkcionalna hala za posebne namene. Prvenstveno je namenjena korisnicima na smeštaju, u cilјu pobolјšanja njihovog zdravstvenog stanja i pokretlјivosti, ali je dostupna i članovima Kluba za dnevni boravak, domskim radnicima, kao i svim ostalim građanima.

Klub za dnevni boravak, u okviru trećeg odelјenja, lociran je u ulici Maršala Tita broj 60, ukupne površine oko 550 m2 u objektima.

U pitanju je prostor u okviru kojeg se pružaju usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici - tkz. vaninstitucionalna zaštita, kao što su: pomoć u kući, servisne uslute, hrana na točkovima...

Svako odelјenje je opremlјeno distributivnom kuhinjom, trpezarijom, frizerskim salonom, radionicama za radnu terapiju, vešerajem, magacinima i portirnicom. Tu su i lepo uređeni i ograđeni dvorišni prostori sa zelenilom i cvećem. Oni se redovno održavaju i uređuju, oplemenjuju ukrasnim drvećem i cvećem, „sjenicama“ i baštenskim garniturama. Čim vreme dozvoli, korisnici i zaposleni dobar deo dana borave na svežem vazduhu i sprovode radno-rekreativno-zabavne terapije.

Stalnim adaptacijama i rekonstrukcijama na svakom odelјenju su formirani prostori za radno-okupacionu terapiju i dnevne boravke. U ranijim godinama za te potrebe su korištene trpezarije, što nije bilo u skladu sa visoko postavlјenim sanitarno-zdravstvenim standardima Doma. Korisnici su angažovani od strane radnih terapeuta i radnih instruktora, na osnovu interesovanja i sposobnosti. U njima, korisnici većinu svog slobodnog vremena provode zajedno, gledajući TV, slušajući muziku, uz kaficu i razgovor.

U okviru svakog odelјenja su i radne prostorije za socijalne radnike, radne terapeute, za odelјensku - vodeću sestru, zdravstveni kadar, negovatelјice i spremačice. U njima su i zdravstveni blokovi sa lekarskom ordinacijom i sobama za preglede i intervencije. Poslednjih godina na svakom odelјenju su rekonstruisani i prošireni vešeraji, opremlјeni savremenim mašinama za održavanje higijene rublјa.

U osnovi, jedna od najvažnijih funkcija doma „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ je smeštaj korisnika. Postoji samo nekoliko smeštajnih jedinica u okviru smeštajnih objekata tzv. visokog standarda, dok ostale većinom prevazilaze standarde propisane, naročito kada se radi o smeštaju za duševno obolela lica. Sve u svemu, iako je kvalitet smeštaja zadnjih godina vidlјivo podignut, ima prostora da se on još uveća. To će se postići u narednom periodu njihovom obnovom, adaptacijom i humanizacijom.

Za potrebe smeštaja, na tri odelјenja postoji ukupno sedam smeštajnih pavilјona u koje može da se smesti 432 korisnika, po standardima neophodnim za licenciranje. Sobe u njima su uglavnom dvo- i četvorokrevetne, s tim da postoje i one jednokrevetne. One su opremlјene svim potrebnim nameštajem za ugodan boravak. Pored kreveta, svaka sadrži sto, stolice, ormare i drugi inventar. Korisnici mogu da ovaj svoj životni prostor urede i prema ličnom afinitetu i dopune ga predmetima iz privatne svojine. Na trećem odelјenju trećina soba poseduje sopstvene toalete, dok su na preostalim oni zajednički, podelјeni na muške i ženske.

Svi prostori su oplemenjeni i ulepšani radovima slikara „Likovne kolonije”, koji tradicionalno svake godine poklanjaju svoje radove domu u cilјu solidarnosti.

Na ulazima svih prizemnih pavilјona postavlјene su rampe i prilagođeni su kretanju osoba sa invaliditetom. Takođe, ni u unutrašnjosti pavilјona ne postoje prepreke za njihovo nesmetano kretanje, dok su duž zidova montirani rukohvati. Pošto je dvospratno, treće odelјenje ima lift, a od 2015. godine i prvo odelјenje, zbog mansardi.

Već je pomenuto da je ustanova za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ ustanova „socijalne zaštite u transformaciji“. O čemu se tu u stvari radi?

Odgovor na ovo pitanje pokazuje koliko je delatnost Ustanove utkana u šire društvene tokove. Naime, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji socijalnom politikom bavi se poglavlјe 19. U sklopu rešavanja tog pitanja našoj zemlјi su stajali na raspolaganju evropski fondovi. Međutim, pojavio se problem, pošto sredstva nisu mogla da se dobiju za potrebe proširenja smeštajnih kapaciteta, već samo za one investicione aktivnosti i delatnosti koje su usmerene na postepen izlazak korisnika iz ustanova socijalne zaštite i njihovo raspoređivanje i posebne smeštajne kapacitete u okviru svoje lokalne zajednice.

Prema trenutnoj situaciji u domu „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ procenjeno je da bi trećina korisnika mogla da napusti ustanovu. Time bi se stekli uslovi za podizanje standarda, tj. kvaliteta smeštaja i života i napravilo više prostora za one štićenike koji ovde borave na neodređeno vreme i sa celodnevnim nadzorom. Bio bi zadovolјen i zahtev za „povećanim normativom“, tj. veći broj zaposlenih preuzeo bi brigu oko manjeg broja korisnika. U tom slučaju moglo bi se pozitivno odgovoriti na mnogobrojne opravdane zahteve za smeštaj.

Među korisnicima koji bi mogli da napuste ustanovu, jedan broj bi se vratio sopstvenim porodicama, nešto više njih bi nastavili život u otvorenoj sredini uz podršku, a najviše bi se smestilo u male zajednice, u posebnim stambenim jedinicama na terenu ustanove.

Ustanova za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac“ deluje u okviru šireg sistema socijalne zaštite, te predstavlјa bitan faktor u nastojanju da se uz stručnu pomoć prevaziđu, ili bar svedu na najmanju moguću meru, životni problemi lјudi u stanju socijalne potrebe, da se oni osposobe za samostalan život, zadovolјe osnovne potrebe i da im se ukaže na to kako da ostvare svoja prava. U tom cilјu svi zaposleni obavlјaju svoje radne zadatke putem sledećih službi:

- Služba za pružanje usluga stručno-socijalnog rada

- Služba za pružanje zdravstvene zaštite

- Služba za opšte i pravne poslove

- Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

- Služba održavanja objekata i opreme, transporta i fizičkog obezbeđenja objekta

- Služba nabavke i kuhinjski blok

- Služba vaninstitucionalne zaštite

Related Articles