Ideološko-politički rad

Stalne forme rada sa omladinom, ženama i simpatizerima bile su vaspitne grupe ili kružoci. Vaspitnom grupom od 5-6 članova rukovodio je sekretar, koji je bio član Skoja, Partije ili Narodnog fronta. Jedan član bio je blagajnik, kome su ostali plaćali, po dinar mesečnu članarinu za nabavku literature. Takvih grupa je bilo više, a formirane su po teritorijalnom principu. Grupom u I rejonu rukovodila je Dušica Stojanov, a članovi grupe su bili Žika Lirić, Dragolјub Stojanov, Ilija Golubović i Čeda Solarov. Dragolјub Stojanov je bio blagajnik, a Čeda Solarov je primao literaturu i davao je na čitanje članovima grupe. Panta Miškov rukovodio je grupom u kojoj su bili Velizar Stokić, Veselin Zokić, Velјa Ubavić i Vojko Milankov. U grupi Sredoja Petrovića bili su Ivan Baračkov, Mika Zokić, Voja Vioglavin, Cveta Kukin, Rada Odadžić, Marica Veselinov i Jovanka Santovac. Postojale su i grupe Ljubiše Stančića-Lapade, Ise Stanisavlјeva, Mike Radišića, Milene Trifunjagić, Stanka Marinkova, Ilije Ćurčića, Milene Bokanić. Grupe su bile jedna vrsta idejno-političkih kurseva kroz koje su se pripremali za prijem u KPJ i Skoj.

Političkom radu sa ženama partijska organizacija posvećivala je posebnu pažnju.

Aktivistkinje su dobijale zadatak da u čitalačkim grupama rade sa ženama za koje se znalo da su simpatizeri naprednog pokreta. Sa njima su održavale prela po kućama. Uz pletivo i vez, čitale su naprednu literaturu i štampu, dela Čapeka, Gorkog i druga. Mnoge među njima redovno su primale list »Žena danas«, koji je izlazio u Beogradu.

Kolektivnim sredstvima kuplјena su 4 radio aparata, koja su postavlјena po privatnim kućama: kod Makse Kovačeva, Rade Aćimova, Ldze Ćurčića i Svetozara Berića. Oni su stanovali u raznim delovima sela. Tu su se okuplјali da kolektivno slušaju domaće i strane vesti. Najčešće su tražili Moskvu, koja je u 22 časa završavala program Internacionalom koju su stojeći i pevušeći slušali. Sutradan su te vesti širili i popularisali po selu.

Sadržaj

O gradu