Stranke karbonara i faktora

Poznato je da se problem podele, zakupa i korišćenja ritske zemlјe pojavio od prvih dana uspostavlјanja Dištrikta i da nije bio rešen za vreme njegova postojanja. To je bilo zbog toga što je Komora imala spahijsko pravo na svu tu zemlјu, a Dištrikt ju je dobijao u višegodišnji zakup po relativno visokoj ceni. Da bi ispunio svoje obaveze prema Komori, on je dalјe parcelisao tu zemlјu i davao je u zakup pojedincima na određeno vreme. Deobu zemlјe vršila je komisija. Bilo je mnogo zloupotreba. Zemlјu su najčešće dobijali oni koji su bili bliže vlasti, a ne bezemlјaši, sirotinja.

To je dovelo do nezadovolјstva i sukoba, ne samo između stanovnika i vlasti Dištrikta već i između samih stanovnika. Stvorene su dve stranke: karbonari i faktori. Prvi su bili deobaši koji su činili većinu stanovništva. Oni su mahom bili bezemlјaši i siromašni selјaci koji su dobili slabu zemlјu. Zato su energično tražili novu, pravičniju podelu zemlјe. Drugi su bili nedeobaši — faktori, koji su činili manjinu stanovništva, ali su bili odlučujući faktor u tadašnjem društvu. To su bili posednici većih kompleksa zemlјe, a uživali su dosta iberlandske zemlјe jer su bili bliski dištriktskoj i državnoj vlasti. Bili su izraziti protivnici nove deobe zemlјe.

Te suprotnosti došle su naročito do izražaja 1826. godine kada su karbonari u Kumanu tražili izbore za novu opštinsku upravu i da se kandiduju njihove pristalice, mada nije ni istekao mandat staroj upravi. U administraciji je diskutovano o tome kako da se to izbegne, pa je preporučeno da se kandiduju neutralni, tj. oni koji ne pripadaju ni jednoj ni drugoj stranci. Ali, kako takvih nije bilo, smatrali su da treba kandidovati po trojicu iz redova obe stranke. Na kraju nisu imali dovolјno hrabrosti ni to da učine, plašeći se pobede karbonara. Zato je Magistrat odlučio »da ne kandiduje ni jednog od kolovođa, koji već sedam godina vode dogovore i prave ’koletke’ za tužbe«, nego je predložio svoje lјude i to za suca Živana Sekulića, a za zakletnike (eškute, odbornike) Tošu Živkovića i Kuzmana Ćurčića. Kuzman Mučalov bio je rezervni kandidat za suca.

Nema podataka o rezultatima tih izbora. Može se zaklјučiti da je stranka karbonara morala biti brojna i borbena kad je smela i da pokuša da nametne Magistratu svoje kandidate za opštinsku upravu.

Kada su 1841. godine vršene pripreme za izbor opštinske uprave, Magistrat je preko nadzornog senatora predložio kandidate: Stevu Nikolića, suca, Marka Blažića, Pavla Nikolajevića, Stevu Stančića, Acka Zokića, Jevtu Odžića, Miju Maksića, Stevu Baračkova, Paju Ubavića, Proku Kovačeva i Proku Borjanova. Na prvom mestu je Steva Nikolić, na drugom Marko Blažić, a na trećem Pavle Nikolajević. Za slučaj da neko od njih odbije kandidaturu, Magistrat predlaže, kao rezervnog kandidata, Acka Zokića.

Prema uputstvu nadzornog senatora na dan izbora, »sabraće se cela opština od kućnog broja do broja i predložiti joj kandidate za suca, isklјučiv iz glasanja sve koji nemaju kuće i nepokretnosti, a glasaće se zrnima i slobodno te će po dosadašnjem običaju izabrati i suca i zakletnike. A kada završe restauraciju (izbore), od izabranih će primiti zakletvu, Magistratu će pak podneti inventare i uputstva koja su dali novoizabranom sudu«.

Iz ovoga se jasno vidi da seoska sirotinja bez kuće i ne pokretnosti nije imala pravo glasa u izboru lokalnih vlasti, a činila je veliki broj seoskog stanovništva.

Tags:

Sadržaj

O gradu