Prof. dr Duško Letić

Duško Letić je rođen u Kumanu 1959. godine. Završio je osnovnu školu ''Milan Stančić Uča'' u Kumanu. Srednju mašinsku školu je završio u Zrenjaninu 1978. god. Diplomirao je 1984. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na odseku za industrijske sisteme. Magistrirao je 1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa temom ''Razvoj novih metoda za upravlјanje tokovima materijala u mašinogradnji'', kada je boravio u švajcarskom institutu Micron Hessler u Bazelu.

Prof. dr Duško LetićDoktorsku disertaciju pod nazivom ''Opšti i edukativni model kritičnih protoka materijala Precedence diagramming strukture'' odbranio je 1996. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Profesionalna orijentacija na fakultetu odnosi se na operaciona istraživanja, grafičko modeliranje i animaciju primenom računara, upravlјanje projektima, računarsko projektovanje i konstruisanje, CAD slobodnih formi, vizuelizaciji podataka itd. Pored primene matematičkih alata u operacionim istraživanjima bavi se i problemima vezanim za računarsku grafiku i primenu CAD tehnologija. Prvo zapošlјenje je bilo u fabrici ''Minel'' Zrenjanin. 1987. god.

Na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” zaposlen je od 1988. god. u svojstvu asistenta, a od 1997. godine u svojstvu nastavnika. Iste godine je izabran u zvanje docenta, a 2003. godine u zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu za užu naučnu oblast Informatika i računarstvo. Redovni profesor je od 2011. godine iz uže naučne oblasti Informacionih tehnologija.

U proteklom periodu je radio na samoevaluaciji i akreditaciji fakulteta i univerziteta u skladu sa bolonjskim procesom. Objavio je više knjige i monografija iz oblasti operacionih istraživanja, operacionog menadžmenta, CAD mašinskih elemenata i konstruisanja, Inženjerske grafike, matematičkih konstanti i specijalnih funkcija.

U koautorstvu, a kao vodeći autor objavio je sledeće značajne udžbenike: ''Computer graphics and animation - Expositions in MathCAD'' (sa slovačkim koautorima) i ''Mathcad 13 u matematici i vizuelizaciji'' (rang naučne knjige).

Autor je ili koautor oko 70 naučnih i stručnih radova (u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i Institutom ''Mihajlo Pupin'' iz Beograda). Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih skupova i simpozijuma.

Takođe je autor mnogobrojnih monografija i naučnih monografija iz oblasti specijalnih matematičkih funkcija koje se odnose na hipersferične, hiperkubne i hipercilindrične funkcije.

Kao saradnik je radio na više naučno-istraživačkih projekata za ministarstvo i u praktičnom domenu, za privredu. Bio je mentor na izradi oko 80 diplomskih radova iz predmeta Računarsko projektovanje, Grafičko modeliranje i Operaciona istraživanja.

Učestvovao je u komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih, master i diplomskih radova. Takođe je bio je mentor prilikom izrade dva magistarska rada. Od 2007. do 2020.  bio je član stručnog veća Univerziteta za oblast tehničko-tehnoloških nauka, i član stručnog veća Univerziteta za oblast umetnosti.

Član je programskog odbora SYM-OP-IS. Bio je mentor u izradu dve doktorske disertacije iz oblasti grafičkih komunikacija u inženjerstvu i upravlјanja projektima. Organizovao je i radio na realizaciji nekoliko kurseva iz oblasti primene računara (ECDL-ovlašćeni tester i ispitivač) i specijalističkih informatičkih kurseva. Poslednjih  godina bavio se specijalnim funkcijama na osnovu kojih je objavio više radova u uglednim međunarodnim časopisima. Od toga su dvanaest na tzv. SCI listi (Springer i Hindawi).

Bavi se slikarstvom i crtanjem i učestvovao je više međunarodnih izložbi od kojih se ističu u Holandiji (Roterdam, 1989.) i Finskoj (Tampere, 1990.). Trenutno priprema četvorotomno izdanje ''Biografska enciklopedija NAUKE i TEHNOLOGIJE'' i opus crteža i pastela ''Pastelne pastorale''.

 

Vidi galeriju

 

Povezani članci