Režim zaštite III (trećeg) stepena

Režim zaštite III stepena – proaktivna zaštita, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom delu sa delimično izmenjenim i/ili izmenjenim ekosistemima, predelima i objektima geonasleđa od naučnog i praktičnog značaja. U III stepenu zaštite mogu da se vrše upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, razvoj sela i unapređenje seoskih domaćinstava, uređenje objekata kulturno-istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva, očuvanje tradicionalnih delatnosti lokalnog stanovništva, selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resusrsa i prostora uz potrebnu infrastrukturu i drugu izgradnju.

Površine koje se nalaze na prostoru unutar režima zaštite III stepena obuhvataju preostali deo Parka prirode „Rusanda“ i sastoje se od pet prirodnih celina:

  1. Velika Rusanda (sa kompleksom Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, parkom i slatinom severno od kompleksa)
  2. Mala Rusanda i Mutljača
  3. Kumanska ledina – Kornjačara
  4. Trivunjić kopao
  5. Triangla

Povezani članci