Režim zaštite II (drugog) stepena

Režim zaštite II stepena - aktivna zaštita, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom delu sa delimično izmenjenim ekosistemima velikog naučnog i praktičnog značaja i posebno vrednim predelima i oblicima geonasleđa. U II stepenu zaštite mogu da se vrše upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zašićenog područja, bez posledica na primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obeležja predela i objekata geonasleđa, obavljati tradicionalne delatnosti i ograničeno koristiti prirodni resursi na održiv i strogo kontrolisan način.

U okviru područja za koji je propisan režim zaštite II stepena, nalaze se sledeće prirodne celine:

  1. Severni krak vodnog basena Velike Rusande sa velikim površinama veoma plitke vode, kao i livade na slanom zemljištu sa kojima su u neposrednom kontaktu. Sa pojedinih delova obale voda se tokom godine povlači, ostavljajući značajne delove muljevite obale.
  2. Malo selište – Široka slatina: veoma plitak deo južnog kraka geomorfološkog basena Rusande, koji karakteriše mozaični raspored delova slanog jezera, depresija i bara sa akvatičnom vegetacijom, vlažnih i slanih stepskih livada, kao i stepskih enklava (uglavnom visokih greda koje su preorane i delimično uparložene), bez stalnog prisustva otvorene vode tokom većine sezona. Široka slatina predstavlja tipičnu kontinentalnu livadu na zaslanjenom zemljištu. Unutar područja nalazi se i deo kanala K-3-7.
  3. Kumanska ledina između pruge i kanala je plitka depresija sa specifičnom površinskom džombastom strukturom tla i razvijenom pripadajućom vegetacijom.
  4. Trivunjić kopao (srednji deo) predstavlja očuvanu zaslanjenu livadu.
  5. Bara na lokalitetu Babino jajce: zabarena depresija paleomeandra Tise, verovatno istog porekla kao i okolna slana jezera, duga 4,15 kilometara a široka do 80 metara, sa bogato razvijenom akvatičnom, naročito emerznom vegetacijom.
  6. Bara ispod Bečkog brda: depresija paleomeandra Tise, verovatno istog porekla kao i okolna slana jezera, duga 960 a široka i do 170 metara sa bogato razvijenom akvatičnom, naročito emerznom vegetacijom.
  7. Kanal Kumane 2(29), koji preseca lokalitete Kornjačara i Trivunjagića kopao, sa sistemom bara i depresija na lokalitetu Triangla a time i sa kanalom DTD.
  8. Kanal K-3-7, koji drenira Malu Rusandu i spaja je sa kanalom Kumane 2(29).

Povezani članci