srenhu

Opis granica zaštitne zone

Početna tačka opisa granice zaštitne zone PP „Rusanda" je tromeđa parcela 4495, 8236 k.o. Kumane, Opština Novi Bečej, i međnog kamena k.o. Novi Bečej. Granica ide na istok, južnom međnom pinijom parcele 8236, lomi se na jug, istočnom međnom linijom iste parcele, do međnog kamena sa k.o. Melenci, Grad Zrenjanin. Skreće na jugozapad, granicom dvaju Opština, do jugozapadne međne tačke parcele 4106. Lomi se na severozapad, granicom parcela 4106, 4107, preseca parcelu 8244 i skreće na jugozapac, zapadnom međnom linijom parcele 8244, do jugozapadne međne tačke parcele 4220. Dalјe se lomi na severozapad, granicom parcela 4220,4219, preseca parcelu 8245 i skreće na jugozapad, zapadnom međnom linijom iste parcele, do jugozapadne međne tačke parcele 4291.

Skreće na severozapad, granicom parcela 4291, 4292/10 do parcele 8246. Lomi se na jugozapad, istočnom međnom linijom iste parcele, do parcele 8256. Potom skreće na jugoistok, severnom granicom parcele 8256, do naspram severne međne tačke parcele 5688. Zatim se lomi na jug, presecajući parcele 8256 i nastavlјa zapadnom međnom linijom parcele 5688, do parcele 8265. Lomi se na istok, severnom granicom parcele 8265, skreće na jugozapad, granicom parcela 5705/1, 5704 i 5831/11, 5831/12 i 5833/18, 5833/17 i preseca parcelu 8275, i njenom južnom međnom linijom skreće na istok, do međnog kamena sa k.o. Melenci. Potom se lomi na severoistok, granicom dveju Opština, do jugoistočne međne tačke parcele 4164/5 k.o. Kumane. Granica dalјe skreće na jugoistok, preseca parcele 12409 k.o. Melenci, Grac Zrenjanin. Zatim u istom pravcu nastavlјa severnom međnom linijom parcela 7969/3, 7969/1, do parcele 12879, skreće na jug, zapadnom granicom parcele 12879, lomi se na jugoistok, južnom granicom parcele 12881, na jugozapad, zapadnom granicom parcela 12863, 12862, skreće na jugoistok, južnom granicom parcele 12860, do tromeđe parcela 12860, 12910 i 8386. Granica dalјe skreće na jugozapad, istočnom granicom parcele 12910, lomi se na jugoistok, granicom parcela 8370, 8371, preseca parcelu 12413 i njenom južnom međnom linijom ide do parcele 12859. Skreće na jugoistok, granicom parcela 12859, 8362, do naspram jugozapadne međne tačke parcele 12847. Skreće na severoistok, preseca parcelu 12859 i ide severnom međnom linijom parcele 12859, do naspram severne međne tačke parcele 8263/12. Lomi se na jugoistok, preseca parcelu 12859 i ide granicom parcela 8263/12, 8263/9, 8263/8, 8263/7, 8263/6 i 8263/5, do severoistočne međne tačke parcele 8263/5. U istom pravcu granica preseca parcelu 8263/1, do severne međne tačke parcele 8264, nastavlјa granicom te parcele, ponovo preseca parcelu 8263/1, do severozapadne međne tačke parcele 8331/2. Dalјe u pravcu jugoistoka, ide severnom međnom linijom parcela 8331/2, 8330/2, 8329/2, 8328/2, 8327/2 i 8326/2, južnom međnom linijom parcele 12845/1, lomi se na istok, severnom granicom parcela 8270/8, 8270/9, 8270/10, 8270/11 i 8270/12. Skreće na jug, istočnom, međnom linijom parcela 8270/12 i 8270/5, lomi se na jugoistok, granicom parcela 11286 i 11287, skrećući na jug, istočnom granicom parcela 11240 i 12789, skreće na zapad, južnom međnom linijom parcele 12809, preseca parcelu 12424/1 i u istom pravcu ide granicom građevinskog reona, do severozapadne međne tačke parcele 12815. Potom se granica lomi na jug, zapadnom granicom parcele 12815, skreće na zapad, južnom granicom parcele 12818, do parcele 12423 (železnička pruga). Lomi se na sever, istočnom granicom parcele 12423, do međnog kamena građevinskog reona. Skreće na zapad, južnom granicom parcela 12835 i 12836, lomi se na sever, granicom parcela 10389 i 10390/11, do parcele puta 12425. Skreće na jugozapad, južnom granicom puta, lomi se na severozapad, južnom međnom linijom parcele 12839, do međnog kamena sa k.o. Kumane, Opština Novi Bečej. Dalјe ide u pravcu zapaca, južnom granicom parcela 6098, 6100 i 6113, k.o. Kumane, do parcele 8412. Preseca istu i skreće na sever, zapadnom međnom linijom iste parcele, do jugoistočne međne tačke parcele 6222/5. Lomi se na jugozapad, južnom međnom linijom parcele 6222/5, skreće na severozapad, zapadnom međnom linijom parcele 8414, do jugoistočne međne tačke parcele 6310. Skreće na zapac, južnom međnom linijom parcele 6310, skreće na severozapad, zapadnom linijom parcele 8418, lomi se na zapad, južnom granicom parcele 6372, skreće na sever, istočnom granicom parcele 8419/1, lomi se na zapad severnom granicom parcela 8422, 8435, na severozapad, istočnom granicom parcele 8439/2, skreće na jugozapad, severnom granicom parcele 8442, do jugozapadne međne tačke parcele 6884/6. Skreće na sever, zapadnom granicom parcele 6884/6, lomi se na jugozapad, južnom granicom parcele 8441, do parcele 7351. Skreće na severozapad, istočnom granicom parcele 7351, do parcele 8125/1. Lomi se na istok, južnom granicom parcele 8125/1, na severoistok, istočnom granicom iste parcele, do granice zaštite prirodnog dobra. U pravcu severa i istoka prati granicu zaštite, do severozapadne međne tačke parcele 6856 i međnog kamena građevinskog reona naselјa Kumane. Granica dalјe prati granicu građevinskog reona, do granice zaštite. Uporedo sa granicom zaštite, zaštitna zona ide na severozapad, dalјe nastavlјa granicom građevinskog reona, do jugoistočne međne tačke parcele 8373, skreće na sever, istočnom granicom parcele 8373, lomi se na istok, severnom granicom parcela 8309 i 8281, do jugozapadne međne tačke parcele 5863. Skreće na sever, zapadnom granicom parcela 5863, 5777, lomi se na istok, severnom granicom parcele 8269, skreće na sever, zapadnom granicom parcele 5739, na zapad, severnom granicom parcele 8262, lomi se na sever, zapadnom granicom parcela 5651, 5594, do parcele 8258. Skreće na zapad, južnom međnom linijom parcele 8258, lomi se na sever, zapadnom međnom linijom parcele 5528/1, skreće na zapad, južnom međnom linijom parcele 8257. Nastavlјa na sever, istočnom međnom linijom parcele 8304, lomi se na severozapad, granicom parcele 8255, do međnog kamena sa k.o. Novi Bečej. Granica skreće na severoistok, granicom dveju katastarskih Opština, do početne tačke opisa granice zaštitne zone PP „Rusanda".

Povezani članci