Socijalna zaštita

Najznačajnije akcije u oblasti socijalne i dečije zaštite usmerene su ka ostvarivanju potpune društvene brige o deci, posebno u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite i obezbeđenju materijalnih sredstava. Samoupravna interesna zajednica za zaštitu dece se, pored ostalog, stara o ishrani učenika u školskim kuhinjama, o logorovanjima i letovanjima dece na moru, pruža materijalnu pomoć učenicima, obezbeđuje besplatan prevoz dece koja stanuju daleko od škole.

U okviru socijalne zaštite starih i iznemoglih lica, izgrađen je Dom za stare i penzionere. Pored toga, organizuje se i obezbeđuje materijalna pomoć za lica kojima je ova pomoć neophodna.

Dom za stare, obolele i penzionere ima tri odeljenja: odeljenje penzionera, odeljenje korisnika koji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje, ili socijalno ugroženih lica, i odeljenje psihički obolelih lica. U 1969. godini kapacitet doma kretao se oko 150 korisnika, a posle višegodišnjih ulaganja, adaptacijama i dogradnjom, broj korisnika je udvostručen. Osnovna delatnost Doma je adekvatan smeštaj, nega, ishrana i zdravstvena zaštita korisnika. Pored dvadesetak stalno zaposlenih radnika sa višom, srednjom i nižom školskom spremom, Dom, radi potpune zdravstvene zaštite korisnika, nekoliko puta nedeljno angažuje lekara opšte prakse i, jednom nedeljno, neurophisijatra, stomatologa i druge lekare specijaliste za kojima se ukaže potreba. Permanentnim usavršavanjem i doškolavanjem stručnog kadra i samopregornim radom, ovaj relativno mali kolektiv stekao je zapažen ugled među ostalim institucijama ove vrste u našoj pokrajini, i šire. Pored korisnika iz Vojvodine, u Domu živi i određen procenat korisnika sa drugih područja naše zemlje. Veoma uspešnu dugogodišnju saradnju ova institucija ostvaruje sa više od 20 opština i više od 30 gradova i centara ove vrste.

Društvenim planom razvoja Skupštine opštine do 1985. godine u oblasti socijalne i dečije zaštite predviđeno je da se sufinansira izgradnja predškolske ustanove u Novom Miloševu, odmarališta na moru i Doma za stare i penzionere. Neki od predviđenih objekata već su u gradnji.

Da li ste znali...

da je pored toga što su železnički i drumski saobraćaj umanjili značaj Novog Bečeja u prometu žitaricama, on je ipak ostao sve do Drugog svetskog rata najprometnije pristanište na Tisi u Jugoslaviji.

O gradu