Obrazovanje i vaspitanje

Iz ukupnog obrazovanja i vaspitanja u SAP Vojvodini, u novobečejskoj opštini zastupljena su tri oblika: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. U okviru Radničkog univerziteta, odnosno Radničkog doma u Novom Bečeju, pri odseku za vanredne studije, povremeno se organizuje i nastava za različite oblike višeg stručnog obrazovanja.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje predstavlja prvi vid organizovanog vaspitno obrazovnog rada na teritoriji opštine. Ovim oblikom rada obuhvaćeno je oko 80% dece predškolskog uzrasta. Celokupni predškolski vaspitno-obrazovni rad organizovan je u sklopu jedinstvene Predškolske ustanove »Pava Sudarski« u Novom Bečeju. Manje predškolske ustanove postoje i u svim ostalim naseljenim mestima opštine: Novom Miloševu, Kumanu i Bočaru. Oko 600 vaspitanika ovih ustanova raspoređeno je u oko 20 vaspitnih grupa mlađeg, srednjeg i mešovitog uzrasta. Vaspitni rad sa decom obavlja se na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku. U svim ustanovama obezbeđeni su osnovni uslovi za normalno odvijanje vaspitno-obrazov nog rada sa decom.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji novobečejske subregije dostiglo je zavidan nivo. Ovo se može potvrditi sledećim činjenicama:

— izuzetnim zalaganjem nastavnog osoblja svake godine u radu sa decom postižu se značajni vaspitno-obrazovni rezultati;

— oko 99% učenika obaveznih zakonom da pohađaju nastavu obuhvaćeno je organizovanim vaspitno-obrazovnim radom;

— dostignuta je maksimalna stručna zastupljenost nastave u svim osnovnim školama;

— stimulisanjem permanentnog stručnog usavršavanja, nastavnici sistematski rade na modernizaciji i unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada;

— svim učenicima, pripadnicima mađarske narodnosti, omogućeno je da osnovno obrazovanje stiču na svom maternjem jeziku;

— prema konkretnim uslovima i mogućnostima, formirala su se specijalna odeljenja i odeljenja za produženi boravak učenika;

— organizovanom ishranom učenika u školskim kuhinjama obuhvaće na su skoro sva deca osnovno-školskog uzrasta;

— za decu sa salaša i udaljenijih delova naselja organizovan je redovan prevoz, tako da su izostanci sa nastave svedeni na minimum.

Sve što je rečeno ukazuje da se složenim, zajedničkim i dobro organizovanim radom u osnovnom obrazovanju i vaspitanju na teritoriji novobečejske opštine postižu veoma značajni rezultati. Pored nastavnih kolektiva i vannastavnog osoblja, za uspehe postignute u školama velike zasluge imaju Samoupravna interesna zajednica za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i Skupština opštine Novi Bečej u celini, koji su, svojim zalaganjem, radom i pravilnom politikom razvoja, omogućili školama adekvatne uslove za rad i privređivanje.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje u novobečejskoj opštini odvija se u pet osnovnih škola:

  1. Osnovna škola »Miloje Čiplić« Novi Bečej,
  2. Osnovna škola »Josif Marinković« Novi Bečej,
  3. Osnovna škola »Milan Stančić — Uča« Kumane,
  4. Osnovna škola »Miloš Popov« Novo Miloševo,
  5. Osnovna škola »Dositej Obradović« Bočar.

Pored ovih pet škola, osnovnim obrazovanjem bavi se i Radnički univerzitet u Novom Bečeju. U saradnji sa nastavnim centrima i udruženim radom, ova institucija se, pored ostalog, bavi i osnovnim obrazovanjem odraslih. Sve škole ostvarile su različit stepen opremljenosti, ali sve to još uvek nije dovoljno za organizovanje najrazličitijih oblika rada sa učenicima.

Posle završene osnovne škole, najveći procenat učenika nastavlja školovanje u okviru zajedničkog srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Ovaj vid obrazovanja usklađen je sa osnovnom koncentracijom celokupne reforme vaspitanja i obrazovanja u SAP Vojvodini. Za izvođenje vaspitno-obrazovne delatnosti na ovom stupnju koristi se postojeći školski prostor u Novom Bečeju i Novom Miloševu. Celokupan rad odvija se u relativno lošijim uslovima, jer ni prostor ni opremljenost škola ne zadovoljavaju u potpunosti sve sadašnje normativne zahteve. Nastava se izvodi na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku.

Pozivno usmereno obrazovanje odvija se u okviru Centra za usmereno obrazovanje »Ivo Lola Ribar« u Novom Bečeju. U školi postoje tri smera: građevinski, tekstilni i metalski. Usled relativno malog broja učenika, škola nije u mogućnosti da u potpunosti obezbedi stručni kadar. Nerešen problem predstavlja i nedostatak specijalnih učila za pojedine stručne predmete. Izvršenim adaptacijama postojećeg i dogradnjom novog školskog prostora, opšti uslovi rada su znatno poboljšani.

Da li ste znali...

da se Brodogradilište »Tisa« od svog osnivanja 1957. godine, samo dvadesetak godina nalazilo na obali Tise, između bivše skele i sadašnje  plaže?

O gradu