Šumarstvo

U novobečejskoj privredi, šumarstvo kao privredna grana nema poseban značaj. Površine pod šumom kreću se oko 1.100 ha, što čini svega oko 1,7% ukupne teritorije opštine. Šumske površine nalaze se sa obe strane Tise, u uskim pojasevima pored reke, i mestimično, na vodoplavnim terenima u unutrašnjosti hatara novobečejske opštine. Površine pod brzorastućom topolom svake godine se povećavaju, što će bitno uticati na intenziviranje šumarstva i njegovu veću zastupljenost među ostalim granama privrede.

Šumsku vegetaciju uglavnom čine meki lišćari, kao što su: vrba (Salix alba), bela i crna topola (Populus alba i Populus nigra). Na manjim površinama zastupljeni su: jasen (Fraxinus oxycarpa) i bagrem (Robinia pseudoacacia). I pored povoljnih prirodnih pogodnosti, naročito za ritske šume poplavnih područja, šumska privreda ima sporiji tempo rasta od ostalih grana privrede. Ovo je, pre svega, posledica biološkog karaktera šumske proizvodnje, koji proces razvoja šumarstva čini složenim i dugo- ročnim. Međutim, efikasnim sprovođenjem programa sadnje šume i šumsko-uzgojnih radova na permanentnom održavanju, proširivanju i intenziviranju postojećih šuma, tempo rasta šumske privrede znatno se ubrzava.

Na osnovu sačinjene projekcije petnaestogodišnjeg razvoja šumarstva na teritoriji novobečejske subregije, predviđena stopa rasta nacionalnog dohotka u šumarstvu opštine je 3,0—3,5% (81, 119). Veći deo ove projekcije je u procesu postepene realizacije. Međutim, potpuno ostvarenje bržeg tempa rasta šumske privrede pretpostavlja sistematsku zaštitu i stalno obogaćivanje šumskog fonda, melioraciju degradiranih šuma, brže proširivanje površina brzorastućih mekih lišćara, plansko iskorišćavanje šumskog fonda i prilagođavanje ukupne šumske proizvodnje uslovima i potrebama.

Da bi se bolje obezbedile saobraćajnice na teritoriji opštine, obradivo zemljište, naselja, industrijski i ostali značajni objekti, zaštitna funkcija šuma postaje sve važnija. Šumske površine imaju poseban značaj kao regulator vodnog režima i stabilizator mikroklimatskih uslova. Njihov poseban značaj dolazi do izražaja u savremenoj urbanizaciji naselja, jer su najveći prirodni prečišćivač zagađenog vazduha. Sve značajniju ulogu na teritoriji opštine šume imaju u razvoju turizma, naročito izletničkog, lovnog i ribolovnog. Šume su veoma značajan regulator režima podzemnih voda u ovom kraju. Ako se svemu tome doda industrijski značaj šuma brzorastućih mekih lišćara, koje pružaju značajnu sirovinsku osnovu u drvnoj i hemijskoj industriji i industriji papira i celuloze, višestruki značaj šuma zahteva njihov ravnopravniji tretman sa ostalim granama privrede u društvenim planovima razvoja opštine. U skladu s tim, treba očekivati funkcionalniju povezanost između celokupne privrede i šumske proizvodnje, čime se prava vrednost i kompleksni karakter šumarstva kao privredne grane u novobečejskoj subregiji doći do potpunijeg izražaja.

Da li ste znali...

da je u Vranjevu je iz porodice sveštenika Luke Popovića poniklo - deca, unučad, zetovi i snaje, više od dvadesetak istaknutih glumaca u srpskom Na­rodnom pozorištu u Novom Sadu i u Narodnom pozorištu u Beogradu, što je do danas nenadmašen slučaj.

O gradu