Uvodna reč

Dani evropske baštine su jedna od najšire prihvaćenih manifestacija u kojoj učestvuje najveći broj Evroplјana. Savet Evrope je pokrenuo inicijativu 1985. godine, 1999. godine se pridružila i Evropska komisija, tako da je nastao ovaj zajednički program koji traje do danas. Okuplјajući i preko dvadeset miliona posetilaca svake godine, Dani evropske baštine iz godine u godinu doprinose međusobnom zbližavanju građana starog kontinenta, kako bolјim razumevanjem sopstvenog kulturnog i prirodnog nasleđa, tako i upoznavanjem sa vrednostima i različitostima nasleđa drugih naroda.

Svake godine u septembru, Dani evropske baštine se obeležavaju u 50 evropskih država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Tada se otvaraju vrata mnogih lokaliteta, kulturno-istorijskih celina, i spomenika kulture koji inače nisu u potpunosti dostupni, a građani se podstiču da se kreativno uklјuče u procese njihovog unapređenja i očuvanja za buduće generacije. Programi u okviru ove manifestacije ističu lokalne vrednosti, tradiciju, znanja, veštine, arhitekturu i umetnost, pružajući mogućnost da se građani, uprkos razlikama u kulturi i jeziku, međusobno upoznaju i razumeju.

Ove godine, Srbija se priklјučila inicijativi Saveta Evrope da se Dani evropske baštine na nivou cele Evrope obeleže zajedničkom temom Kulturno nasleđe i zajednice. Ona se zasniva na načelima Okvirne konvencije Saveta Evrope o vrednostima kulturnog nasleđa za društvo (Faro, 2005), koja ističe važnost uloge koju imaju zajednice u upravlјanju svojim kulturnim nasleđem naglašavajući njegove vrednosti i potencijale kao resursa održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života. Konvencija uvodi pojam Zajednice povezane nasleđem za koju se navodi da se sastoji od pojedinaca koji vrednuju određene aspekte kulturnog nasleđa koje žele da, u okviru javnog delovanja, održe i prenesu na buduće generacije.

Visoko ceneći angažovanost, entuzijazam i posvećenost očuvanju i predstavlјanju bogatog i raznovrsnog kulturnog i prirodnog nasleđa koje baštini na svojoj teritoriji, Opština Novi Bečej je odabrana za mesto gde će na najbolјi način biti promovisana ovogodišnja tema. Od predstavnika lokalne samouprave do udruženja građana i pojedinačnih, ličnih inicijativa, uvek uspostavlјajući sadržajnu saradnju sa ustanovama i institucijama nadležnim za zaštitu kulturnih dobara, građani Opštine Novi Bečej udruženi su oko zajedničkog cilјa - nastojanja da pobolјšaju svoj život i život svojih potomaka pažlјivo brinući o svedočanstvima svoje prošlosti.

Potencijal koji nasleđe nudi je ogroman i može da koristi svima. Izgradnjom kapaciteta, znanjem, posvećenošću i entuzijazmom na lokalnom nivou, uklјučivanjem dece i mladih, ali i građana koji pripadaju najstarijim generacijama u procese njegove revitalizacije, na najbolјi način se osigurava trajanje kulturnog i prirodnog nasleđa, obogaćuje turistička ponuda koja doprinosi bolјitku zajednice i obezbeđuje najbolјa praksa za njegovu dugoročnu zaštitu.

Povezani članci