srenhu

Primerno društvo

Lovačko društvo u Bočaru osnovano je još 1957. godine. Sada u svojim redovima ima 43 aktivna lovca. Iako po broju najmanje, ovo lovačko društvo beleži vrlo dobre rezultate i spada u red najdisciplinovanijih lovačkih društava u komuni.

U toku protekle lovne sezone zabeležen je naročito dobar rezultat u hvatanju živih zečeva. Bočarski lovci uhvatili su 118 živih zečeva što im je donelo prihod otprilike od 800.000 dinara. Sav ovaj iznos je utrošen za unapređenje lovstva. Dobijeno je i oko 70 fazana koji su već pušteni u prirodu.

Dragutinovački partizanski odred

U toku avgusta meseca 1941. godine Dragutinovački partizanski odred veći deo vremena proveo je logorujući na Ugaru i Livadama, s obzirom na blizinu sela i na veći broj salaša u ovom delu atara koji su aktivno učestvovali u snabdevanju boraca kao i obavljanju drugih poslova i zadataka za račun partizana.

Gradi se dom zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju već godinama se sukobljava sa problemom nedostatka smeštajnog prostora, kao za ordinacije opšte prakse, tako i za specijalističke službe. Iako jedan lekar, po republičkom normativu, treba dnevno da obavi 24 do 28 pregleda na jednog lekara u Novom Bečeju za prvih šest meseci o. g. iznosio je oko 45 pacijenata dnevno, iz čega se može zaključiti da pacijenti dosta moraju da čekaju na red. Međutim, broj lekara nije mogao da se povećava zbog velikog pomanjkanja smeštajnog prostora.

Stanovi za borce

Iz razgovora sa predsednikom Opštinskog udruženja Saveza boraca NOR-a, Radom Radin, saznali smo da je započelo rešavanje stambenog problema boraca NOR-a i u našoj opštini. Do sada su ovi problemi rešavani isključivo u većim gradskim i industrijskim centrima. Međutim, kako je ovo pitanje ove godine došlo u nadležnost Opštinskog udruženja, uzeto je u rešavanje pet slučajeva koji su bili u socijalno najtežem položaju.

Naši gosti

Novobečejsku komunu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu

U sredu su našu opštinu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, pokrajinski sekretar za poljoprivredu gde su vodili razgovore sa Milanom Rackovićem, predsednikom Opštinske skupštine, Milivojem Popovim, političkim sekretarom Opštinskog komiteta Saveza komunista i drugim rukovodiocima naše Opštine. Razgovori su vođeni nakon vrlo konciznog izlaganja Predsednika Opštinske skupštine o stanju u privredi i društvenim službama opštine sa kojim se startovalo u sprovođenju privredne reforme. Posebna pažnja, kako u izlaganju, tako i u razgovorima koji su potom vođeni posvećeni su nekim najaktuelnijim problemima sa kojima se naša komuna sada suočava među kojima se posebno ističu stanje u Mlekobanatu, Stolaru i Dekoru, dakle radne organizacije koje će se najteže uklopiti u nove privredne mere, posebno Mlekobanat koji opterećuju gubitci koji se kreću oko 100 miliona dinara.

Pomoć pružiti blagovremeno

Aktiv za koordinaciju zadataka u sprovođenju privredne reforme je na svojem zadnjem sastanku doneo plan rada o daljem sprovođenju privredne reforme u našoj opštini.

Prema ovom planu predviđa se stalno pružanje pomoći svim radnim organizacijama i sistematsko praćenje sprovođenja privredne reforme.

U vezi sa ostvarenjem ovih zadataka, održan je sastanak aktivista na kome je 50 aktivista raspoređeno u četiri grupe, i to:

Veći lični dohoci

Povećanje ličnih dohodaka u našoj opštini privodi se kraju. Ono je poizašlo iz potrebe kompezacije poraslih troškova života a usledilo je nakon završenih preračunavanja u radnim organizacijama. Ovaj posao su neke radne organizacije blagovremeno uradile i sprečile nepotrebnu nervozu i izčekivanja, dok druge i dalje, čini nam se, sada već neopravdano odugovlače.

Kako su uslovi privređivanja u radnim organizacijama na području opštine različiti to su i njihove mogućnosti za povećanje ličnih dohodaka takođe nejednake. Stoga ćemo u ovom napisu nastojati da na prigodan način iznesemo podatke o tome kako su većina naših kolektiva obavile ovaj posao.

Duboka vera u čoveka

Socijalni rad, uopšteno govoreći, je stručni rad koji treba da se obavlja u svim socijalnim službama, a ove, pak, po pravilu treba da postoje pri svim radnim zajednicama. Međutim, iako je taj rad kod nas u priličnoj meri afirmisan još uvek se tu i tamo nalazi na skeptičan odnos, naročito kod preduzimanja socijalnih akcija šireg zamaha. Takav odnos je, s jedne strane, opravdan, kad se uzme u obzir da dosadašnji rad pruža dosta neubedljive rezultate, a s druge strane skepticizmu nema mesta s obzirom na uslove pod kojima se socijalni rad odvija. Pored toga, sasvim je jasno da mi ne možemo sa socijalnim radom tako rapidno napredovati, najpre zbog toga što je to još uvek relativno mlada funkcija, a to nam ne dopuštaju ni snage, ekonomska moć opštine i osvojeni opšti nivo. Na bazi toga nameće se jedinstven zaključak da je socijalni rad još uvek rezultanta dveju komponenata: naše svesne akcije i objektivne situacije, u koju nesumnjivo spadaju i shvatanja ljudi uslovljena svakako nasleđenim faktorom okoline.

Ponovo povećanje prometa

Stupanjem na snagu novih mera zapažalo se izvesno zatišje ili bolje rečeno stagnacija prometa da bi posle desetak dana poprimilo tendenciju porasta. Tako na primer u mesecu avgustu ostvareno je 265 miliona dinara prometa a u istom mesecu prošle godine 204 miliona dinara što čini porast od oko 30 odsto.

Tragom jednog konkursa

Tokom februara meseca tekuće godine Prva  mesna zajednica raspisala je konkurs za prijem u službu jednog administrativnog službenika. Kandidat je,prema uslovima konkursa, trebao da ima srednju ili nižu spremu, odgovarajući broj godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ali i bez prakse, kao i da se služi mađarskim jezikom.

Na raspisani konkurs, koji je inače bio otvoren do popune radnog mesta, javilo se više kandidata sa različitom spremom, sa i bez radnog iskustva, kao i sa znanjem mađarskog jezika ali i oni koji ovim jezikom nisu vladali. Normalno je bilo očekivati da se konkurs zaključi i da se Savet ove mesne zajednice odluči za jednog od kandidata koji je raspolagao najboljim uslovima, i koji bi najbolje odgovarao zahtevima radnog mesta za koje je konkurs raspisan.