srenhu

Prva odmazda

Okupator se obično nije zadovoljavao samo istragom koju je preduzimao posle svake partizanske akcije jer ona zaista nije davala željene rezultate. Međutim, kako krivce nije mogao pronaći, preduzima druge mere: vrši iznenadne upade, u njemu, sumnjiive kuće i pretresa sve do temelja; preduzima  blokade pojedinih delova sela i atara i pretresa salaše, šupe i kolibe; postavlja zasede na glavnim prilazima selu; nasumice hapsi meštane, maltretira, tuče i muči na razne načine. Preduzima i niz drugih mera, a posebno nastoji da organizuje gustu i sigurnu obaveštajnu mrežu u redovima pokreta, podstičući kolebljivce i izrode na provokacije, denuncijacije i slično.

Problem kadrova u zdravstvu

Zadnjih par godina jedan od najaktuelnijih problema zdravstva je nedostatak kadrova. Redovi u čekaonicama govorili su jasno o potrebi povećanja broja zdravstvenih radnika, međutim, kadrovi ovog profila su deficitarni a pored toga Dom zdravlja nije bio u mogućnosti da obezbedi potreban broj stanova koji bi na izvestan način pored ostalog uticali da nam zdravstveni radnici dođu.

Posmatrano u odnosu na ostalih pet opština na području komunalnog zavoda za socijalo osiguranje Zrenjanin, naša opština je imala najnepovoljniji prosek broja aktivnih osiguranika na jednog lekara opšte prakse. Taj broj se kretao i od 1.000 osiguranika. Istovremeno broj stanovnika po jednom lekaru opšte prakse bio  je takođe nepovoljan mada ne i najnepovoljniji na području ovih pet opština. Inače stanje u ovom smislu je najnepovoljnije u N. Bečeju, u odnosu na druga naseljena mesta u opštini.

Pored Tise, a bez plaže

U odnosu na druga naseljena mesta u opštini najpovoljniji položaj ima svakako Novi Bečej. Najveći osnov  ova tvrdnja ima u činjenici da se nalazi pored reke Tise što samo po sebi donosi niz mogućnosti koje građani mogu koristiti kako u privredne svrhe, tako, posebno u ovim mesecima, i za odmor, rekreaciju i razonodu. Koliko se prvo dobija skoro samo po sebi, toliko je drugo uslovljeno potrebnim ulaganjima i organizacijom koja će odmor učiniti prijatnim a blagodeti reke takvim da ne predstavljaju samo mogućnost već i realnost.

Drugim rečima radi se o organizovanju i obezbeđenju takvih uslova koji će popodnevni, nedeljni ili u određenom periodu i dnevni boravak na Tisi učiniti prijatnim. Istovremeno pod ovim podrazumevamo uređenje plaže, obezbeđenje odnosno ograđivanje prostora za kupanje dece, izgradnju kabina, organizovanje prevoza do druge obale, obezbeđenje ugostiteljskih usluga na samoj plaži, zatim parking prostor za čamce i drugo.

Iz nastavnog centra predvojničke obuke

Prvi susret s puškom

Kao i svake godine i u toku ovog leta organizovano je logorovanje omladinaca u Nastavnom centru Predvojničke obuke opštine Novi Bečej. Upućenih 102 poziva za predvojničku obuku značili su istovremeno i prvi susret ovih sedamnaestogodišnjih mladića sa Jugoslovenskom armijom.

Iako je nastava planirana, kao što je uobičajeno za juli, ona je ipak odložena za avgust zbog poznatih poplava u kojima je angažovan veliki broj građana i omadine.

Položaj prosvetnih radnika i škola u prvoj fazi reforme

Čitava naša zajednica svi radni kolektivi, svi radni ljudi naše zemje, započeli su brižljivu akciju preispitivanja unutrašnjih rezervi, ne radi neke krize kako bi neupućenom na prvi pogled izgledalo, sa ciljem da se u jednom procesu, putem čitavog niza instrumenata i mera, obezbede, jednaki uslovi privređivanja svim privrednim granama sa jedne strane i stvore uslovi za otvaranje procesa intenzivnijeg privređivanja, racionalizacije i modernizacije naše privrede sa druge strane.

Nove stanarine

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem Skupština opštine Novi Bečej na zajedničkoj sednici oba veća održanoj 13. avgusta 1965. godine donela je Odluku o obavezi plaćanja akontacije novih stanarina na teritoriji opštine Novi Bečej. Prilikom utvrđivanja koeficijenta povećanja stanarine, kao osnovica uzet je prosek vrednosti 1m2 stanova izgrađenih ranijih godina u odnosu na vrednost 1m2 izgrađenih u decembru 1964. godine. Na bazi ovih pokazatelja dobijeni su koeficijenti stanarina i to da stanove izgrađene do kraja 1960. godine koeficijent 0,80, za stanove izgrađene do kraja 1961. godine 0,36, za stanove izgrađene do kraja 1962. godine 0,22, za stanove izgrađene do kraja 1963. godine 0,15 i za stanove izgrađene do kraja 1964. 0,09. Radi ilustracije navešćemo primer obračuna novih stanarina primenom odgovarajućeg koeficijenta. Uzmimo da je stanarima za stan izgrađen do 1960. godine 2.000 dinara. primenom koeficijenta 0,80 stanarina se povećava za 1.600 dinara tako da akontacija nove stanarine za ovaj stan iznosi 3.600 dinara.

Više zadataka šire polje rada

Organizacija Crvenog krsta verna sa svojom tradicijom ima danas veoma široku aktivnost. Broj zadataka postaje sve veći a polje rada sve šire. U zajednici sa drugim društveno-političkim organizacijama Opštinska organizacija Crvenog krsta u Novom Bečeju usmerava svoju delatnost na poboljšanju standarda naših ljudi. Međutim, ciljevi i delatnosti organizacije Crvenog krsta zauzima posebno mesto u našem društvenom uređenju zbog njegovih specifičnih zadataka. Od svog prvobitnog zadatka, zbrinjavanje ranjenih i unesrećenih na bojnom polju, a ovo je bio i cilj osnivanja ove humane organizacije, danas postoji veliki broj zadataka koje organizacija uspešno rešava. Ti osnovni zadaci su: masovni zdravstveno-vaspitni rad, borba protiv tuberkuloze, borba protiv alkoholizma, podizanje i odgajanje zdravnog podmlatka, pomaganje i organizovanje školskih kuhinja, sprovođenje akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi, socijalna pomoć i drugo.

Izgradnja pogona „Keramzita“ privodi se kraju

U industriji građevinske keramike „Polet“ sa uspehom se vrši izgradnja fabrike keramzita, koja će biti prvi pogon te vrste u našoj zemlji. U novoj izgrađenoj fabrici će se proizvoditi „keramzit“. Ovaj građevinski materijal se dosad nije primenjivao kod nas, već samo u SSSR-u i Skandinaviji. „Keramzit“ je ustvari namenjen da zameni prirodni šljunak, za to ga slobodno možemo nazvati veštačkim šljunkom. Proizvodi se od gline, koja predstavlja osnovnu sirovinu.

Čedomir Gecić

Tridesetdvogodišnji ČEDOMIR GECIĆ već niz godina sarađuje sa Zemljoradničkom zadrugom. Jedan je od prvih njegovih kooperanata. Posetili smo ga u njegovoj kući u želji da sa njim porazgovaramo o toj njegovoj sada već dugogodišnjoj saradnji.

Prinos na njivi ove godine je podbacio. Svega 20 mc. po 1 kj., iako je svih 12 kj. koliko ima u kooperaciji obrađeno mašinama uz svestranu upotrebu agotehnike. Ipak, i ovaj prinos nije ispod seoskog proseka – kaže Čedomir, i veli da će ubuduće na svojim njivama sejati uglavnom žito i kukuruz koje je sada donošenjem novih privrednih mera dobilo svoj dublji ekonomski smisao.

Predstoji plodna aktivnost

Uskoro će mesna organizacija SSRN u Bočaru održati svoju vanrednu konferenciju na kojoj će biti sumirani rezultati dosadašnjeg rada i istaknute brojne aktivnosti kojima će se ova organizacija baviti u narednom periodu.

Ova konferencija saziva se u okviru aktivnosti oko priprema za VI Kongres SSRNJ i na njoj će biti izabrani delegati za Opštinsku konferenciju SSRN.