Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2011. godine

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana održana je u okviru godišnjeg susreta 27.08.2011. godine u dvorištu Glavaševe kuće.

Pored članova Upravnog odbora Skupštini je prisustvovalo još 63 članova Zavičajnog kluba. Skupštini je predsedavao predsednik Radovan Popov.

Dnevni red Skupštine:

 1. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2010. godinu
 2. Izbor članova Upravnog odbora za naredni period
 3. Informacija o usklađivanju Statuta novim propisima

Ad.1

Finansijski izveštaj na osnovu knjigovodstvenih obrada sačinio Karolj Andre a izneo ga je Radovan Popov.

Priliv

Sredstva preneta iz 2009. Godine 13.763,00 dinara

Ukupni ulaz u 2010. Godini 126.669,95 dinara

Rashod

Za održavanje i funkcionisanje MUZEJA 90.000,00 dinara

Troškovi oko februarskog i avgustovskog susreta 2.152,00 dinara

Preneto u 2011. godinu 34.517,00 dinara

Momentalno na računu imamo oko 2.000,00 dinara

I gotovine 2.000,00 dinara

Skupština je bez primedbi usvojila izneti finansijski izveštaj za 2010. godinu.

Ad.2

Upravni odbor Zavičajnog kluba predložio je sledeće članova za novi sastav Upravnog odbora u narednom periodu:

Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Saravolac Mirko, Nataša Josimović, Milorad Josimović, Karolj Andre, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Arpad Švaner

Skupština je jednoglasno izabrala nove članove Upravnog odbora.

Ad.3

Borivoj Ćurčić je informisao članove o usklađivanju Statuta Zavičajnog kluba novim propisima o udruživanju građana koji je usvojen na vanrednoj Skupštini jula meseca ove godine.

Posle održane godišnje Skupštine usledio je program koji se sastojao iz dva dela. U prvom, dužem delu su recitovane odabrane pesme o Novom Bečeju, dok je u drugom delu skrenuta pažnja prisutnih na postavljenu izložbu Memorandum računa Novobečejskih i Vranjevačkih zanatlija, trgovaca, advokata i firmi.

Po završetku programa usledilo je druženje uz svečani ručak.

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2012. godine

Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana, koji broji oko 80 članova prethodne 2011. godine imala je i učestvovala u sledećim aktivnostima:

- Februara smo organizovali naš redovni Zimski susret, koji se održava kontinuirano svake godine od 2009. godine ili od otvaranja muzeja Glavaševa kuća. Tom prilikom smo podelili Zahvalnice našim sugrađanima koji su svojim prilogom ili radom doprineli oplemenjivanju muzeja.

- Aprila meseca smo bili inicijatori i suorganizatori sa Lokalnom samoupravom za postavljanje spomen ploče na rodnu kuću našeg istaknutog glumca Slavka Simića.

- Maja meseca, na Noć muzeja što organizuje Lokalna samouprava, pripremili smo izložbu povodom 130 godišnjice od osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Novi Beĉej. Oko pribavljenja eksponata mnogo su nam pomogli ĉlanovi DVD kao i aktuelni direktor profesionalne vatrogasne jedinice Novi Beĉej. Naši meštani su takoĊe donosili razne predmete i fotografije iz prošlosti vatrogasnog udruženja. Tu treba istaći uspešnu restauraciju vatrogasnih kola – pumpe u kome su mnogo njih uĉestvovali.

- Jula meseca je naše udruženje bilo suorganizator tradicionalnog susreta Old tajmeraša koji su posetili i muzej Glavaševa kuća.

- Avgusta meseca na Veliku Gospojinu u okvirima Glavaševe kuće održali smi naš veliki godišnji susret. Tom prilikom smo upoznali naše ĉlanove sa radom društva, održali godišnju Skupštinu i priredili kratak program recitala o Novm Beĉeju i zavičaju. Na ovaj dan smo promovisali i Letopis za 2010. godinu što je svakom ĉlanu bilo uruĉeno.

- Decembra meseca smo završili adaptaciju podruma Glavaševe kuće. Sami smo osmislili, a izvođači radova su bili Karolj Andre, Janoš Koso, Bela Vrešćak i još nekolicina naših sugraĊana. Burad i presu za grožđe smo dobili od Monje Jovanov. Materijalna sredstva obezbedila je Lokalna samouprava koja, treba istaći, veliko razumevanje gaji prema muzeju Glavaševa kuća.

- Treba istaći da su nam tokom cele godine u raznim akcijama svojim radom pomagali naši sugrađani

Završni račun za 2011. godinu

Preneta sredstva iz 2010. godine 34.517,85

Ĉlanarina za 2011. godinu 31.500,00

Za rad muzeja Glavaševa kuća – Jančika 180.000,00

Razni prilozi 2.900,00

UKUPNI PRIHODI 248.917,85

Izdaci za rad i ĉuvanje muzaja – Jančika 180.000,00

Sitni troškovi majstorima, sveske, pečat i slično 29.000,00

Reprezentacija 17.649,00

UKUPNI IZDACI 226.649,00

Ostalo na računu 31.12.2011. godine 22.268,85

KADROVSKE PROMENE

Zbog bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurĉića koga sada zamenjuje potpredsednik, Karolj Andre neophodno je izvršiti neke promene i to zbog formalno pravnih i praktiĉnih razloga. Naime nama u APR za udruženja još uvek Radovan Popov figurira kao predsednik udruženja koji je ujedno i pravni zastupnik kluba. U razgovoru sa Borom došli smo do rešenja da je najbolje da Upravni odbor izaĊe pred Skupštinu sa predlogom za novog predsednika koji bi po statutu bio ujedno i pravni zastupnik kluba. Te odluke što se danas donesu treba poslati na adresu APR radi ažuriranja podataka o našem udruženju.

Upravni odbor predlaže Andre Karolja za predsednika Zaviĉajnog kluba, za potpredsednika Milorada Josimovića, a za sekretara Natašu Vidaković.

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2013. godine

Zapisnik vođen na sednici Skupštine Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koja je održana u letnjoj bašti Muzeja „Glavaševa kuća“ u Novom Bečeju, dana 24. avgusta 2013. godine, sa početkom u 10,30 sati.

Sednicu Skupštine otvorio je Karolj Andre, predsednik Zavičajnog kluba, uz konstataciju da prisustvuje potreban broj članova za pravnovaljano odlučivanje, a zatim je predloţio da sednicu vodi radno predsedništvo u sastavu: Karolj Andre, Janoš Koso i Stevan Davidović.

U ime članova radnog predsedništva Stevan Davidović, je preuzeo ulogu predsedavajućeg i zahvalio se na ukazanom poverenju da vodi sednicu. Pre nego što je predložen dnevni red, Stevan Davidović je zamolio Monju Jovanov, da pročita, pozdravnu reč, koju je na osnivačkoj Skupštini Zavičajnog kluba „4. oktobar“, koja je odrţana 22. 6. 1985. godine, kazivao jedan od osnivača kluba Branislav Bata Kiselički, a koja je i danas primerena.

Monja Jovanov je pročitala tekst, a potom se za reč javio Aca Đukičin i predloţio da Zavičajni klub, uputi predlog lokalnoj samoupravi da Gimnazija u Novom Bečeju ponese ime Branislava Kiseličkog, jednog od osnivača srednje škole u Novom Bečeju. Ovaj predlog članovi Skupštine su prihvatili kao zaključak.

Zatim je predložen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba u proteklih godinu dana
 2. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
 3. Odluka o visini godišnje članarine
 4. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora
 5. Referati o novobečejskim znamenitim ličnostima

Pošto je dnevni red jednoglasno prihvaćen prešlo se na rad.

Ad.br. 1

Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba podneo je Janoš Koso, član Upravnog odbora. Pošto nije bilo diskusije donet je sledeći

Zaključak

 1. Usvaja se Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba za 2012. godinu
 2. Izveštaj je sastavni deo ovog zapisnika

Ad.br. 2

Izveštaj o finansijskom poslovanju, koji je sastavio Karolj Andre, pročitao je Stevan Davidović. Pošto nije bilo diskusije donet je sledeći zaključak:

 1. Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
 2. Izveštaj je sastavni deo ovog zapisnika

Ad.br. 3

Stevan Davidović je upoznao članove Skupštine da je predlog Upravnog odbora da godišnja članarina ubuduće iznosi 400 dinara, kako nije bilo diskusije predložen je sledeći zaključak:

 1. Usvaja se predlog Upravnog odbora da godišnja članarina iznosi 400 dinara

Ad.br. 4

Andre Karolj je obrazložio da su Milorad Azucki i Nataša Vidaković, iz ličnih razloga, podneli zahtev da se razreše članstva u Upravnom odboru. Upravni odbor je predložio da novi članovi Upravnog odbora budu Monika Jovanov i Stevan Davidović.

Kako nije bilo primedbe na ovaj predlog Skupština je donela sledeći zaključak:

 1. Razrešavaju se Milorad Azucki i Nataša Vidaković članstva u Upravnom odboru
 2. Za članove Upravnog odbora imenuju se Monika Jovanov i Stevan Davidović

Ad.br. 5

 1. a) Povodom 170-te godišnjice rođenja Eugena Nedića – dr Jenea Sentklaraija, doktora teologije, dopisnog člana Mađarske akademije nauka, Srpskog učenog društva i počasnog člana Matice srpske, Karolj Andre je pripremio prigodan referat, koji je pročitao Stevan Davidović.
 2. b) Od više znamenitih ličnosti, koje su roĎene u Novom Bečeju, moţda se najmanje zna o sinu novobečejskog žitarskog trgovca Ognjeslavu Kostoviću, referat o njemu i njegovom bratu Vladislavu pripremio je Branislav Vojnov.

Predsedavajući Skupštine, Stevan Davidović, zahvalio se Andre Karolju i Branislavu Vojnovu na uloženom trudu i što su omogućili da prisutni članovi budu bogatiji za nova saznanja.

U završnom delu Skupštine, u diskusiji je učestvovalo više članova, koji su izrazili svoje zadovoljstvo podnetim referatima i usledio je predlog da se lokalnoj samoupravi predloži da se na kućama gde su rođeni novobečejski velikani postavi Spomen ploča, kao i da dve ulice u Novom Bečeju ponesu ime ovih znamenitih ličnosti.

Ljubica Kiselički je predložila, a članovi Skupštine prihvatili, da se uputi lokalnoj samoupravi zahtev da se ne sadi drvored pored same obale Tise na glavnoj plaži, pošto će to zatvoriti pogled na reku.

Takođe je usledio predlog da se nastavi sa radom na izdavanju Zbirke pesama novobečejskih pesnika, a Radovan Popov je dao obrazloženje zašto se stalo na prikupljanju građe za ovu knjigu. Takođe je predloženo da se nastave aktivnosti na prikupljenju građe za knjigu o znamenitim ličnostima Novog Bečeja.

Na kraju se predsedavajući zahvalio prisutnima na aktivnom učešći u radu Skupštine, uz obaveštenje da je za sve članove Zavičajnog kluba organizovan ručak u čardi na obali Tise. Takođe i da je povodom ovog susreta organizovana izloţba novobečejskih plakata u saradnji sa Narodnom bibliotekom i izložba crteža Františeka Čermaka, iz legata gospodje Rozalije Lerik.

Izveštaj o radu Zavičajnog kluba pročitan na godišnjoj Skupštinu 2013. godine

- Oktobra meseca 2012. godine smo organizovali berbu i presovanje groţĎa na stari tradicionalni način. Sve se to odvijalo u dvorištu muzeja „Glavaševa kuća”.

- Krajem 2012. godine Zavičajni klub je bio izdavač knjige-albuma Gedeon Rohonci gospodar Bisernog ostrva, autora Andre Karolja.

- Februara 2013. godine odrţali smo naš zimski susret i tom prilikom promovisali adaptiranu ostavu-špajz, koju smo sami radili uz pomoć Dragić Arsena, Feješ Mišike i Mileta Vujackova.

- Maja mesaca, za Noć muzeja smo pripremili postavku starih Novobečejskih plakata, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Novi Bečej. Pored toga smo izloţili preko dvadesetak crteţa Františeka Čermaka iz legata Rozalije Lerik.

- Maja i jula meseca konkurisali smo za donacije. Jedan projekt, OBELEŽAVANJE 170. GODIŠNJICE ROĐENJA DR JENEA SENTKLARAIJA na žalost nije prihvaćen od strane NIS-a. Međutim u dogovoru sa opštinskom upravom i sa Turističkom organizacijom dobili smo uveravanja da će nas podržati u ostvarenju postavljanja spomen ploče na kuću dr Jenea Sentklaraija. Odgovor za drugi projekt OD GROŽĐA DO VINA još nismo dobili. Realizacija te zamisli bi bila sredinom septembra. Za ovaj projekt također imamo podršku opštinske uprave i Turističke organizacije.

- Sa ponosom možemo reći da smo i protekle godine dobili priličan broj poklona i eksponata što smo evidentirali i zbrinuli.