Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2012. godine

Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana, koji broji oko 80 članova prethodne 2011. godine imala je i učestvovala u sledećim aktivnostima:

- Februara smo organizovali naš redovni Zimski susret, koji se održava kontinuirano svake godine od 2009. godine ili od otvaranja muzeja Glavaševa kuća. Tom prilikom smo podelili Zahvalnice našim sugrađanima koji su svojim prilogom ili radom doprineli oplemenjivanju muzeja.

- Aprila meseca smo bili inicijatori i suorganizatori sa Lokalnom samoupravom za postavljanje spomen ploče na rodnu kuću našeg istaknutog glumca Slavka Simića.

- Maja meseca, na Noć muzeja što organizuje Lokalna samouprava, pripremili smo izložbu povodom 130 godišnjice od osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Novi Beĉej. Oko pribavljenja eksponata mnogo su nam pomogli ĉlanovi DVD kao i aktuelni direktor profesionalne vatrogasne jedinice Novi Beĉej. Naši meštani su takoĊe donosili razne predmete i fotografije iz prošlosti vatrogasnog udruženja. Tu treba istaći uspešnu restauraciju vatrogasnih kola – pumpe u kome su mnogo njih uĉestvovali.

- Jula meseca je naše udruženje bilo suorganizator tradicionalnog susreta Old tajmeraša koji su posetili i muzej Glavaševa kuća.

- Avgusta meseca na Veliku Gospojinu u okvirima Glavaševe kuće održali smi naš veliki godišnji susret. Tom prilikom smo upoznali naše ĉlanove sa radom društva, održali godišnju Skupštinu i priredili kratak program recitala o Novm Beĉeju i zavičaju. Na ovaj dan smo promovisali i Letopis za 2010. godinu što je svakom ĉlanu bilo uruĉeno.

- Decembra meseca smo završili adaptaciju podruma Glavaševe kuće. Sami smo osmislili, a izvođači radova su bili Karolj Andre, Janoš Koso, Bela Vrešćak i još nekolicina naših sugraĊana. Burad i presu za grožđe smo dobili od Monje Jovanov. Materijalna sredstva obezbedila je Lokalna samouprava koja, treba istaći, veliko razumevanje gaji prema muzeju Glavaševa kuća.

- Treba istaći da su nam tokom cele godine u raznim akcijama svojim radom pomagali naši sugrađani

Završni račun za 2011. godinu

Preneta sredstva iz 2010. godine 34.517,85

Ĉlanarina za 2011. godinu 31.500,00

Za rad muzeja Glavaševa kuća – Jančika 180.000,00

Razni prilozi 2.900,00

UKUPNI PRIHODI 248.917,85

Izdaci za rad i ĉuvanje muzaja – Jančika 180.000,00

Sitni troškovi majstorima, sveske, pečat i slično 29.000,00

Reprezentacija 17.649,00

UKUPNI IZDACI 226.649,00

Ostalo na računu 31.12.2011. godine 22.268,85

KADROVSKE PROMENE

Zbog bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurĉića koga sada zamenjuje potpredsednik, Karolj Andre neophodno je izvršiti neke promene i to zbog formalno pravnih i praktiĉnih razloga. Naime nama u APR za udruženja još uvek Radovan Popov figurira kao predsednik udruženja koji je ujedno i pravni zastupnik kluba. U razgovoru sa Borom došli smo do rešenja da je najbolje da Upravni odbor izaĊe pred Skupštinu sa predlogom za novog predsednika koji bi po statutu bio ujedno i pravni zastupnik kluba. Te odluke što se danas donesu treba poslati na adresu APR radi ažuriranja podataka o našem udruženju.

Upravni odbor predlaže Andre Karolja za predsednika Zaviĉajnog kluba, za potpredsednika Milorada Josimovića, a za sekretara Natašu Vidaković.

Povezani članci