40. Sastanak Upravnog odbora

30.08.2011. godine

Sastanku su prisustni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Nataša Josimović, Milorad Josimović, Karolj Andre i Janoš Koso

DNEVNI RED

  1. Osvrt na Godišnji susret zavičajaca
  2. Izbor predsednika
  3. Razno

Ad.1

Upućene su primedbe u smislu kašnjenja u pozivanju, nedostatak sedišta – klupa za učesnike i to sa naslonima, da se eventualno promeni mesto ručka, zbog slabijih ugostiteljskih uslova kod Kuma sa mogućnošću u Gerontološkom centru ili kod Šuće na Tisi. Nedostatak muzike, pohvalno se pokazao recital – recitovanje pesama o Novom Bečeju.

Ad.2

Na predlog Radovana Popova sa šest glasova ZA i jednim uzdržanim izabran je Borivoj Ćurčić za prdsednoka Zavičajnog kluba.

Ad.3

Zaključeno je da se redovno održavaju sastanci Upravnog odbora drugog utorka u mesecu sa početkom u 19 časova.

Povezani članci