35. Sastanak Upravnog odbora

23.05.2011.

Prisutni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Karolj Andre , Janoš Koso, Nataša Vidaković i Josimović Milorad

Dnevni red

  1. Dogovor oko izrade letopisa za 2010. godinu
  2. Razno

Ad.1

Uvodnu reč dao je predsednik Padovan Popov koji je predložio da se na današnji dan razgovara o davanju osnovnih smernica za letopis. U tom smislu predlaže da se letopis štampa latiničnim pismom, da sadržaj bude posvećen kako dogañajima u vezi rada kluba tako i najvažnijim dogañajima u opštini. Primera radi da u sadržaj uđe održavanje godišnjeg susreta zavičajaca, obeležavanje 100 godišnjice od roñenja Bogdana Čiplića, informacija o visokom vodostaju Tise, podzemnim vodama sa uticajem na obradu poljoprivrednog zemljišta i vremenske prilike itd.

Dogovoreno je da se za sedam dana svaki član iskaže sa nekom od tema koju bi obradio, da se sačini spisak prikupljenih eksponata i zaduženje članova za prikupljanje sredstava za štampanje letopisa.

Ad. 2

Janoš Koso obavestio je članove o na poklon dobivenom starinskom ormanu u Bidermajer stilu koji je darovao Karolj Kiš. Orman treba restaurirati sa licem stručnim za te poslove i dogovoriti cenu restauracije.

Povezani članci