34. Sastanak Upravnog odbora

27.04.2011. godine

Prisutni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Karolj Andre , Janoš Koso, Nataša Vidaković, Švaner Arpad, Mirko Saravolac, Arpad Jager, Josimović Milorad i Racković Milan

Dnevni red

  1. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Kluba
  2. Usvajanje Odluke o imenovanju zastupnika Kluba
  3. Imenovanje jednog člana UO
  4. Informacija

Ad.1

Borivoj Ćurčić izložio je neophodne izmene i dopune Statuta Kluba radi usaglašavanja sa Zakonom o udruženjima iz juna meseca 2008. godine.

Nakon kraće diskusije jednoglasno je doneta

Odluka

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Kluba

Primerak Odluke je sastavni deo ovog zapisnika.

Ad. 2

Predloženo je i usvojeno da se za zastupnika Kluba imenuje Radovan Popov.

Ad.3

Andre Karolj je obavestio članove da je potrebno popuniti jedno mesto u članstvu Upravnog odbora, jer je član UO Sekereš Ištvan preminuo. Predlaže da se u UO imenuje Milorad Josimović.

Jednoglasno je usvojen predlog.

Ad.4

O tekućoj situaciji i predstojećim zadacima na postavljanju spomen ploče Slavka Simića na njegovoj rodnoj kući u Novom Bečeju informaciju su podneli Karolj Andre i Milorad Josimović.

Oni su informisali da je kao dan postavljanja spomen ploče utvrñen, subota 7. maj 2011. godine sa početkom u 12 časova u kući pokojnog glumca.

Organizacija manifestacije poverena je i obaviće je Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana i opština Novi Bečej.

Predviđeno je da se posle otkrivanja u Glavaševoj kući upriliči prigodno posluženje.

Povezani članci