28. Sastanak Upravnog odbora

14.09.2010.

Prisutni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Karolj Andre, Janoš Koso i Nataša Vidaković

Dnevni red

  1. Rezime godišnjeg sastanka Zavičajnog kluba
  2. Promena adrese sedišta Zavičajnog kluba
  3. Izbor predsednika kluba za naredni period od četiri godine
  4. Restaurizacija eksponata
  5. Vatrogasna kola
  6. Bačvarska radionica
  7. Postavljanje table kod grada na Tisi
  8. Skrenuta pažnja u vezi Muzeja.
  9. Razno

1

Godišnji sastanak i Skupština protekli su vrlo uspešno. Možemo biti zadovoljni odazivom članstva kao i gostiju. Usvojen je finansijski izveštaj za 2009. godinu i izabran je Upravni odbor sa mandatom od četiri godine.

Dogovoreno je da se i sledeći susret zavičajaca održi u prostorijama kluba i dvorištu Glavaševe kuće.

2

Branislav Vojnov je preuzeo na sebe obavezu da izvrši promenu adrese Zavičajnog kluba sa dosadašnje ðure Jakšića 30 na Josifa Marinkovića 69. U vezi promene banke Borivoj Ćurčić će otvoriti novi žiro račun kod Metals banke, a stari ugasiti.

3

Pošto je četvorogodišnji mandat predsednika istekao stekli su se uslovi za izbor novog. Borivoj Ćurčić nije želeo da prihvati predlog Nataše Vidaković i kandiduje se za predsednika nego je zamolio Branislava Vojnova da se izjasni da li želi da bude predsednik i u narednom periodu od četiri godine. Branislav Vojnov se saglasio sa tim i došlo je do glasanja. Šestoro su glasali za, samo je Karolj Andre glasao protiv.

4

Postoji mogućnost da se pojedini predmeti koji su pripadali Glavaševoj kući restauriraju. Obavljeni su razgovori sa nekoliko restauratora, a odlučićemo se za najpovoljnijeg.

5

Stara vatrogasna kola su, uz pomoć Katona Evgena, Janoša Kosoa i Karolja Andrea prebačena iz dvorišta vatrogasnog doma do kolarskog majstora Korenčija. Karolj Andre je razgovarao i sa majstorom Linkom koji je obećao da će kovačke poslove stručno obaviti. Do proleća bi trebalo da vatrogasna kola budu sređena.

6

Pakai Antika će se prihvatiti da dobijene šestougaone cigle postavi u jednoj od pomoćnih prostorija, gde će biti bačvarska radionica. Do početka zime bi ti radovi trebalo da se završe.

7

Postavljenje spomen table kod grada na Tisi je (delimično) proteklo sa uspehom. Naime, Zavičajni klub kao organizator, a posebno predsednik Branislav Vojnov nije ispoštovao raniji stav UO u vezi pisma. Konkretno, tamo gde ima natpisa na mañarskom jeziku i pismui mora da stoji i tekstna srpskom jeziku ispisan ćiriličnim pismom, što nije slučaj i sa postavljenom tablom. Upravni odbor nalaže predsedniku da tu grešku ispravi.

8

Na adresu Zavičajnog kluba stigle su neke zamerke u vezi rada zavičajnog kluba po pitanju Glavaševe kuće. O tome je Branislav Vojnov upoznao Upravni odbor. Stav kluba je da se Zavičajni klub ne želi eksponirati u vezi sa Glavaševom kućom i da se svi kontakti sa trećim licima upute na opštinsku adresu.

9

Rada Popov apeluje na Upravni odbor da se prihvate razna dokumenta što stoje u OŠ Josif Marinković. Mesta imamo u prostoriji za dokumenta tako da nema problema oko smeštaja tih i ostalih dokumenata.

Povezani članci