25. Sastanak Upravnog odbora

05.07. 2010.

Prisutni: Branislav Vojnov, Karolj Andre, Slavica Kovačev, Ištvan Sekereš, Mirko Saravolac, Janoš Koso.

DNEVNI RED:

  1. Zamena člana Upravnog odbora Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana
  2. Letopis za 2009. godinu
  3. Razno

Ad.1.

Umesto člana Upravnog odbora Saše Vidakovića, koji više nije u mogućnosti da obavlja zadatke zbog privatnih i službenih obaveza, predlaže se Mirko Saravolac za novog člana Upravnog odbora Zavičajnog kluba. O tome će se odlučiti na godišnjoj skupštini 28.08.2010. godine.

Ad.2.

Branislav Vojnov predlaže da se tekstovi svedu na najužu moguću meru. Aladar, Jelicki, Jocković, Veskov i AVT finansiraće letopis ukoliko on bude štampan ćiriličnim pismom.

Predlaže da se obiñu STR poput Raviolija, Bolera, Laptika, kako bi smo sakupili novac za štampanje letopisa i na mađarskom jeziku.

Sekereš Ištvan predlaže da se letopis štampa ćiriličnim pismom.

Andre Karolj je skrenuo pažnju da i opština svoje flajere, informatore štampa na latiničnom pismu i da je i opštinski sajt takođe na latiničnom pismo, verovatno ne bez razloga. Zavičajni klub ne bi trebao da pristane na takva uslovljavanja pojedinih donatora kao što su neki voljni da doniraju samo ćirilični letopis. U Zavičajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana su podjednako zastupljeni i Srbi i Mađari te prema tome donacije bi bile usmerene na štampanje letopisa na pomenuta oba pisma.

Mirko Saravolac: ćirilično pismo je do sada bilo zapostavljeno. Ako već nemamo novca pošteno je odustati od ovog posla, ako niko na višem nivou ne može da pomogne finansiranje. Predlaže da se ove godine letopis ne izdaje, nego sledeće godine da bude dvobroj.

Andre Karolj: Predlaže da ukoliko ne bude novca za prevod tekstova na mađarski jezik letopis se neće objaviti ni u elektronskoj formi /ćirilicom/, nego će se tekstovi sačuvati.

O tom predlogu se Upravni odbor glasanjem izjašnjavao i izjasnio se za predlog sa 4 glasa za, 1 uzdržan i 1 protiv.

Zaključak: Letopis za 2009. godinu će se štampati čim se za to budu stekli finansijski uslovi. Tada će se objaviti i u elektronskoj formi.

Ad.3.

Kiš Karolj poklonio je Muzeju i Zavičajnom klubu burence za rakiju.

Povezani članci