22. Sastanak Upravnog odbora

26.05.2010.

Sastanku prisustvuju: Slavica Kovačev, Radovan Popov, Milorad Azucki, Ištvan Sekereš, Karolj Andre, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Mirko Saravolac

Dnevni red

 1. Ponovno zakazivanje sreñivanja podruma u Glavaševoj kući
 2. Sačiniti koncepciju ureñenja ostave /špajza/ i podruma i istu u pismenoj formi poslati Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu radi konsultovanja istog.
 3. Prenos cigala – dobijenih od katoličke crkvene opštine
 4. Prikupljanje i sreñivanje tekstova za Letopis 2009. godine
 5. Dogovor oko izložbe slika iz kolekcije Aleksandra Kasaša
 6. Obaveštenje u vezi sa radnim vremenom Muzeja Glavaševa kuća
 7. Informacije o ormanu, klupi, čiviluku, vatrogasnim kolicima u vezi sa restauracijom .
 8. Razno
 9. Pošto smo se zaustavili u sreñivanju podruma zbog pisma Dragana Rauškog, a smatramo da se sreñivanje ne odnosi na skrnavljenje postojećeg, bacanje ili uništavanje, obijanje ili malterisanje, samo želimo da napravimo red, počistimo i bacimo otpad. Spremanje podruma planiramo za subotu (29.05.2010), od 9.00 časova volonterskim radom članova Upravnog odbora.
 10. Kako uvažavamo mišljenje Dragana Rauškog u vezi sa predlogom uređenja ostave i kuhinje koji smo dali na prethodnom sastanku, sačinićemo koncepciju uređenja pomenutih prostorija i istu dostaviti

Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu na saglasnost i mišljenje. Rok dve nedelje.

 1. Domar iz katoličke crkve u centru grada smatra da možemo dobiti bez naknade šestougaone podne cigle koje možemo iskoristiti za uređenje Muzeja ili za neke druge potrebe Zavičajnog kluba.
 2. Predsednik Branislav Vojnov je ugovorio finansiranje 40% vrednosti Letopisa, smatra da treba Letopis da štampamo sopstvenim snagama, domaći štampar.

Karolj Andre smatra da ne treba po svaku cenu štampati u Novom Bečeju, treba uzeti nekoliko ponuda i štampati po najpovoljnijoj ceni.

Branislav Vojnov predlaže da se pronađu donatori za Letopis, kako bi smo zatvorili finansijsku konstrukciju i predlaže da se u ovo uključe ostali članovi Kluba.

Rok za prikupljanje ponuda i informacija o donatorima je 15. juni 2010. godine.

Tekstovi: Rada Popov : vremenske prilike i jubilej zadrugarstva

Sekereš Ištvan: 200. godišnjica katoličke crkve i sveštenika, restauracija spomenika na groblju i postavljanje biste Leningena

Andre Karolj pripremio postojeće tekstove za Letopis.

Komunalcu ponuditi mesto u Letopisu.

Novi momenti iz života Sentklarai Jenea – Sekereš Ištvan , da se podvede pod podnaslov Istorija našeg zavičaja u Letopisu Istorijat veterinarstva u Novom Bečeju i Vranjevu – B.Vojnov – da se podvede pod podnaslov Istorija našeg zavičaja u Letopisu

IN MEMORIAM

Lazar Mečkić i Geza Sakač

ROK za predaju rukopisa 30.06.2010. godine

 1. Izložba će biti u petak 18. juna 2010. godine. Izložbu otvara Slavica Kovačev.

Posluženje da obezbede Dom kulture i Zavičajni klub.

 1. Radno vreme od 1.juna-letnje do septembra (možda oktobra), preko nedelje radnim danom od 7 do 15, a subotom od 9 do 13 časova.

Na Muzej će biti postavljena tabla sa letnjim radnim vremenom.

 1. Orman bi da pokloni Ištvan Sekereš, dva komada, u dobrom su stanju, da li nam ormani trebaju i gde bi ih stavili.Rada Popov smatra da poklon treba prihvatiti i iskoristiti ih za smeštaj knjiga, a ostali članovi se slažu sa tim. Klupa – poklon I.Sekereša, Mičik sreñuje. Čiviluk – poklon I.Sekereša, popravlja ga Ž.Velisavljev. Vatrogasna kolica – Katona Evgen će pokušati da donese vatrogasna kola koja su veoma oštećena. Restauracija plakara u Glavaševoj kući, pozvan je restaurator Z.Todorović po ceni od 400-500 eura. Ponudu je dao i jedan restaurator iz Novog Sada 300-400 eura, a za restauraciju stola 200 evra. Kada pronañemo najpovoljniju ponudu dostaviti je opštini.
 2. Popravka kapije – predsednik opštine je predložio predsedniku Zavičajnog kluba da u saradnji sa stolarom Jelickim popravimo kapiju. Rada Popov smatra da problem sa kapijom nije samo do stolara, nego i do bravara ili drugih majstora. Predlažemo da prilikom ugovaranja poslova sa majstorima prisustvuje i član Upravnog odbora Zavičajnog kluba kao inicijatora da se postojeća kapija očuva jer ima istorijsku vrednost.

B.Vojnov je doneo i poklonio radio marke Savica 56 i stari peškir od srpskog platna vezen, poklon Aktiva žena iz Gerontološkog centra na čelu sa Zorislavom Vojnov. Predstoji preregistracija Zavičajnog kluba, zaduženi B.Ćurčić i S.Kovačev. Popov Rada i Azucki Milorad vode u Klubu za dnevni boravak sekciju za kulturu i predlažu da se štampa antologija novobečejskog pesništva, radi očuvanja novobečejske kulturne tradicije.

Povezani članci