16. Sastanak Upravnog odbora

04.09.2009. godine

Sastanku prisustvuju: Slavica Kovačev, Radovan Popov, Milorad Azucki, Ištvan Sekereš, Borivoj Ćurčić, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

- Rezime godišnjeg susreta i Skupštine Zavičajnog kluba

- Organizovanje dežurstva u Glavaševoj kući

- Knjigu utisaka i knjigu darodavaca odmah aktivirati

- Još jednom o prostoriji Zaviĉajnog kluba

- Razno

Ad.1 Rada Popov i Branislav Vojnov izneli su primedbu prisutnih na izbor jela za ruĉak, kao i na izbor nedelje, kao dana za susret zavičajaca. Do sada je to bila uvek prva subota u septembru i predlaže se da to ubuduće bude subota u okviru Velikogospojinskih dana, sa predlogom se slažu ostali članovi Upravnog odbora. Ištvan Sekereš pohvaljuje Letopis i to što su pozivi poslati svim ĉlanovima van Novog Bečeja.

Pohvaljujemo saradnju sa opštinom, Dražen Ratković je ponudio svesrdnu saradnju tokom zavičajnog dana.

Susret je bio sadržajan i možemo biti zadovoljni kako je protekao.

Ad.2 Članovi Zaviĉajnog kluba već dve sedmice dežuraju u Muzeju Glavaševa kuća, dežuralo se od 16 do 19 časova. Predlažemo da se prijave dobrovoljci za dežurstvo koje bi se organizovalo ubuduće radnim danima i subotom od 17 do 19 ĉasova. Prijavili su se Andre Karolj, Popov Radovan, Milorad Azucki, Neborovski Ištvan, Mirko Saravolac.

Predlažemo da se uputi od strane opštine zvaniĉan zahtev Komandi vojnog odseka Novi Sad da rasporede vojnika /kada Janošu Koso istiĉe vojni rok/ sa afinitetima za služenje civilnog vojnog roka u Muzeju.

Ad.3 Knjiga utisaka je postavljena i već su se prvi gosti upisali u nju, potrebno je da napravimo i aktiviramo svesku gde bi se beležili pokloni i darodavci.

Ad.4 Andre Karolj je prilikom dežurstva zajedno sa ĉlanovima kluba koji su dežurali, zakljuĉio da bi nam više odgovarale prve dve prostorije, jer se mogu grejati /ima otvor za odžak/, u manjoj prostoriji bi ujedno boravio vojnik na odsluženju vojnog roka. Predlažemo da se organizuje sastanak kome će biti prisutan predsednik opštine Milivoj Vrebalov, Dragan Rauški, Karolj Andre i Borivoj Ćurčić. Kada se konaĉno odrede prostorije kluba zamolićemo donaciju od Poleta u vidu podnih ploĉica, a keramiĉar Balint Pal će iste postaviti kao svoj prilog Zavičajnom klubu.

Povezani članci