7. Sastanak Upravnog odbora

25.06.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Sekereš Ištvan i Slavica Kovačev.

Dnevni red:

- Izveštaj Slavice Kovačev u vezi sređenosti teksta za Letopis

- Izveštaj Karolja Andre u vezi Gigine izložbe

- Urgencija da se izvrši registracija kluba

- Inicijativa da se restaurira bivša olajnica, Branislav Vojnov stupio u kontakt sa porodicom koja je spremna da objekat ustupi radi obnove

- Ištvan Sekeraš je predložio da se pokrene pitanje sudbine Velikog magacina, kako bi se isti sačuvao kao arhitektonska celina

Povezani članci