1. Sastanak Upravnog odbora

19.10.2007. godine

Prisutni: Karolj Andre, Rada Popov, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Ištvan Sekereš, Borivoj Ćurĉić, Slavica Kovačev

Dnevni red:

- Registracija Zaviĉajnog kluba (Za sredstva potrebna za registraciju uputiti ponovo zahtev predsedniku opštine)

- Određivanje mesta održavanja sastanaka (Da se sastanci održavaju u Domu kulture, dok se ne osposobi kuća Vladimira Glavaša)

- Razno (Andre Karolj je predložio da se održi memorijalna izložba novobeĉejskih slikara, poĉetkom decembra meseca. Takođe je predložio da se otkupe stare mašine iz Gigine štamparije koja je prodata novom vlasniku i iseljena.

- Predloženo je da se izvrši evidentiranje i preslikavanje zaostavštine Dragiše Bunjevačkog, Miloja Ĉiplića, Pauline Sudarski, Lazara Mečkića i drugih znamenitih ljudi.

- Članske karte Zaviĉajaca izradiće Karolj Andre.

- Spisak članova Zavičajnog kluba sačiniće Slavica Kovačev uz pomoć ostalih članova Upravnog odbora.

Povezani članci