srenhu

Prvih 5 godina Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana

branislav kiselicki

O osnivanju zavičajnog kluba u Novom Bečeju, svoja sećanja je vrlo lepo napisao naš sugrađanini, jedan od osnivača, gospodin Radovan Popov. Taj tekst pod nazivom, Šta je prethodilo osnivanju Zavičajnog kluba objavljen je u Letopisu zavičajaca za 2007. godinu.

Treba ipak istaći da je najzaslužniji za osnivanje Zavičajnog kluba bio, nastavnik Branislav Kiselički, veliki zaljubljenik svog rodnog grada, a posebno Tise. Nastavnik Kiselički ili kako smo ga zvali čika Bata, bio je inicijator i pokretač raznih akcija i dešavanja u vezi Novog Bečeja.

Zavičajni klub osnovan je  05.06.1985. godine pod nazivom Zavičajni klub „4 oktobarˮ Novi Bečej. Pod tim nazivom je funkcionisao sa manjim i većim uspehom, ali sticajem okolnosti se u jednom vremenu rasformirao. Povoljni uslovi za ponovno osnivanje su se stekli krajem 2006. da bi se 31.03.2007. godine održala Osnivačka skupština u zgradi Doma kulture. Na toj Skupštini je donet statut, izabran je Upravni odbor, a odlućeno je i o menjanju imenu zavičajnog kluba u, Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana.

U novo izabranom rukovodstvu našli su se neki od osnivača zavičajnog kluba iz 1985. godine: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Ištvan Sekereš, Slavica Kovačev i Andre Karolj, dok je od strane opštine Branislav Vojnov bio postavljen za predsednika kluba.

Članovi Upravnog odbora su svojim iskustvom, marljivim radom uspeli da steknu ugled i poverenje opštinskih vlasti, što je na kraju, 2009. godine, rezultiralo dobijanjem na korištenje dve prostorije u nusprostorijama Glavaševe kuće. Kao jedan od članova Upravnog odbora i kao predsednik (u kratkom vremenu) zavičajnog kluba, smatrao sam potrebnim da objavim zapisnike sa sastanaka Upravnog odbora, raznu foto dokumentaciju iz lične arhive, kako bi pružio uvid svim Novobečejcima i Vranjevčanima o delanju i napretku zavičajnog kluba u pomenutom periodu.

Osnivačka skupština Zavičajnog kluba

Osnivačka skupština 31. marta 2007. godine u Novom Bečeju u zgradi Doma kulture sa početkom od 10 časova

Predložen i usvojen sledeći dnevni red:

 • Izbor radnog predsedništva, zapisničara i dva overača zapisnika
 • Donošenje odluke o osnivanju
 • Donošenje statuta
 • Izbor Upravnog odbora i Nadzornog organa
 • Donošenje odluke o visini članarine

Ad. 1.

U radno predsedništvo su izabrani Borivoj Ćurčić za predsednika, Andre Karolj i Branislav Vojnov za članove. Za zapisničara Slavica Kovačev, a za overače su izabrani Tereza i Robert Kiš.

Ad. 2.

Usvojena je odluka o osnivanju kluba

Ad. 3.

Usvojen je statut kluba

Ad. 4.

U Upravni odbor su izabrani:

 1. Branislav Vojnov
 2. Andre Karolj
 3. Borivoj Ćurčić
 4. Rada Popov
 5. Ištvan Sekereš
 6. Milorad Azucki
 7. Kovačev Slavica

U nadzorni odbor su izabrani

Sava Glavački – predsednik

Tereza Kiš

Mirko Saravolac

Ad. 5.

Utvrđena je visina članarine u iznosu od 300 dinara.

Osnivači kluba su:

 1. Arpad Jager
 2. Milorad Azucki
 3. Borivoj Ćurčić
 4. Sava Glavaški
 5. Mirko Saravolac
 6. Ištvan Sekereš
 7. Rada Popov
 8. Andre Karolj
 9. Aleksandar Kasaš
 10. Kiš Tereza
 11. Kiš Robert
 12. Vladimir Davidović
 13. Zagorka Jegdić
 14. Slavica Kovačev
 15. Branislav Vojnov
 16. Švaner Ferenc

Sa ovim je Skupština završila rad.

Dovršeno u 11 časova

Zapisničar, Slavica Kovačev

Predsedavajući, Borivoj Ćurčić

Overači Kiš Tereza i Kiš Robert

1. Sastanak Upravnog odbora

19.10.2007. godine

Prisutni: Karolj Andre, Rada Popov, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Ištvan Sekereš, Borivoj Ćurĉić, Slavica Kovačev

Dnevni red:

- Registracija Zaviĉajnog kluba (Za sredstva potrebna za registraciju uputiti ponovo zahtev predsedniku opštine)

- Određivanje mesta održavanja sastanaka (Da se sastanci održavaju u Domu kulture, dok se ne osposobi kuća Vladimira Glavaša)

- Razno (Andre Karolj je predložio da se održi memorijalna izložba novobeĉejskih slikara, poĉetkom decembra meseca. Takođe je predložio da se otkupe stare mašine iz Gigine štamparije koja je prodata novom vlasniku i iseljena.

- Predloženo je da se izvrši evidentiranje i preslikavanje zaostavštine Dragiše Bunjevačkog, Miloja Ĉiplića, Pauline Sudarski, Lazara Mečkića i drugih znamenitih ljudi.

- Članske karte Zaviĉajaca izradiće Karolj Andre.

- Spisak članova Zavičajnog kluba sačiniće Slavica Kovačev uz pomoć ostalih članova Upravnog odbora.

2. Sastanak Upravnog odbora

06.12.2007. godine

Prisutni: Karolj Andre, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Rada Popov, Branislav Vojnov.

Dnevni red:

Dogovor oko prikupljanja slika i podela zaduženja za pripremu izložbe, Branislav Vojnov govor na otvaranju, o slikama Borivoj Ćurčić, postavljanje izložbe Karolj Andre i Slavica Kovačev.

3. Sastanak Upravnog odbora

07.02.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Borivoj Ćurčić i Slavica Kovačev.

Dnevni red:

Sastavljanje zahteva Mesnoj zajednici Novi Bečej za dodelu sredstava za preregistraciju i početne aktivnosti u visini od 20.000 dinara.

4. Sastanak Upravnog odbora

19.03.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Rada Popov, Branislav Vojnov, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić.

Dnevni red:

- Aktivnosti Kluba – Izložba fotografija i slika Geze Sakača 18.04.2008. godine u Galeriji „Selo“, Doma kulture u 19 časova.

- Promocija knjige Aleksandra Kasaša „Kamendin“, u Domu kulture 18.04.2008. godine u 20 časova.

- Informacija da je MZ Novi Bečej odobrila Zavičajnom klubu pomoć u visini od 20.000 dinara za štampanje članskih karata (200 na srpskom i 100 komada na mađarskom jeziku).

5. Sastanak Upravnog odbora

16.04.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Rada Popov, Slavica Kovaĉev, Milorad Azucki.

Dnevni red:

- Dogovor oko štampanja Letopisa (tekstove predati 25. Juna.).

- Izložba Geze Sakaĉa (dogovor oko pripreme i postavljanja, izložbu otvara Borivoj Ćurĉić).

- Promocija knjige A. Kasaša (zadužena Narodna biblioteka).

- Članska karta je odštampana.

- Dopuna spiska ĉlanova Zaviĉajnog kluba za pozivanje na izložbu i promociju knjige.

6. Sastanak Upravnog odbora

21.05.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Rada Popov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić i Slavica Kovčev.

Dnevni red:

- Dogovor oko Letopisa

- Inicijativa da se Domu zdravlja dodeli ime dr. Lasla Patakija

- Urgencija da se izvrši registracija kluba (zadužen Borivoj Ćurčić)

7. Sastanak Upravnog odbora

25.06.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Sekereš Ištvan i Slavica Kovačev.

Dnevni red:

- Izveštaj Slavice Kovačev u vezi sređenosti teksta za Letopis

- Izveštaj Karolja Andre u vezi Gigine izložbe

- Urgencija da se izvrši registracija kluba

- Inicijativa da se restaurira bivša olajnica, Branislav Vojnov stupio u kontakt sa porodicom koja je spremna da objekat ustupi radi obnove

- Ištvan Sekeraš je predložio da se pokrene pitanje sudbine Velikog magacina, kako bi se isti sačuvao kao arhitektonska celina

8. Sastanak Upravnog odbora

20. avgusta 2008. godine

Prisutni: Andre Karolj, Branislav Vojnov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Ištvan Sekereš i Slavica Kovačev.

Dnevni red:

- Glavaševa kuća – budući muzej Novog Bečeja, zaključeno je da se s obzirom adaptacija ovog objekta privodi kraju, a Zavičajnom klubu su obećane prostorije za rad u istom, potrebno je sazvati sastanak sa svim zainteresovanim ustanovama i udruženjima građana, koji imaju ideju kako bi se ovaj objekat najbolje koristio.

- Godišnji susret članova Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana.

9. Sastanak Upravnog odbora

09. septembra 2008. godine

Prisutni: Andre Karolj, Branislav Vojnov, Borivoj Ćurĉić, Ištvan Sekereš i Slavica Kovaĉev.

Dnevni red:

Izveštaj o Godišnjoj skupštini i učlanjavanju.

U Zavičajni klub se učlanilo i platilo članarinu 75 zavičajaca.

- Na skupštini je bilo reči o mogućoj saradnji zavičajnih klubova iz mesta u kojima žive Novobečejci, konkretno sa Novim Kneževcom; o izdavanju knjige o znamenitim Novobečejcima; o knjigama koje su napisali Novobečejci i o knjigama koje govore o Novom Bečeju; o osnivanju podružnica Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, konkretno u Novom Sadu.

- Registracija Zavičajnog kluba. Odlučeno je da Branislav Vojnov, u svojstvu predsednika kluba lično ode u Beograd u Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obzirom da je prošlo više od godinu dana od podnošenja zahteva za registraciju. Troškove u visini od 3.000,00 dinara snosi Zavičajni klub od sredstava prikupljenih uplatom članarine.

- Poklon porodice Imbronjev – fotoaparati iz vremena fotografa Čanji Lajoša Zaviĉajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana.

- Izrada Zahvalnice Zavičajnog kluba tekst će pripremiti Slavica Kovačev, a dizajn Andre Karolj i Saša Vidaković.

- Izložba o Gigi Jovanoviću. Posle otvaranja u Domu kulture izložba o Gigi Jovanoviću preseljena je u Klub „Skladište“, a posle toga će biti postavljena u Klub za dnevni boravak Gerontološkog centra.

Razno:

- Predloženo je da se pronađe i popiše sve što je do sada poklanjano Zavičajnom klubu i ukoliko postoji, vrati to u njegovo vlasništvo, radi formiranja Zavičajne zbirke.

- Ištvan Sekereš je postavio pitanje šta se desilo sa spomenicima koji su uklonjeni tokom istorije sa trgova u Novom Bečeju i gde se tačno nalazila rodna kuća Sentklarai Jenea, što podrazumeva proveru u zemljišnim knjigama.

10. Sastanak Upravnog odbora

10.12.2008. godine

- Izveštaj o registraciju udruženja, o dobijanju PIB-a i tekućeg računa Obavestiti UO ko nam vodi knjigovodstvo, od sada je to Olivera Milovac. Upoznati UO o razgovoru sa predsednikom opštine, gde je bio prisutan i Tomislav Ratković.

- Obrazloženje o proširenje UO udruženja sa dva mlada člana: Saša Vidaković i Janoša Koso.

- Obaveštenje o dobijenim knjigama i long pley pločama od Dragane Bugarski Balint.

- Odluka o vremenu dodeljivanja zahvalnica za pojedince, ustanove i firme koji materijalno pomažu naše udruženje. Isto to i za donatore raznih predmeta i eksponata.

- Poslati zahteve za materijalnu pomoć raznim ustanovama.

- Zaostavština Tomislava Kurbanjeva.

- Registracija Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana je okončana, tekući račun je otvoren u Komercijalnoj banci, a knjigovodstvo će voditi Olivera Milovac, volonterski.

- Predsednik opštine Milivoj Vrebalov i Tomislav Ratković, u razgovoru sa predstavnicima Zavičajnog kluba, obavestili su predstavnike Zavičajnog kluba da u glavnoj Glavaševoj kući nema prostora za kancelarije, tako da se ne mogu ostvariti planovi za useljenje Zavičajnog kluba u ovaj prostor, ali da postoji mogućnost da se obezbede prostorije u pomoćnim objektima.

- Na predlog Milorada Azuckog trebalo bi se pismeno obratiti predsedniku opštine kako bi definisali i potvrdili prostor koji je obećan početkom decembra 2008. godine, obzirom da dosadašnja obećanja nisu ispoštovana, a Zavičajni klub već ima eksponata koji zaslužuju da budu sačuvani.

- Na predlog Branislava Vojnova i Karolja Andre Upravni odbor treba da se proširi za dva člana, te treba izmeniti Statut, tako da Upravni odbor broji 9 članova. Novi članovi su Saša Vidaković i Janoš Koso, koji u Zavičajnom klubu rade od ponovnog osnivanja.

- Janoš Koso je učestvovao u pripremanju izložbi, učlanjenju zavičajaca, a Saša Vidaković je webmaster sajta novibechej.com i zavičajnog sajta. Predloge će usvojiti Skupština kluba na sledećoj sednici.

- Dragana Bugarski Balint poklonila je Zavičajnom klubu pedesetak knjiga i isto toliko long pley ploča. U znak zahvalnosti imenovanoj će biti dodeljena Zahvalnica Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana.

11. Sastanak Upravnog odbora

28.01.2009. godine

Prisutni: Slavica Kovačev, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Saša Vidaković, Janoš Koso, Borivoj Ćurčić i Karolj Andre

Dnevni red:

- Izveštaj o obeležavanju godišnjice smrti novobečejskog pisca Tomislava Kurbanjeva i o izdanju njegove knjige pesama. Narodna biblioteka Novi Bečej, 16.02.2009. godine u 18,00 časova. Slavica Kovačev.

- Izveštaj o dobijanju dozvole od Poštanske uprave Srbije za prigodan žig i koverat u vezi obeležavanja 100-godišnjice od smrti dr Vladimira Glavaša. Dogovor sa opštinom o zajedničkom obeležavanju i finansiranju iste. Pošta odobrila upotrebu prigodnog žiga 16.02.2009. godine na pošti Novi Bečej, a da se izradi prigodan koverat u tiražu od 200 do 250 primeraka. Branislav Vojnov i Karolj Andre.

- Svečanost u vezi obeležavanja 100-godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša održaće se 16.02.2009. godine u Glavaševoj kući, čime bi i budući Muzej »Glavaševa kuća« bio otvoren. Postignut je dogovor sa opštinom oko finansiranja prigodnog koverta sa žigom u visini od oko 10.000 dinara. Karolj Andre.

- Zavičajni klub će pozvati dr Aleksandra Kasaša, člana Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, da govori o dr Vladimiru Glavašu. Pozvati: Muzej iz Zrenjanina, Kikinde, Bečeja, dr Aleksandra Kasaša, predstavnike Matice srpske, rodbinu, sveštenika Pravoslavne crkve u Vranjevu, članove Zavičajnog kluba, novobečejske advokate; Borivoja Ćurčića i Zlatoja Marića. Zavičajni klub će položiti cveće na grob dr Vladimira Glavaša.

- U martu mesecu u Domu u Šušanju je moguće organizovati skup istraživača kulturne baštine i istorije, sa teritorije Vojvodine u organizaciji KUD »Jokai Mor«. Novobečejce će predstavljati Ištvan Sekereš. - Branislav Vojnov.

- Izveštaj o mogućoj donaciji za projekt aktivnih lokalnih zajednica. Diskusija o tome i dogovor o učesnicima i voñi projekta. Pripremu dokumentacije uradiće Saša Vidaković, Karolj Andre, Borivoj Ćurčić i Slavica Kovačev.

- Izveštaj o mogućoj izložbi fotografija Ivana-Iveka Kovačeva. Ivan Kovačev prezentovao bi petnaestak svojih umetničkih fotografija 50x70 cm, koje bi sam pripremio, odnosno uramio, sa motivima iz Novog Bečeja. Postavka se predviña za drugu polovinu maja. Organizator izložbe će biti Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana. – Branislav Vojnov.

Razno:

- Saša Vidaković predlaže da se članovi Zavičajnog kluba aktiviraju u popunjavanju Zavičajnog sajta podacima o Novom Bečeju i Novobečejcima.

- Borivoj Ćurčić je zadužen za pronalaženje testamenta ili ugovora o poklonu dr Vladimira Glavaša u vezi sa njegovom kućom u Vranjevu.

- Pismo u vezi sa štampanjem knjige o novobečejskim Jevrejima uputiti: Jevrejska opština Beograd, Jevrejska opština Novi Sad, Zajednica jevrejskih opština Srbije u Beogradu Efraim Zurof.

12. Sastanak Upravnog odbora

18.03.2009. godine

Prisutni: Slavica Kovačev, Branislav Vojnov, Milorad Azucki, Saša Vidaković, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

- Izveštaj o vođenju knjigovodstva za 2008. godinu /kontakt osoba sa knjigovoñama Branislav Vojnov/.

- Uraditi interni finansijski izveštaj do otvaranja žiro računa za Zavičajni klub.

- Izveštaj o predaji projekta Elektronski zapis (arhiv) o istoriji našeg zavičaja.

- Razgovor oko funkcionisanja Muzeja „Glavaševa kuća" – predlozi Pojedinosti o izložbi fotografija Ivice Kovačeva za maj mesec 2009. godine.

- Dogovor oko pripreme tekstova za Letopis za 2008. Godinu.

- Uspostavljen kontakt sa unukom Arsena Pecarskog, Zoricom.

- Poklon Koste Živkovića u vidu malog dnevnika Fudbalskog kluba Jedinstvo za 1964. godinu.

Razno:

- Završni račun urañen od strane ovlašćenih knjigovoña, na ime troškova uplaćeno 1.200,00 dinara. Kontakt sa knjigovoñama ostvarivaće predsednik Kluba Branislav Vojnov.

- Interni finansijski izveštaj o finansijskom poslovanju za 2008. godinu uradiće Andre Karolj i Slavica Kovačev u roku od mesec dana.

- Projekat Elektronski zapis (arhiv) o istoriji našeg zavičaja predat je, a rezultati se očekuju krajem marta meseca ove godine.

- Muzej „Glavaševa kuća" je otvoren. Zavičajni klub predlaže:

- Za noćno obezbeñenje nije potrebno angažovati čuvara, jer postoje kamere a postojeće zidove treba samo osigurati. U toku dana potrebno je organizovati rad, svakodnevno u odreñeno vreme, što znači Muzej treba da je otvorenog tipa.

- Branislav Vojnov predlaže da Zavičajni klub u vidu dežurstva organizuje rad u Muzeju, dva dana u nedelji, po četiri sata, obzirom da će prostorije Kluba biti u pomoćnim prostorijama. Milorad Azucki predlaže da se imovina Muzeja osigura.

- Saša Vidaković predlaže da se obezbedi zaposleno lice u Muzeju ili predlaže da se civilni vojni rok služi u Muzeju, kad istekne vojni rok dolazio bi sledeći vojnik, pri čemu voditi računa o izboru vojnika i njegovim sklonostima.

- Upravni odbor je pri stavu da će članovi Zavičajnog kluba nedeljno dva puta po četiri sata (a možda i više) boraviti u svojim prostorijama. Isto tako je prihvatio ideju Saše Vidakovića da mesto „domara" obavlja osoba koja služi civilni vojni rok.

- Ivica Kovačev uramljuje fotografije, ali se izložba odlaže za letnji period, kada umetnik bude mogao da prisustvuje, obzirom da isti živi u Nemačkoj.

- Rok za dostavljanje rukopisa je 1. juni, a za mesec dana članovi Upravnog odbora treba da predlože spisak tema za Letopis.

- Unuka Arsena Pecarskog, Zorica, kontaktirala je Sašu Vidaković, dostavila je odreñeni pisani materijal, koji je postavljen na sajt, prošlost Novog Bečeja. Saradnja se nastavlja.

- Kosta Živković je poklonio Zavičajnom klubu dnevnik Fudbalskog kluba Jedinstvo za 1964. godinu u kome je bio član i rukovodeći radnik.

- Organizovati prikupljanje članarine, koje i ove 2009. godine ostaje 300 dinara. Pripreme za izložbu eksponata o Novom Bečeju teku odreñenom dinamikom

13. Sastanak Upravnog odbora

29.04.2009. godine

Prisutni: Slavica Kovačev, Radovan Popov, Ištvan Sekereš i Karolj Andre

Dnevni red:

- Izveštaj o donaciji BCIF

- Prolećna izložba o prikupljenim eksponatima iz prošlosti Novog Bečeja

- Zaduženja oko izložbe Ivice Kovačeva i prolećne izložbe NB eksponata

- Priprema za useljenje u pomoćne prostorije Muzeja „Glavaševa kuća“

- Zaduženja za prikupljanje i sređivanje teksta za Letopis 2008. Godine

- Razno

- Donaciju BCIF Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana nije dobio. Priprema se projekt za drugu donaciju uz pomoć opštinske kancelarije za pomoć u pisanju projekta

- U dogovoru sa direktorom Doma kulture Marijanom Baračkov termin za održavanje izložbe bi bio izmeñu 15. i 30. juna u Galeriji „Selo“. Do sada je uspostavljen kontakt sa nekolicinom naših sugrađana koji su voljni da izlože i prikažu svoje eksponate Novobečejcima i Vranjevčanima. Za prikupljanje eksponata i celukupnu organizaciju izložbe zaduženi su Karolj Andre i Janoš Koso.

- Za izložbu je zadužen Branislav Vojnov i Karolj Andre, a ista će se održati krajem maja meseca ili prva nedelja juna

- Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana useliće se u jednu prostoriju pomoćne zgrade u Muzeju Glavaševa kuća. Predlažemo da jedna od tri prostorije bude izložbeni prostor, da se postavke smenjuju, a da Zavičajni klub u tome učestvuje sa svojim eksponatima.

- Prisutni su su se izjasnili da će svaki shodno svom delokrugu zanimanja nešto pokloniti za useljenje.

Razno:

- Za tekstove za Letopis zadužuju se svi članovi Upravnog odbora Zavičajnog kluba, tekstove predati do 15. maja a najkasnije do prvog juna.

- Javio nam se Milan Racković sa željom da pokloni knjige Zavičajnom klubu, među kojima ima dosta u vezi Novog Bečeja. Konaktirali smo porodicu Sabo iz Vranjeva koji bi poklonio stari plug.

14. Sastanak Upravnog odbora

03.06.2009. godine

Prisutni: Branislav Vojnov, Ištvan Sekereš, Janoš Koso, Rada Popov, Milorad Azucki, Karolj Andre i Slavica Kovačev.

Dnevni red:

- Izložba fotografija Ivana Kovačeva

- Izložba eksponata iz kolekcionarskih zbirki Novobečejaca

- Letopis za 2008. godinu

- Godišnji susret zavičajaca

 Useljenje u postorije Zavičajnog kluba u „Glavaševoj kući"

Ad.1. Izložba fotografija Ivana Kovačeva održaće se 10. juna 2009. godine u Galeriji „Selo“ Doma kulture opštine Novi Bečej, sa početkom u 20 časova. Ivan Kovačev poklanja Zavičajnom klubu 10 fotografija, koje će Zavičajni klub opremiti. Postavljanje izložbe je u sredu u 10 časova.

Ad.2 Izložba novobečejskih eksponata iz kolekcionarskih zbirki planira se oko 20. juna 2009. godine, a do sada su učešće na njoj potvrdili Peter Pataki, Peter Pataki mlađi, Radovan Svilengaćin, Bela Mičik, vezilje iz Šušanja, Mirko Saravolac, Janoš Koso, Andre Karolj, Neborovski Ištvan i Mihalj Feješ.

Ad.3 Letopis za 2008. godinu štampaće se po ugledu na prošlogodišnji u istom tiražu, a novac za štampu obezbediće JP „Komunalac", Gerontološki centar i Mesna zajednica.

Ad.4 Godišnji susret zavičajaca održaće se u okviru Velikogospojinskih dana. Posle godišnje skupštine posetiće se „Glavaševa kuća“ u Vranjevu i prostorije Zavičajnog kluba. Zajednički ručak organizovati po mogućnosti u Domu kulture.

Ad.5 Očekuje se useljenje Zavičajnog kluba u prostorije u „Glavaševoj kući“

15. Sastanak Upravnog odbora

12.08.2009. godine

Sastanku prisustvuju ׃Branislav Vojnov, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić, Azucki Milorad, Saša Vidaković, Janoš Koso i Andre Karolj

Dnevni red

- Izveštaj o Muzeju „Glavaševa kućaˮ

- Još jednom o godišnjoj Skupštini zavičajaca

- Letopisu za 2008. godinu

- Veĉe posvećeno Ognjeslavu Kostoviću i Joci Kneževiću

- Razno

Ad.1 U Glavaševoj kući radi vojnik na odsluženju vojnog roka, Janoš Koso, po predlogu Zaviĉajnog kluba. Predlažemo da se prostorija Zavičajnog kluba poploča, da od Poleta zatražimo donaciju, pločice, a Pal Balint privatni keramiĉar će ih postaviti.

Ad.2 Zadaci: Doĉek gostiju – piće i kafa – Borivoj Ćurčić

Ĉlanarina – 300,00 i kotizacija za piće 50,00 dinara – Slavica Kovačev, Janoš Koso i Nataša Vidaković.

Radno predsedništvo: Branislav Vojnov, Borivoj Ćurĉić i Milorad Azucki Prigodno izlaganje na temu Tisa – Vasa Popović ( videobim Andre Karolj)

Snimak izložbe iz prošlosti Novog Bečeja – Saša Vidaković.

Taxi prevoz do Glavaševe kuće – Borivoj Ćurčić.

Ruĉak – Branislav Vojnov i Andre Karolj

Pozivanje zavičajaca – Slavica Kovaĉev

Ad.3 Finansije – trećinu će pokriti Komunalac, a zahtev je podnet Mesnoj zajednici i Gerontološkom centru.

Zamoliti Gerontološki centar za novi tekst koji bi bio objavljen u Letopisu za 2008. godinu – razgovor će obaviti Borivoj Ćurčić. Ukoliko tekst ne dobijemo na zadnjoj strani Letopisa ostaće Beleške.

Letopis za 2008. godinu će se štampati latiniĉnim pismom zbog tehniĉkih i finansijskih problema, a urađeno je na ovaj naĉin u skladu sa dogovorom iz 2007. godine.

Ad.4 Branislav Vojnov je kontaktirao telefonom sa bivšim direktorom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, koji je ponudio da održi predavanje o Ognjeslavu Kostoviću. Drugi razgovor je obavljen sa Milanom Mađarevim koji je ponudio da održi predavanje o Joci Kneževiću i osnivanju Srpskog narodnog pozorišta. Milan Mađarev će prisustvovati Zavičajnom danu, kada će se utanačiti datum.

Ad.5 Saša Vidaković – postavio je pitanje kakav stav imamo o pismu na kome će se štampati Letopis i predlaže da se odluka o tome stavi na sajt. Upravni odbor je za tu temu odredio termin za sledeći ili neki od narednih sastanaka.

16. Sastanak Upravnog odbora

04.09.2009. godine

Sastanku prisustvuju: Slavica Kovačev, Radovan Popov, Milorad Azucki, Ištvan Sekereš, Borivoj Ćurčić, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

- Rezime godišnjeg susreta i Skupštine Zavičajnog kluba

- Organizovanje dežurstva u Glavaševoj kući

- Knjigu utisaka i knjigu darodavaca odmah aktivirati

- Još jednom o prostoriji Zaviĉajnog kluba

- Razno

Ad.1 Rada Popov i Branislav Vojnov izneli su primedbu prisutnih na izbor jela za ruĉak, kao i na izbor nedelje, kao dana za susret zavičajaca. Do sada je to bila uvek prva subota u septembru i predlaže se da to ubuduće bude subota u okviru Velikogospojinskih dana, sa predlogom se slažu ostali članovi Upravnog odbora. Ištvan Sekereš pohvaljuje Letopis i to što su pozivi poslati svim ĉlanovima van Novog Bečeja.

Pohvaljujemo saradnju sa opštinom, Dražen Ratković je ponudio svesrdnu saradnju tokom zavičajnog dana.

Susret je bio sadržajan i možemo biti zadovoljni kako je protekao.

Ad.2 Članovi Zaviĉajnog kluba već dve sedmice dežuraju u Muzeju Glavaševa kuća, dežuralo se od 16 do 19 časova. Predlažemo da se prijave dobrovoljci za dežurstvo koje bi se organizovalo ubuduće radnim danima i subotom od 17 do 19 ĉasova. Prijavili su se Andre Karolj, Popov Radovan, Milorad Azucki, Neborovski Ištvan, Mirko Saravolac.

Predlažemo da se uputi od strane opštine zvaniĉan zahtev Komandi vojnog odseka Novi Sad da rasporede vojnika /kada Janošu Koso istiĉe vojni rok/ sa afinitetima za služenje civilnog vojnog roka u Muzeju.

Ad.3 Knjiga utisaka je postavljena i već su se prvi gosti upisali u nju, potrebno je da napravimo i aktiviramo svesku gde bi se beležili pokloni i darodavci.

Ad.4 Andre Karolj je prilikom dežurstva zajedno sa ĉlanovima kluba koji su dežurali, zakljuĉio da bi nam više odgovarale prve dve prostorije, jer se mogu grejati /ima otvor za odžak/, u manjoj prostoriji bi ujedno boravio vojnik na odsluženju vojnog roka. Predlažemo da se organizuje sastanak kome će biti prisutan predsednik opštine Milivoj Vrebalov, Dragan Rauški, Karolj Andre i Borivoj Ćurčić. Kada se konaĉno odrede prostorije kluba zamolićemo donaciju od Poleta u vidu podnih ploĉica, a keramiĉar Balint Pal će iste postaviti kao svoj prilog Zavičajnom klubu.

17. Sastanak Upravnog odbora

09.10.2009. godine

Prisutni: Ištvan Sekereš, Karolj Andre, Slavica Kovačev i Milorad Azucki

Dnevni red

- Izveštaj o dogovoru u vezi prostorija u okviru Glavaševe kuće

- Predat zahtev DOO „POLET" Keramika za 36m² podnih pločica

- O radnom vremenu dežurnih članova Zavičajnog kluba u Glavaševoj kući

- O vojniku koji bi zamenio Janoša Koso u Muzej „Glavaševa kuća"

- Poklon Radio NB Zavičajnom klubu

- Pomoć Mesne zajednice

- Dopunjena arhiva o Štampariji i Potisju

- Razno

- Na zahtev Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji je predstavljao Karolj Andre, u opštini je održan sastanak kome su prisustvovali Milivoj Vrebalov, Tomislav Ratković i Dragan Rauški. Tom prilikom je dogovoreno da se Zavičajnom klubu dodele na korišćenje dve prostorije u pomoćnoj zgradi Glavaševe kuće, a da se o ostalom saradnja ostvaruje na relaciji Zavičajni klub – Dragan Rauški.

- Zahtev za pločice za pod u prostorijama koje su dodeljene Zavičajnom klubu predat je direktoru Zoranu Đeloševiću i očekuje se povoljno rešenje.

- Članovi Zavičajnog kluba koji dežuraju u Glavaševoj kući predložili su da se u zimskom periodu izvrši korekcija popodnevnog radnog vremena i da to bude od 16 do 18 časova.

- Janoš Koso završava civilni vojni rok krajem novembra meseca i potrebno je da pronaĎemo adekvatnu zamenu, odnosno novog vojnika. Radi se na tome.

- Radio NB poklonio je Zavičajnom klubu dvadesetak kaširanih fotografija Geze Sakača, velikog formata formata, sa novobečejskim motivima.

- Mesna zajednica Novi Bečej je odobrila i uplatila Zavičajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana novčana sredstva u visini od 20.000 dinara na ime štampanja Letopisa i za ostale aktivnosti tokom ove godine.

- Prilikom rušenja zgrade nekadašnje štamparije Andre Karolj je preuzeo sve što je našao na tavanu. MeĎu dokumentima su najinteresantnije plakate iz 1950-1953. godine.

- Prihvatanje i organizovanje prenosa darivnih eksponata od Vatrogasne ustanove i Rozine Lerik u Muzej „Glavaševa kuća". Zaduženi Janoš Koso i Karolj Andre.

18. Sastanak Upravnog odbora

18.11.2009. godine

Sastanku prisustvuju: Slavica Kovačev, Radovan Popov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

- In memoriam povodom smrti Lazara Mečkića

- Izveštaj o dobijenim eksponatima od gospoñe Rozine Lerik

- Izveštaj o saradnji našeg kluba sa Draganom Rauškim u vezi rada Muzeja „Glavaševa kuća“ i sređivanje naših prostorija

- Predlog o organizovanju književne večeri – Branislav Vojnov

- Predlog o organizovanju književne večeri – Borivoj Ćurčić

- Organizovanje izložbe slika u proleće 2010. godine iz privatne zbirke prof. dr Aleksandra Kasaša

- Informacija u vezi podnih pločica za prostorije Zavičajnog kluba Tamo amo po Novom Bečeju i Vranjevu – Konstantin Živković

- Razno

- Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana je učinio sve da poslednji ispraćaj Lazara Mečkića bude dostojanstven, onakav kakav zaslužuje čovek poput Lazara Mečkića.

- Rozina Lerik koja je poklonila Muzeju Glavaševa kuća porcelan i druge predmete na samom otvaranju, a sada je odlučila da pokloni delove nameštaja i vredne knjige, pri čemu su članovi Zavičajnog kluba Karolj Andre i Janoš Koso učestvovali u primopredaji i sačinjavanju zapisnika, kao i smeštanju dobijenog u Muzej.

- Zavičajni klub je uputio pismeni zahtev Draganu Rauškom, odgovornom licu Opštinske uprave Novi Bečej, zaduženom za Muzej, u kome su navedene opaske Kluba, kako bi lica koja dežuraju mogla da rade, postavljanje vrata, brava, mreža za golubove i drugog. Dogovor je bio da Dragan Rauški u saradnji sa Zavičajnim klubom uredi prostor po dobijanju nameštaja od Rozine Lerik, ali članovi Kluba nisu u tome učestvovali.

- Branislav Vojnov je u dogovoru sa dr Milanom Mađarevim, u svojstvu predsednika Zavičajnog kluba, organizovao susret sa direktorima Doma kulture i Narodne biblioteke i Radia NB, gde je dogovoreno da se u Novom Bečeju izvedu radio drame i to prva, San Joce Savića, 3.decembra ove godine u Domu kulture i radio drama o Jovanu Kneževiću Caci, koja bi mogla da se izvede povodom održavanja godišnje skupštine 2010. godine.

- Borivoj Ćurčić pregovara sa Bogdanom Ibrajter Tanetom i Rašom Popovim da u Novom Bečeju početkom naredne godine organizujemo književno veče sa izložbom slika.

- Aleksandar Kasaš se obratio Zavičajnom klubu sa željom da na jednoj izložbi prikaže svoju privatnu kolekciju slika, u proleće 2010. godine, što je Upravni odbor prihvatio.

- Zavičajni klub je 5.oktobra 2009. godine predao zahtev direktoru D.O.O.Polet keramika, Zoranu Đeloševiću, ali zahtev je posle mesec dana usmeno odbijen. Andre Karolj i Borivoj Ćurčić su potom bili u fabrici, da odaberu pločice koje bi smo po povoljnoj ceni, kao druga klasa, kupili od članarine i uz pomoć člana Zavičajnog kluba iste postavili, pri čemu bi Opština obezbedila materijal za postavljanje pločica. Upravni odbor je odlučio da se kupe tamnije pločice, a Evgen Katona će ih sopstvenim prevozom koji je sam ponudio Zavičajnom klubu, preneti do Muzeja.

- Konstantin Živković sakupljao je podatke o Novom Bečeju, otkucao i poklonio to u vidu zapisa Zavičajnom klubu.

Razno:

- Postignut dogovor sa Miletom Reznićem da organizuje prevoz eksponata iz Vatrogasnog društva u Muzej Glavaševa kuća.

- Janoš Koso završava vojni rok i kao vojnik odlazi iz Muzeja, a u međuvremenu će se obaviti razgovor sa predsednikom opštine o mogućem radnom angažovanju Janoša Koso u Muzeju Glavaševa kuća.

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...