Javno preduzeće za komunalno - stambene poslove „Komunalac“ Novi Bečej

Javno preduzede za komunalno – stambene poslove „Komunalac“ je u 2011. godini, u okviru svoje redovne delatnosti, vršilo uredno snabdevanje potrošača pijaćom vodom, odvođenje otpadnih voda, distribuciju prirodnog gasa, poslove na održavanju gradskog zelenila, poslove na održavanju čistoće užeg centra grada, poslove pružanja pogrebnih i pijačnih usluga i poslove komunalne higijene, a stekli su se uslovi i za obnovu licence za distribuciju prirodnog gasa.

Pored navedenih poslova „Komunalac“ je nastavio da vrši poslove vezane za održavanje gradskog stadiona, poslove gazdovanja gradskom marinom, nizvodno od skele, poslove iz domena pružanja usluga drugim pravnim licima, te poslove na čišćenju i košenju prilaznih puteva i glavnih pravaca kroz naseljeno mesto Novi Bečej. Navedene poslove u 2011. godini „Komunalac“ je vršio kontinuirano, bez značajnijih prekida, u skladu sa tehničkim i kadrovskim potencijalom preduzeća.

U proteklih godinu dana, uprkos velikoj ekonomskoj krizi, uloženo je mnogo napora i materijalnih sredstava za realizaciju velikih projekata. Između ostalog, u saradnji sa lokalnom upravom i Mesnom zajednicom Novi Bečej, putem konkursa, obezbeđena su finansijska sredstva, te je na teritoriji naseljenog mesta Novi Bečej, posađeno oko 1.500 sadnica zimzelenog i listopadnog drveta.

Skromno opremljeni, u odnosu na veličinu zimske elementarne nepogode koja nas je zadesila, u prvoj godini rada, na zimskom održavanju puteva, uloženo je mnogo napora, te su angažovani svi raspoloživi resursi, kako bi Novi Bečej i Kumane bili što prohodniji.

Započeta je i realizacija projekta sanacije kolovoza u naseljenim mestima novobečejske opštine, krpljenjem udarnih rupa tehnologijom hladnog asfalta, sa namerom da ova delatnost preraste u stalnu aktivnost javnog preduzeća. Potpisan je i ugovor sa Direkcijom za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej o postavljanju nove i održavanju postojeće vertikalne saobraćajne signalizacije, što će građanima omogućiti sigurnije učešće u saobraćaju na lokalnim putevima u naseljenim mestima Novi Bečej i Kumane.

Krajem 2011. godine, putem konkursa, obezbeđena su finansijska sredstva za realizaciju projekta novih pijačnih tezgi na Gradskoj pijaci u Novom Bečeju.

Između ostalog, realizovani su projekti vezani za kopanje i čišdenje gradske kišne kanalizacione mreže, kao i za nasipanje ulica u kojima nema asfaltnog puta, pečenim lomom, čime je obezbeđen nesmetan pristup pojedinim delovima grada.

Radno su ispraćene i pomognute sve manifestacije u Novom Bečeju.

Realizovani su projekti zamene krovnog pokrivača na upravnoj zgradi “Komunalca” i obnavljanja enterijera i eksterijera objekata na izvorištu “Siget”.

Što se tiče tekućeg održavanja realizovane su 154 intervencije na vodovodnoj mreži, 75 zamena vodomera, 30 intervencija na kanalizacionoj mreži, 217 intervencija na gasovodnoj mreži i 25 zamena gasomera. Osim toga, uvedeno je 18 novih vodovodnih priključaka, 64 kanalizaciona priključka, 6 gasnih priključaka, te su odrađene 1.124 provere kućne gasne instalacije.

U toku prošle godine organizovano je 156 pijačnih dana i obavljeno 208 sahrana na gradskom groblju u Novom Bečeju. Napravljeno je i blagovremeno postavljeno preko 100 šaht poklopaca na mestima gde su isti otuđeni, te je sanirana svaka nastala šteta na parkovskom i gradskom mobilijaru, izazvana nepažnjom ili sa namerom da se ista načini.

Tokom 2011. godine, uprkos krizi i besparici, učinjeno je sve da grad bude čistiji, sređeniji i lepši, košenjem javnih površina, orezivanjem uređenih drvoreda, ozelenjavanjem javnih površina, formiranjem novih cvetnjaka i postavljanjem, sada već nezaobilaznih, cvetnih piramida u centru grada.

Iz godine u godinu standardi poslovanja, o čemu svedoči i mišljenje sertifikacione komisije, u vezi sa kvalitetom pružanja usluga iz delokruga poslovanja regulisanog u okviru standarda ISO 9001:2008, sve su viši, a sve u cilju zadovoljenja potreba građana u smislu rešavanja lokalne komunalne problematike.

Povezani članci