Dom za smeštaj duševno obolelih lica „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac"

je socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih duševno obolelih i starih lica.

Prema pismenim podacima vreme osnivanja Doma je u 1947. godini kada je izvršena adaptacija postojećeg objekta za smeštaj starih lica. Tokom razvoja ustanova je često menjala naziv u zavisnosti od kategorije korisnika i vrste delatnosti. Do 1992 godine naziv ustanove bio je „Dom za stare i penzionere", a tada je nazivu dodato: „sa odelenjem za duševno obolela lica", jer je ustanova registrovala novu delatnost: „socijalna zaštita fizički i psihički defektnih odraslih lica koja nisu za povratak u porodicu". Otvaranjem kluba za penzionere tj. uvođenjem nove delatnosti, vaninstitucionalne zaštite 1997. godine ustanova menja ime u Gerontološki centar. Svoje sadašnje ime ustanova je dobila oktobra 2008. godine kada je ustanovljena nova mreža ustanova socijalne zaštite.

Danas je kapacitet ustanove 425 korisnika i o njima brine oko 160 zaposlenih. Rad ustanove je organizovan na tri lokacije - tri radne jedinice, a u sklopu treće radne jedinice nalazi se Klub penzionera. Poslednjih nekoliko godina ulagana su velika sredstva da bi se poboljšali uslovi življenja korisnika u ustanovi i olakšao rad zaposlenih. Na sva tri odeljenja urađeni su obimni građevinsko - tehnički radovi -adaptacija, renoviranje, dogradnja postojećeg prostora, rekonstrukcija sanitarnih blokova, spavaonica, uređeni su prostori za dnevni boravak, za radnu terapiju, oplemenjeni dvorišni prostori ukrasnim biljem i cvećem, delimično obnovljen nameštaj i oprema, i sve to u cilju da se uslovi života naših korisnika podignu na što viši nivo. Od pre dve godine u ustanovi je zaživela nova delatnost - kućna nega i pomoć, vid vaninstitucionalne zaštite koju ustanova pruža građanstvu. Obučena lica za pružanje pomoći u kući, po pozivu i dogovoru sa meštanima, pomažu im u održavanju higijene u kući, pružaju ostarelim i nemoćnim licima zdravstvenu negu, pomažu im u raznim kućnim poslovima. U narednom periodu planiran je dalji razvoj i afirmacija vaninstitucionalne zaštite, kao prevenciju institucionalnog smeštaja. Kad se steknu svi potrebni uslovi pristupiće se izgradnji prihvatilišta i sigurne kuće za zbrinjavanje osoba koje se nađu u stanju hitne socijalne potrebe i koje je neophodno zbrinuti u što kraćem roku.

Povezani članci