Javno preduzeće „Komunalac"

Za Javno preduzeće za komunalno stambene poslove „Komunalac" iz Novog Bečeja, 2008. godina, bila je godina sa jedne strane uobičajenih aktivnosti, a sa druge velikih investicija. U okviru redovne delatnosti, „Komunalac" je vršio redovno snabdevanje potrošača pijaćom vodom, odvođenje otpadnih voda, distribuciju prirodnog gasa, održavanje zelenih površina i čistoće centra grada, kao i pružanje pogrebnih i pijačnih usluga. Navedene usluge „Komunalac" je vršio kontinualno, bez značajnijih prekida, na nivou koji omogućava tehnički i kadrovski potencijal preduzeća.

U toku 2008. godine realizovani su radovi koje je Skupština opštine Novi Bečej poverila JP „Komunalac", a koji su od vitalnog značaja za grad, počevši od rekonstrukcije i zamene vodovoda u sledećim ulicama: Aračkoj, Štrosmajerovoj i Tapai Šandora, rekonstrukcije uličnih šahtova u ulicama Miloja Čiplića, JNA, Ivana Milutinovića i Slobodana Perića, preko poslova na uređenju zelenih površina i održavanju čistoće grada, čišćenja prilaznih puteva, uređenja grada, uređenju gradskog groblja, do poslova kopanja kišne kanalizacije. Iz sopstvenih sredstava realizovali smo velike investicije poput: nabavke samohodne čistilice za usisavanje, čišćenje i pranje trotoara, izgradnje nove radionice za radnike, garažnog i magacinskog prostora, rekonstrukcije dvorišta koje je sada podeljeno na radni i parkovski deo sa travnjakom, cvetnjacima, kandelabrima, fontanama, sa kompjuterskim zalivnim sistemom i klupama za odmor, ulazni deo do ulaza u blagajnu popločan je crvenim behaton pločama, urađena je drvena ograda sa kapijom i vratima, okrečena je fasada i dvorišni deo upravne zgrade, ispred Komunalca urađen je parking prostor sa plastičnim rasterom i kompjuterskim zalivanjem. Dobili smo 3 licence, te smo ispunili zakonsku obavezu po pitanju distribucije prirodnog gasa, uklonili smo divlju deponiju smeća, površinski smo iskrčili rastinje, izvršili hemijski tretman rastinja na gradskom groblju. Izvršili smo popravku i farbanje mobilijara u užem centru grada, te ubrzali postupak očitavanja vodomera primenom ručnih računara.

Posebna pažnja je posvećena zelenim površinama u gradu. Urađeno je 20 novih cvetnih piramida sa osvetljenjem i zalivnim sistemom, urađeni su novi cvetnjaci kod „robne kuće", započeta je rekonstrukcija travnjaka na Tiskom keju, primenom najsavremenijih agro-tehničkih mera i postupaka, koja bi kroz kontinuitet trebala dati reprezentativne travnjake na keju. Jedna od kapitalnih investicija, koja je realizovana u 2007. godini, a pun značaj i primenu doživela u 2008. godini je kompjuterski  upravljan zalivni  sistem  na Tiskom  keju.   U  zelene površine Novog Bečeja u 2008. godini, ugrađeno je više od 30.000 cvetnih jedinica, proizvedenih upravo u plastenicima JP „Komunalac". Osim toga u 2008.godini, preuzeli smo i održavanje zelenih površina verskih objekata u gradu. U toku 2008.godine odrađeno je 245  intervencija  na vodovodu, zamenjeno je 120 vodomera, izvedeno je 14 vodovodnih i 45 kanalizacionih priključaka, urađeno je 194 intervencije na gasovodu i zamenjeno 65 gasomera, izvedena su 54 gasna priključka, odrađena je godišnja kontrola 1350 kućnih gasnih instalacija, obavili smo 225 sahrana, itd.

Osim redovnih aktivnosti koje „Komunalac" obavlja od svog postojanja, poslednjih godina se velika pažnja posvećuje estetskom izgledu centra grada, kako bi Novi Bečej bio lepši za svakog pojedinca ove sredine, a primamljiviji za svakog prolaznika, gosta, turistu, koji bi svoj godišnji odmor ili treće doba proveo baš u Novom Bečeju.

Povezani članci