Mesna zajednica Novi Bečej

Izveštaj o radu Mesne zajednice Novi Bečej u 1998.

Poštovani sugrađani veliko mi je zadovoljstvo što i ove godine imam mogućnost da Vam na ovaj način prezentujem šta smo u 1998. godini radili u Mesnoj zajednici Novi Bečej.

Rad Mesne zajednice Novi Bečej u 1998. godini zasnivao se na realizaciji programa mesnog samodoprinosa, programa utroška naknade za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u Mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U 1998. godini planom utroška samodoprinosa je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

  • Izgradnja gasovodne mreže
  • Izgradnja puteva u ulicama
  • Projektovanje prečistača otpadnih voda
  • Izgradnja kišne kanalizacije
  • Učešće u opremanju Doma zdravlja
  • Finansiranje kulture
  • Finansiranje sporta
  • Finansiranje udruženja građana i DVD
  • Finansiranje rada mesne zajednice
  • Mesni samodoprinos je realizovan u delu izgradnje gasovodne mreže, izgradnje puteva u ulicama, projektu prečistača otpadnih voda, opremanja Doma zdravlja, finansiranja sporta, kulture i aktivnosti udruženja građana i rada mesne zajednice.

Izgradanja gasovoda

Izgrađen je i isplaćen gasovod u dužini od 2,5 km u ulici Slobodana Perića i delu ulice 5. Oktobar od ulice 1. maja i Branka Radičevića i deo ulice Josif Marinković, od ulice Ivana Milutinovića do dolme. Na završenom gasovodu je urađen tehnički prijem i dobijena upotrebna dozvola pa je navedena deonica predata na korišćenje građanima još početkom 1998. godine tako da su gas koristili već u grejnoj sezoni 1997/98.

Radove na ovoj trasi izvodio je "Servo Mihalj" Inženjering, nadzor je vodio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej. Kompletan posao je završen i isplaćen u 1998. godini. Investicija u vrednosti od oko 550.000,00 dinara finansirana je sredstvima mesnog samodoprinosa 220.000,00 dinara, a ostatak sredstvima naknade za korišćenje dobara u opštoj upotrebi i delom uplate građana za proširenje gasovodne mreže iz priključka na gas građana.

Velikim razumevanjem JP "Komunalac" iz Novog Bečeja uspeli smo da obezbedimo uslove za priključenje građana na postojeću gasovodnu mrežu na 15 rata. Ovu našu akciju prihvatilo je oko 120 porodica i već u grejnoj sezoni 1997/98 ove porodice koriste gas a priključak su otplatili do oktobra 1998. godine. Ova akcija se pokazala kao uspešna pa je u pripremi nova akcija za priključenje novih potrošača sa još povoljnijim uslovima priključenja.

Velik posao uradili smo kada smo sa "Servo Mihalj" Inženjeringom ugovorili izradu gasovodne mreže od glavne merno regulacione stanice do šahta 14 u Novom Selu i kompletnu uličnu mrežu u Novom Selu. Za pravo da rade na ovom potezu ustupili smo "Servo Mihalj" Inženjeringu mogućnost da za svoj račun priključi 420 kućnih gasnih priključaka po ceni od 1100 DM na 15 rata. Ovaj posao predračunske vrednosti oko 3.000.000,00 dinara sa dužinom mreže oko 15 km, počeo je sa realizacijom pa će do polovine 1999. godine, kako je i ugovoreno, građani Novog Sela biti u mogućnosti da se priključe na gradsku plinsku mrežu.

Izgradnja puteva u ulicama

U 1998. godini je završena i isplaćena deonica Aračke ulice (betonski kolovoz u dužini od oko 300 metara) sa okončanom vrednošću od oko 270.000,00 dinara. Radove je izvodio GZDP "Novi Bečej", projekat i nadzor vršili su JP "Direkcija" iz Novog Bečeja. Proširena je kolovozna traka u ulici Petra Drapšina.

Izrađeni su projekti i dobijeni UTU uslovi i dozvole za gradnju za kolovoze u ulicama Druga Krajiška, Jefte Iličića i Đure Đakovića. Ukupna vrdnost radova na izgradnji puteva je oko 350.000,00 dinara.

Uređenje kišne kanalizacije

Ove godine počeli smo sa radovima na regulisanju kišne kanalizacije u Novom Bečeju. Dugi niz godina kišna kanalizacija nije čišćena i vršena njena regulacija pa je odvod atmosferskih voda postao veliki problem za pojedine delove naselja, pogotovo kod obilnijih padavina i naglog dotoka vode u kanale.

Za početak rešavanja ovih problema urađena je kišna kanalizacija u ulicama Čika Ljubina, Vlade Kolara i Njegoševoj. Projekat za ovs radove je radila JP "Direkcija" iz Novog Bečeja, a radove su izvodili JP "Komunalac" i GZDP "Novi Bečej". Osposobljena je kanalizacija u ovom delu naselja u kojem je i bilo najviše problema, izgrađena su dva nova propusta ispod puteva i tri kućna prelaza a svi ostali prelazi postavljeni su na odgovarajuće kote. Vrednost ovih radova je oko 150.000,00 dinara i oni su izvedeni i isplaćeni.

Urađeno je zacevljenje kišne kanalizacije u ulici Branka Radičevića (u sklopu pijace) te regulisani tokovi u ulici Rajka Rakočevića od ulice Svetozara Miletića do ulice Hajduk Veljka.

Profilisani su kišni kanali i u delu ulice Zmaj Jovina od Revolucije do Ive Lole Ribara, a u toku su radovi na uređenju dela ulice Brigadira Ristića od ulice JNA do Narodnog fronta i Aračkoj ulici od Rajka Rakočevića do Narodnog fronta (deo zatvorena kišna kanalizacija).

Isprojektovani su kanali za ulice Čika Ljubina (neparna strana). Petefi Šandora i Maršala Tita od ulice Vuka Karadžića do ulice Revolucije i Druga Krajiška.

Učešće u finansiranju projekta prečistača fekalne kanalizacije

Finansiranje projekta prečistača fekalne kanalizacije je potrebno da bi se stvorili uslovi za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Novom Bečeju. Završena je izrada glavnog projekta prečistača otpadnih voda. Projekat je izradio Institut "Jaroslav Černi" iz Beograda. Prikupljene su sve saglasnosti i ovaj posao je u fazi pribavljanja građevinske dozvole za izradu prečistača otpadnih voda u Novom Bečeju. Čitava investicija u predračunskoj vrednosti košta oko 3.000.000,00 DM a sam projekat sa pratećom dokumentacijom oko 300.000,00 dinara što je realizovano 1998. godine.

Opremanje Doma zdravlja u Novom Bečeju

Za opremanje Doma zdravlja utrošeno je oko 90.000,00 dinara. Od ovih sredstava kupljena su tri aparata za merenje krvnog pritiska, aparat za brojanje krvnih zrnaca (deo opreme za labaratoriju) deo opreme za kabinet interniste i deo opreme za učeničku zubarsku ambulantu.

Posebno je značajna nabavka opreme za labaratorijska ispitivanja. Nabavkom ove opreme Dom zdravlja se svrstao u red onih čije se analize uvažavaju i u drugim medicinskim centrima, a naši pacijenti su dobili mnogo kvalitetniju uslugu. Ova oprema je nabavljena uz finansiranje svih mesnih zajednica, a Mesna zajednica Novi Bečej je dala 50% od ukupnog iznosa koji su dale sve mesne zajednice.

Finansiranje sportskih aktivnosti

Pored redovnog izdvajanja za finansiranje Sportskog društva "Jedinstvo" od 10% priliva mesnog samodoprinosa finansirali smo iz rezervnog dela za sport i niz drugih aktivnosti građana Novog Bečeja na sportskom polju.

Organizovali smo Prolećni kros dece i omladine koji je okupio oko 1.000 učesnika i ovo takmičenje pokazalo je svoju opravdanost pa će ova manifestacija prerasti u tradicionalnu.

Pomagali smo organizaciju velikih takmičenja u našem gradu obezbećujući pehare i nagrade.

Razvoj omladinskog sporta potpomogli smo nabavkom opreme za omladinske ekipe košarkaša i rukometaša.

Na proglašenju Sportiste godine 1998. dodelili smo pehare.

Finansiranje kulturnih aktivnosti

Redovno izdvajanje za kulturnu delatnost u Novom Bečeju je 8% i ono je redovno realizovano prema dogovoru o utrošku navedenih sredstava korisnicima.

Ono čime se ponosimo je finansiranje i organizovanje kulturnih događanja u Novom Bečeju kao što su Svetosavski bal na kome je učešće uzelo oko 120 gostiju, organizovanje 3. Revije orkestara na čijoj je završnoj večeri nastupilo tri orkestra, a reviju je pratilo 350 gostiju.

Mesna zajednica je u 1998. godini dodelila nagradu publike na Vojvođanskoj smotri orkestara održanoj u Novom Bečeju.

Rad udruženja građana i DVD

Izdvajanja za rad DVD -a i udruženja građana utvrđena su programom utroška mesnog samodoprinosa i ona su realizovana u planiranom iznosu.

Bili smo sponzori i priredbi koje su organizovali konjički klub, kinološki klub, preferans klub, udruženju ribolovaca, aero klub...

Rad stručne službe mesne zajednice

Stručna služba mesne zajednice je u 1998. godini sa svoja četiri radnika radila je u skladu sa planovima i programima rada Saveta mesne zajednice i pristiglim poslovima i aktivnostima kojih je sve više.

Plate su u 1998. godini redovno isplaćivane u skladu sa Uredbom o platama u organima uprave i njihov neto prosek od oko 1.200,00 dinara ne zadovoljava notrebe uposlenih, obzirom na povećan obim poslova. Isplaćeni su i regres za 1998. godinu i svakog meseca naknada za ishranu radnika.

Obim poslova je povećan, ali se u narednom periodu broj radnika neće povećavati već ćemo iznaći mogućnosti da obim poslova još više povećamo a u saradnji sa opštinom Nopvi Bečej, JP "Direkcijom" i JP "Komunalac" Novi Bečej taj uvećan obim poslova realizujemo na zadovoljstvo svih građana i uposlenih u mesnoj zajednici.

REALIZACIJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA U OPŠTOJ UPOTREBI

Ove godine budžetska sredstva za ove namene se prikupljaju na budžetskom podračunu i direktno se uplaćuju korisnicima. Navedeni princip je i ove godine pokazao svoju pravu vrednost i rezultati nisu izostali jer se sredstva koja se izdvajaju bez posrednika realizuju u skladu sa dinamikom pristizanja sredstava, i ne postoji mogućnost njihovog nekontrolisanog prelivanja iz naseljenog mesta u naseljeno mesto. Prednost ovog principa uvidela je i Vlada Republike Srbije pa je novim budžetom za 1999. godinu vratila i sva druga sredstva u budžet (sredstva solidarne izgradnje...) što je još jedan dokaz da je naše nastojanje sa početka 1997. godine u smislu realizacije ovih sredstava bilo vizionarsko i opravdano.

Planom utroška navedene naknade mesna zajednica je određena da izvršava deo plana u vezi održavanja javne rasvete, izgradnje puteva, učešća u izgradnji gasovoda, uređenju grada, rada i održavanju autobuske stanice i izgradnju autobuskih stajališta.

Autobuska stanica

Posle prve godine probnog rada rad autobuske stanice pokazao je svoje prednosti i nedostatke. Prednosti rada autobuske stanice u odnosu na održavanje autobuskog saobraćaja bez stanice su svakome vidljivi i njih smo pokušaali da održimo na nivou koji je bio u trenutku otpočinjanja sa radom. U ovome nam pomažu pre svega putnici, a i radnici JP "Komunalac" koji se brinu o čistsći perona i okoline.

Neke uočene nedostatke kao što je bila mala širina kolovoza u ulici Petra Drapšina, nepostojanje ograde ispred sportske hale, slaba osvetljenost perona itd rešili smo u toku 1998. godine uz pomoć sredstava komunalne naknade.

Radi samostalnog finansiranja rada autobuske stanice sav prostor koji joj nije neophodan izdali smo drugim korisnicima za poslovni prostor čime smo pored sredstava koja dobijamo od zakupa ostvarili i to da je stanica dobila i nove sadržaje rada.

Autobuska stajališta

U skladu sa Odlukom SO Novi Bečej o autobuskoj stanici i autobuskim stajalištima, te Planom realizacije komunalne naknade postavili smo 7 autobuskih stajališta. Postavljanjem stajališta - kućica obezbedili smo da se standard prevoza putnika u Novom Bečeju podigne na viši nivo, a sama varoš je dobila nov izgled po kojem će se poznavati.

Radovi na postavljanju stajališta su vredni oko 200.000.00 dinara i njihovo finansiranje će biti okončano u 1999. godini.

Radove na stajalištu je izvela "MČ medika" iz Novog Sada i GZDP "Novi Bečej".

Radio Novi Bečej

U renoviranim prostorijama Mesne zajednice Novi Bečej proslavio je godišnjicu rada "Radio Novi Bečej". Mesna zajednica je delom finansirala nabavku opreme za rad radija i ustupila prostor u kojem radi. Svake treće srede u mesecu od 8 do 11 časova gost urednik "NB radija"' je Mesna zajednica Novi Bečej. U našem terminu nismo propuštali priliku da informišemo slušaoce naše varoši sa radom u Novom Bečeju a te emisije po izjavama slušalaca su rado slušane.

Uređenje grada

Kod realizacije dela sredstava namenjenih uređenju grada najveći deo sredstava utrošen je na sufinansiranje uređenja Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke u Novom Bečeju. Uređen prostor i prostorije biblioteke otvoreni su u okviru proslave Dana oslobođenja mesta i Novi Bečej je dobio lepo uređen deo varoši, pa se nameće obaveza da se sa sličnim aktivnostima i ulaganjima nastavi.

Pored ovoga izgrađena je staza u ulizi Milošev put koja se nalazi na delu od Bašaidskog puta do ulaza u Vranjevačko groblje. Posle dužeg perioda ovaj dosta prolazan pravac je uređen i omogućena je bezbedna komunikacija istočnog dela naselja sa centrom grada. Do sada su pešaci za prolaz u centar uglavnom koristili kolovoznu traku što je pogotovo noću predstavljalo veliku opasnost i ugrožavalo bezbednost saobraćaja.

Postavljena je rekonstruisana rasveta duž šetališta uz obalu Tise. Nov izgled grada su zapazili svi oni koji su se zatekli uz reku i ova novina je svesrdno prihvaćena.

Posle niz godina haosa kod prodaje zanatskih proizvoda i polovne robe na pijaci stvoreni su uslovi da se prodavci ove robe premeste iz ulica Žarko Zrenjanin, Branko Radičević i Skadarska na novoizgrađeni plato u okviru nove pijace. Otvorene su prostorije pijačne upraave u okviru kojih je i javni WS čime su prodavci i kupci na pijaci dobili kvalitetniji prostor za svoje potrebe, a žitelji okolnih ulica su oslobođeni blokade i nemogućnosti komuniiciranja kroz ulice u pijačne dane.

Javna rasveta

Po dobijanju javne rasvete na upravljanje u mesnoj zajednici smo se opredelili da popravimo stanje rasvete u rubnim delovima naselja pa je znatno pojačana rasveta u Novom Selu i ulicama 5. oktobar, Karađorđeva, JNA, Revolucije i Miloje Čiplića, zamenom običnih sijalica živinim a u ostalim delovima grada u dva maha je vršena akcija zamena pregorelih sijalica i potrošnih delova rasvete.

Postavljen je i kabel sa razvodnim ormanima duž obale Tise pa su stvoreni uslovi da se plovila, i svi ostali potrošači (zabavni parkovi, orkestri, scensko osvetlenje..) bezbedno priključe na strujnu mrežu. Ostavljena je i mogućnost da se budući kamp i teniski teren osvetle i dobiju adekvatne priključke.

Izvršeno je i dekorisanje centra naselja uoči novogodišljnjih praznika.

Nova telefonska centrala

Sprovedena je anketa i potpisani zahtevi građana za uvođenje TT priključaka u Novom Bečeju. Telekom Srbije će postaviti telefonski kabel izvršiti zamenu telefonske centrale u Novom Bečeju a u saradnji sa mesnom zajednicom izvesti kućne telefonske priključke zainteresovanim meštanima naše varoši. Novi Bečej bi do polovine 1999. godine trebao da dobije 6500 telefonskih priključaka.

U koliko se ostvari ova zamisao Telekoma Srbije u Novom Bečeju, a posredno i u ostalim mestima naše opštine, biće omogućeno svima koji to žele da imaju telefonski priključak i neće biti dvojnih pretplatnika. Investicija priključenja kućnih priključaka po predračunskoj vrednosti trebala bi da bude oko 1.000.000,00 DM.

Kanalizacija otpadnih voda

Samofinansiranjem zainteresovanih građana i sredstvima naknade za uređenje građevinskog zemljišta projektovana je i izvedena ulična kanalizaciona mreža otpadnih voda u ulici Zmaj Jovina i Revolucije; (deo ulice od Brigadira Ristića, duž Ulice Revolucije i Zmaj Jovina do ulice I.L.Ribara) i u delu ulice Brigadira Ristića i Narodnog fronta (u potezu od Narodnog fronta do JNA). Izgrađeno je oko 800 metara kanalizacione mreže i priključeno četrdesetak potrošača. Projekat i nadzor vršila je JP "Direkcija", a radove su izvodili JP "Komunalac" u Ulici Zmaj Jovina i GZDP "Novi Bečej" u Ulici Brigadira Ristića. Vrednost izvedenih radova je oko 500.000,00 dinara što je realizovano u potpunosti za deo izvedenih radova. U narednoj godini GZDP treba da dovrši oko 20% svoje deonice. Građani su dobili priključke na uličnu kanalizacionu mrežu na 12 rata i otplaćivaće ih do avgusta 1999. godine.

OBJEDINJAVANJE AKTIVNOSTI U NOVOM BEČEJU

Osnovnu konceiciju rada u mesnoj zajednici: objedinjavanje svih aktivnosti koja se dešavaju u Novom Bečeju, smo sledili i u 1998. godini. Opredeljenje nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Ovakav naš koncept prihvaćen je u Novom Bečeju što nam daje nove obaveze, ali i zadovoljstvo da je naš koncept rada prihvaćen.

Nabrojaću samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Vašar

Vašar je nastavio sa održavanjima svake četvrte nedelje u mesecu od marta do novembra meseca 1998. godine.

Daljim ulaganjem u vašarište pored vodovodnog i kanalizacionog priključka obezbedili smo i struju na samom vašarištu pa je otklonjena svaka moguđnost inprovizacija, po ovom pitanju, koja je ugrožavala živote posetilaca vašara. Na lokaciji vašarišta, obzirom na sadržaje koje đe imati, planira se izmeštanje stočne pijace što će ovoj lokaciji dati nove sadržaje i vidove korišćenja.

Ispraćaj regruta u vojsku

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele novobečejske opštine, u saradnji sa mesnim zajednicama sa teritorije opštine Novi Bečej i SO Novi Bečej.

Regrutima su u prisustvu starešina iz Vojnog odseka Zrenjanin, predstavnike SO Novi Bečej, Doma zdravlja i mesnih zajednica uručeni prigodni pokloni koji će ih podsećati na naš grad u toku služenja vojnog roka. Uputili smo svim vojnicima iz Novog Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Đak generacije

Dodelili smo ustanovljenu nagradu "Đak generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju. Nagrada je prigodna diploma i knjiga starih razglednica Novog Bečeja.

Formiranje foto i video dokumentacije o MZ Novi Bečej

Izrađen je video zapis aktivnosti Mesne zajednice Novi Bečej u 1998. godini i događanja u Novom Bečeju u toku godine. Autori ovih zapisa su: Nešić Dragan - snimatelj, Davidović Stevan i Džigurski Dragan.

Zavičajni klub

U skladu sa odlukom Zavičajnog kluba "Novi Bečej" u Mesnoj zajednici je od 1996. godine sedište kluba. Prikupljene su adrese članona kluba i Novobečejaca nastanjenih van Novog Bečeja te uspostavljeni kontakti sa njima.

Održali smo godišnji susret zavičajaca kojem je prisustvalo 100 članova kluba.

Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju Letopisa za 1997. godinu. Pre početka svečane sednice kluba otvorena je izložba povodom 50 godina plivačkog i vaterpolo sporta u Novom Bečeju čiji je autor Milorad Berbakov.

Vodič kroz opštinu Novi Bečej

Sproveli smo akciju na štampanju izdanja Vodiča kroz opštinu Novi Bečej.

Izdanje je delo svih mesnih zajednica opštine Novi Bečej a tehničke poslove je vodila Mesna zajednica Novi Bečej.

Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju, fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza, pripremu i prelom uradio je Studio za dizajn "Kalamus" u tiražu 3.000 primeraka. Izdavački odbor: Mesaroš Verica, Radin Živica, Gucul Milan, Popović Mićo i Džigurski Dragan.

Dan tiskih kapetana

Ove godine uveli smo turističko zabavnu manifestaciju Dan tiskih kapetana. U okviru ove manifestacije koja obeležava početak kupališne sezone, rada marine i početak leta promovisan je Statut tiskih kapetana i Himna tiskih kapetana. Promovisan je i Prvi tiski kapetan, arhitekta Milorad Miša Berbakov, koji je tom prilikom dobio kapetansku kapu, lulu i oznake.

U povodu ove manifestacije bili su nam gosti pripadnici Ratne rečne flotile iz Novog Sada, sa svojim brodovima, što je bila posebna atrakcije za stanovnike Novog Bečeja.

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima. Izgrađeni su metalni korlati za krave i uređen prostor za njihovo čuvanje te je na kvalitetniji način omogućeno stočarima iz Novog Bečeja da vrše mužu krava na pašnjaku.

Služba čuvara polja

Po odluci SO Novi Bečej organizovali smo službu čuvara polja, pa su polja u 1998. godini bila nadzirana od strane čuvara. Učinjen je izuzetan napor na evidentiranju i zaduženju građana koji imaju imanja te njihovom obaveštavanju o postojanju službe i obavezi njenog finansiranja.

U sezoni čuvanja 1998. čuvari su podneli prijava sudiji za prekršaje zbog krađa i nanošenja štete i izvršili uviđaja o nanetoj šteti. Opšti je zaključak da se sa čuvanjem polja mora nastaviti, jer je ovogodišnje čuvanje dalo rezultate, a da se uočeni nedostaci moraju u narednoj sezoni otkloniti, a služba čuvara polja uvećati, bolje opremiti i učiniti efikasnijom. Problem naknade štete i formiranje fonda za naknadu štete nužno je ozbiljno razmotriti i u zajednici sa neposrednim korisnicima osmisliti i otpočeti sa realizacijom te ideje.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1998. godini imali 159 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Peta revija paradnih konja

Ove godine je na dan Velike Gospojine održana 5. revija paradnih konja uz učešće oko 60-tak zaprega i prisustvo oko 3000 gledalaca. Savet mesne zajsdnice je u znak zahvalnosti za organizaciju dosadašnjih revija po kojima se naša varoš prepoznaje na ovim našim prostorima dodelio prigodne nagrade predsedniku Konjičkog kluba "Vranjevo" Dujin Georgiju, podpredsedniku Boberić Stevanu, Đurčić Veselinu i Ostojić Savi organizatorima prve revije i aktivnim učesnicima u organizaciji svih narednih revija te Konjičkom klubu "Vranjevo". Nagrade je uručio predsednik Saneta mesne zajednice Blažin Vojislav.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju ("Obzorja na Tisi", "Tiska akademija akvarela", prvenstva u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta,...). Isparaćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu.

1998. je godina u kojoj je Narodna biblioteka slavila 160 godina od osnivanja, 240 godina školstva u Novom Bečeju, renoviran i osvećen manastir na Tisi, u poseti nam bio Vladika Banatski Hrizoston.

Tisa je 26. novembra dostigla maksimalni nivo od 578 podeoka, poplavila je Gradište i marinu, a odbranjeno je Ljutovo i Libe.

Krajem godine hleb se prodavao za 2,50 , benzin je koštao 7,20 dinara, tovljenike su zadruge plaćale 14 dinara po kilogramu, marka se na crno prodavala za 8 dinara (zvanično 6,00), članovima Saveta mesne zajednice protekla je druga godina mandata.

I u 1998. godini ostvarili smo uspešnu saradnju sa mesnim zajednicama iz opštine, Načelstvom za urbanizam i komunalnu delatnost i svim ostalim organima SO Novi Bečej koji su u skladu sa svojim mogućnostima , nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1998. godini uradili smo uz veliku pomoć Javnog preduzeća "Komunalac", GZDP "Novi Bečej" i celokupne privrede i građana našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada koji nismo dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci.

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam