Zdravstvo

Dom Zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju posluje kao samostalna ustanova u osnovu Plana mreže zdravstvenih ustanova kojeg je donela Vlada Republike Srbije.

Osnivač Doma zdravlja je Vlada Republike Srbije na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Dom zdravlja posluje pod nazivom: Dom zdravlja u Novom Bečeju sa potpunom odgovornošću.

  • Dom zdravlja čine:
  • Dom zdravlja u Novom Bečeju,
  • Zdravstvena stanica u Novom Miloševu,
  • Zdravstvena stanica u Kumanu i
  • Zdravstvena ambulanta u Bočaru.

Rad Doma zdravlja organizovan je je po organizacionim jedinicama i to:

  • Služba opšte medicine
  • Stomatološka služba
  • Apotekarska služba
  • Specijalistička služba
  • Služba zajedničkih poslova

Teška ekonomska situacija u kojoj se nalazi čitavo društvo i koja nije mimoišla skoro nikoga od nas posebno se odrazila na zdravstvenu zaštitu. Pad životnog standarda neminovno vodi pogoršanju zdravstvenog stanja svih naših građana. Ovome je doprineo i nedostatak najosnovnijih lekova, sanitetskog materijala, zavoja i ostalog medicinskog materijala. Beleži se nagli rast respiratornih infekcija virusnog porekla posebno u mlađem uzrastu, pogoršanje zdravstvenog stanja kardiovaskularnih bolesnika, dijabetičara, psihijatrijskih bolesnika i radnika sa posebnim uslovima rada.

U ovako teškim uslovima rada poseban akcenat je stavljen na preventivni rad i zdravstveno vaspitanje kao momente koji mogu bitno uticati na sprečavanje oboljevanja i rano otkriti bolesti, čime se u ovim uslovima olakšava rad kurative.

U oblasti zaštite predškolskog uzrasta u savetovalištu se ukazivalo na značaj redovnih kontrola, pravilne ishrane, formiranja pravilnog odnosa prema zdravlju, sticanju higijenskih navika, prevencija sticanja deformiteta i značaj fizičke aktivnosti. U školskom uzrastu dati su sadržaji u vezi štetnosti bolesti zavisnosti socio-psiholoških problema puberteta i prevencije AIDS-a. U zaštiti žena ukazan je značaj redovnih kontrola radi ranog otkrivanja malignih oboljenja, planiranje porodice sa socio-ekonomskog i psihološkog aspekta, štetnost abortusa i kontrola trudoće. U zaštiti odraslog stanovništva trudili smo se da aktiviramo odgovornost pojedinca za sopstveno zdravnje, ukazujući na odnos pravilnog higijensko-dijetskog režima i bolesti. Sistematski pregledi radnika su uredno obavljani, naročito kod radnika sa posebnim uslovima rada.

Broj izvršenih zdravstvenih usluga po službama:

Rb Služba Broj izvršenih usluga Broj korisnika Po korisniku
1. Služba opšte medicine 225.087 28.788 7,82
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece (0 - 6 g.) 41.765 2.708 15,42
3. Služba za zaštitu školske dece i omladine (7 - 18 g.) 29.677 3.632 8,17
4. Služba za zaštitu žena 12.245 11.944 1,03
5. Specijalistička služba 26.101 28.788 0,91
6. Spužba medicine rada 9.256 5.665 1,63
7. Služba zubne zaštite 26.344 28.788 0,92
8. ATD 13.015 28.788 0,45
9. Laboratorija 94.017 28.788 3,27

Dom zdravlja sa zdravstvenim stanicama i ambulantom obezbeđivao je u toku 1996. godine zdravstvenu zaštitu za blizu 30.000 stanovnika sa 144 radnika (broj se nije menjao od 1990. godine) od čega medicinskih sestara i tehničara (73), viših medicinskih sestara i tehničara (2), zdravstveni saradnik (1), lekara opšte prakse (26), specijalista i medicinskih radnika (30).

Obezbeđena je permanetna zdravstvena zaštita kroz dežurstvo u Novom Bečeju, a kroz pripravnost u naseljenim mestima.

U okviru zdravstvene zaštite otpočela je sa radom i prva privatna spec. ordinacija za decu i odrasle. Otvorio ju je prim. dr Laslo Pataki u julu mesecu 1996. godine. Ordinacija obuhvata pedijatriju, internističku ordinacionu i otorinolaringološku ordinaciju.

Povezani članci