srenhu

Privreda

Privreda Opštine Novi Bečej u svom poslovanju za 1996. godinu iskazala je sledeće finansijske rezultate:

OPIS Privreda Opštine Novi Bečej
  Iznos 1996. Indeks 1996/1995
Ukupan prihod 338941 163,3
Ukupni rashodi 338526 148,1
Dobit - neto prihod 4089 229,8
Gubitak 3754 16,4
Broj zaposlenih (apsolutni broj) 3656 98,1

Prosečna mesečna neto zarada po 1 zaposlenom

(u dinarima)

592 183,9

Rast ukupnog prihoda privrede Opštine Novi Bečej od 63,3 %, brži je od rasta ukupnih rashoda koji iznose 48,1 %, a pošto su i u masi ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda, može se oceniti, da je ova privreda, relativno, upoređujuća je sa drugim opštinama okruga ostvarila povoljnije rezultate.

Ostvarena dobit veća je od iskazanog gubitka za 8,9 %, dok je po drugim opštinama okruga obrnut slučaj, gubici su veći od iskazane dobiti.

Uz pad broja zaposlenih od 0,9 %, prosečna mesečna neto zarada po jednom zaposlenom od 592 dinara više je od proseka za privredu srednjebanatskog okruga (534) dinara u 1996. godini.

Privreda opštine Novi Bečej po godišnjem obračunu za 1996. godinu, na bazi svoje raznovrsne aktivnosti iskazala je ukupan prihod u iznosu od 338941 hiljada dinara, što je za 63,3 % više u odnosu na 1995. godinu. Uz rast cena na malo od 96,8 % ocenjuje se da je ukupan prihod realno u padu za 17,1 %, što je karakteristično za poslovne i vanredne prihode, dok prihodi od finansiranja beleže nominalni i realni pad u odnosu na 1995. godinu.

Po godišnjem obračunu za 1996. godinu ostvarila je dobit (razlika između prihoda i rashoda) u iznosu od 4089 hiljada dinara, što je za 129,8 % više u odnosu na 1995. godinu, tako da pored nominalne beleži i realan rast.

Najveći iznos dobiti iskazala je trgovina 1.963 hiljade dinara i to trgovina na veliko 1.959 hiljada dinara, zatim industrija 1.695 hiljada dinara i to prerada hemijskih proizvoda 1.381 hiljada dinara.

Po godišnjem obračunu za 1996. godinu gubitak u ukupnom iznosu od 3.754 hiljada dinara iskazalo je 25 pravnih lica ili 27,8 % ukupnog broja pravnih lica privrede u kojima je zaposleno 718 radnika, što predstavlja 79,6 % ukupno zaposlenih u privredi opštine.

Prema 1995. godini gubici su osetno smanjeni za 83,6 % što je rezultat, skoro eliminisanje gubitaka u poljoprivredi i osetnog smanjenja istih u industriji. Tako da po obračunu za 1996. godinu najveći gubici su u trgovini 2.030 hiljada dinara, zatim u industriji 1.384 hiljada dinara.

U 1995. godini gubici u privredi opštine iznosili su 22.875 hiljada dinara, od čega se na poljoprivredu odnosilo 17.866 hiljada dinara ili 78,1 %.

Gubitak u industriji od 1384 hiljade dinara po obračunu za 1996. godinu nastao je u mašinogradnji od 543 hiljade dinara u brodogradnji 147 hiljada dinara, u proizvodnji gotovih tekstilnih proizvoda 112 hiljada dinara, i u proizvodnji prehrambenih proizvoda 536 hiljada i u proizvodnji stočne hrane 44 hiljade dinara.

Gubitak u trgovini od 2.030 hiljade dinara iskazan je u trgovini na malo od 1.355 hiljada dinara, u trgovini na veliko 664 hiljade dinara i u spoljnoj trgovini 9 hiljada dinara.

Uzroci gubitaka su različiti, ali se mogu svesti na nisku kupovnu moć stanovništva, nisko korišćenje kapaciteta, nelikvidnost, otpis potraživanja, vioske kamate na pozajmljena sredstva i dr.

Gledano prema svojinskoj strukturi kapitala najveći gubici u iznosu od 2.164 hiljade dinara su kod 5. pravnih lica iz mešovite svojine koja zapošljavaju 502 radnika, zatim kod 4. pravnih lica iz društvene svojine u iznosu od 903 hiljade dinara sa 179 radnika i kod 16 pravnih lica privatne svojine u iznosu od 687 hiljade dinara koja zapošljavaju 37 radnika.

U privredi opštine Novi Bečej u 1996. godine bilo je u proseku zaposleno 3.656 radnika, mereno na bazi časova rada, što je za 1,9 % manje u odnosu na 1995. godinu što je posledica osetnog smanjenja broja zaposlenih u poljoprivredi i trgovini. Od ukupno 90 pravnih lica koja su obuhvaćen obradom 25 pravnih lica, 27,8 % uglavom iz privatnog sektora nije pokazalo broj zaposlenih.

Zaposlenima je na ime neto zarada i neto naknada zarada obračunato - isplaćeno 25.989 hiljada dinara ili u proseku mesečno po 1. zaposlenom 592 dinara, što u odnosu na 1995. godinu predstavlja povećanje za 83,9 %. Uz rast troškova života od 93,2 % proizilazi da su realni lični rashodi smanjeni za 4,8 %.

Društvene delatnosti

U društvenim delatnostima Opštine Novi Bečej 31. pravno lice - 8. iz obrazovanja; 5. iz kulture, umetnosti i informisanja; 13. iz fizičke kulture i sporta; 2. iz zdravstvene zaštite i 3. iz socijalne zaštite - po godišnjem obračunu iz 1996. godine iskazalo je sledeće finansijske rezultate.

 (iznos u hiljadama dinara)

  1996. god. Index 1996/1995
Ukupan prihod 20217 170,8
Ukupni rashod 22470 193,7
Dobit – neto prihod 167 70,8
Gubitak 2420 80666,7
Broj zaposlenih (apsolutan broj) 564 100,5
Prosečna mesečna neto zarada po 1. zaposlenom (u dinarima) 764 197,4
Poslovna sredstva (31.12.1996.) 24804 151,8
Trajni kapital (31.12.1996.) 20225 136,8

Ukupni rashodi kod društvenih delatnosti veći su od ukupnih prihoda, tako da je iskazan gubitak u iznosu od 2.420 hiljada dinara, što je neuporedivo više u odnosu na 1995. godinu, kada je gubitak iznosio samo 3 hiljade dinara. Ovo dalje ukazuje da je problem finansiranja društvene delatnosti u 1996. godini mnogo teži od prethodnih godina, otuda tako visok obim iskazanog gubitka posebno u zdravstvu.

U društvenim delatnostima Opštine zaposleno 564 radnika, čija prosečna mesečna neto zarada po 1. zaposlenom iznosi 764 dinara.

Zaposlenost i zarade - U društvenim delatnostima Opštine Novi Bečej tokom 1996. godine bilo je 564 radnika, mereno na bazi časova rada, što je za 0,5 %, ili za 3 radnika više u odnosu na 1995. godinu. Povećanje broja zaposlenih zabeleženo je samo u obrazovanju.

Prosečna mesečna neto zarada po 1. zaposlenom u društvenim delatnostima iznosi 764 dinara, što je za 97,4 % više u odnosu na 1995. godinu, uz rast troškova života od 93,2 % proizilazi da su pored nominalnog zarade zabeležile realni rast od 2,2 %.

Istovremeno prosek mesečne neto zarade po 1. zaposlenom u privredi Novog Bečeja za 1996. godinu iznosio je 592 dinara sa nominalnim rastom od 83,9 % i realnim padom od 4,8 %.

DD Jadran

Preduzeće DD "JADRAN" iz Novog Bečeja je, poslujući u vrlo složenim uslovima tržišta, ostvarila pozitivan finansijski rezultat za 1996. godinu sa većim ili manjim uspehom u turističkoj, ugostiteljskoj i trgovinskoj delatnosti.

Hotel „Tiski cvet" je u 1996. godini ostvario 10.000 noćenja domaćih i 1.500 noćenja gostiju iz inostranstva.

Kao i u dosadašnjem periodu većinu gostiju predstavljale su sportske ekipe od klupskog do reprezentativnog nivoa u raznim sportskim granama. Došlo je i do povećanja broja organizovanih seminara, ekskurzija i ostalih grupa. Kod gostiju iz inostranstva pored sportskih ekipa u manjoj meri došlo je i do povratka tradicionalnih lovaca iz Italije.

U 1996. godini osnovana je turistička organizacija „Jadranturs", preko koje je zakupom odmarališta u Kotoru organizovano letovanje, a počelo se i sa školskim ekskurzijama i ostalim uslugama iz turističkog posredovanja.

Izletište Sokolac je osposobljeno za prenoćište i za pružanje ugostiteljskih usluga u posebnim prilikama. Aktivno se učestvovalo u svim manifestacijama koje su promovisale Novi Bečej u turističkom, privrednom i kulturnom smislu.

Povezani članci