Zdravstvo - Dom zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju posluje kao samostalna ustanova od dana izdvajanja iz Medicinskog centra Zrenjanin.

Osnivač Doma zdravlja je SO-e Novi Bečej, na osnovu Odluke o osnivanju Doma zdravlja u Novom Bečeju br. 01-06-1-17/91 od 14. juna 1991. godine.

Dom zdravlja čine:

  • Dom zdravlja u Novom Bečeju
  • Zdravstvena stanica u Novom Miloševu
  • Zdravstvena stanica u Kumanu i
  • Zdravstvena ambulanta u Bočaru.

Rad Doma zdravlja organizovan je po organizacionim jedinicama i to:

  • Služba opšte medicine
  • Stomatološla služba
  • Apotekarska služba
  • Specijalistička služba
  • Služba zajedničkih poslova

Teška ekonomska situacija u kojoj se nalazi čitavo društvo i koja nije mimoišla skoro nikoga od nas posebno se odrazila na zdravstvenu zaštitu. Pad životnog standarda ili život na egistencijalnom minimumu neminovno vodi pogoršanju zdravstvenog stanja svih naših građana. Ovome je doprineo i nedostatak najosnovnijih lekova, sanitetskog, zavojnog i ostalog medicinskog materijala. Beleži se nagli porast respiratornih infekcija virusnog porekla posebno u mlađem uzrastu, pogoršanje zdravstvenog stanja kardiovaskularnih bolesnika, dijabetičara, psihijatrijskih bolesnika i radnika sa posebnim uslovima rada. Došlo je do porasta broja kožnih infekcija i vašljivosti zbog pada higijensko-epidemiološkoh uslova življenja.

U ovim teškim uslovima rada poseban akcenat ja dat na preventivni rad i zdravstveno vaspitanje kao momente koji mogu bitno uticati na sprečavanju oboljenja i rano otkrivanje bolesti.

Kućna nega i lečenje je posebno razvijena po principima primarne zdravstvene nege i ima poseban ekonomski i socio-psihološki značaj, jer se bolesni zbrinjavaju u svojoj sredini, pod permanentnim nadzorom odgovarajućih timova zdravstvenih radnika sa aktivnim učešćem članova porodice. U kućnim uslovima sprovodi se nega bolesnika, previjanje rana, permanentna aplikacija lekova, davanje infuzija i citostatika kod malignih i terminalnih stadijuma bolesti. Po potrebi su obavljeni i kontrolni specijalistički pregledi u kući paiijenta.

Pregled broja izvršenih zdravstvenih usluga:

Služba Broj izvršenih usluga Broj korisnika Po korisniku
1. Služba opšte medicine 224.670 28.788 7.81
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece (0-6 godina) 41.806 2.711 15.42
3. Služba zaštite školske dece i omladine (7-18 godina) 29.537 3.608 8.19
4. Služba zaštite žena 12.192 11.923 1.03
5. Specijalistička služba 25.912 28.788 0.90
6. Služba medicine rada 9.017 5.568 1.62
7. Služba zubne zaštite 26.158 28.788 0.91

Dom zdravlja u Novom Bečeju sa zdravstvenim stanicama u Kumanu, Novom Miloševu i zadravstvenom ambulantom u Bočaru obezbeđivao je u toku 1995. godine zdravstvenu zaštitu za blizu 30.000 slanovnika, sa 144 radnika (broj se nije manjao od 1990. godine) od čega 73 medicinskih sestara i tehničara, 2 više medicinske sestre i tehničara, 1 zdravstveni saradnik, 26 lekara opšte prakse, 12 specijalista i 30 nemedicinskih radnika. Pruženo je ukupno 464.475 zdravstvenih usluga, što je za 19% više u odnosu na 1994. godinu.

Povezani članci