Socijalna zaštita

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej osnovan je 01.04.1990. godine, broji ukupno 10 radnika i kadrovski zadovoljava propisane normative Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja.

Prikaz realizovanih zadataka iz domena neposredne zaštite korisnika sistematizovan je prema osnovnim dobnim grupama - deca, omladina, odrasli i stari.

U radu sa decom i omladinom u 1995. godini rađeno je sa maloletnicima - prekršajcima, maloletnim delikventima, decom roditelja u brakorazvodnom sporu, decom iz razvedenih brakova i decom iz porodica sa poremećenim odnosima. Analizom podataka za 1995. godinu uočen je pad broja krivičnih dela počinjenih od strane maloletnih lica, a u odnosu na prethodnu godinu. Po opservaciji stručnog tema, ova pojava se objašnjava i stabilizacijom ekonomskog statusa porodica, ali i pozitivnim efektima rada stručnog tima sprovedenog po planu rada sa maloletnicima kojima je izrečena mera pojačanog nadzora organa starateljstva (koji su, najčešće u recidivu).

Aktivnost stručnih radnika centra u oblasti bračno-porodičnih odnosa i ove godine bila je usmerena na proceduru mirenja supružnika u brakorazvodnom sporu, što se pokazalo apsolutno opravdanim iz više razloga (kontinuiran i sadržajniji odnos sa strankama, studioznije sagledavanje uzroka negativne bračne, odn. porodične dinamike). U domenu poveravanja dece iz vanbračne zajednice, što je nadležnost Centra, nije bilo postupanja.

U okviru kategorije dece iz porodica u stanju disfunkcije u centru je, od strane stručnih radnika, za potrebe postupaka kod raznih institucija (prvenstveno sudova) struktuirano 44 izveštaja.

Rad u Centru, po pitanjima kategorije odraslih i starih lica, koji obuhvata ostvarivanje prava na materijalno obezbeđivanje porodice i pitanja smeštaja u ustanove socijalne zaštite, prikazan je na sledećoj tabeli:

Pregled korisnika materijalnog obezbeđenja:

Kategorija 31.12.1994. 30.06.1995. 31.12.1995.
Broj porodica 248 90 182

Pregled lica smeštenih u ustanove socijalne zaštite:

Deca i omladina 10 1 11
Odrasla i stara lica 41 39 44

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Predškolska ustanova ima svoje objekte u svim naseljenim mestima u Opštini, gde je organizovala vaspitno-obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita i socijalni rad sa decom uzrasta od jedne godine do polaska u školu.

Posle izvršene rekonstrukcije ravnog krova nad fiskulturnom salom, rekonstrukcijom fasade na objektu jaslica, zatim potpuna rakonstrukcija objekta u naselju Novo Selo, krečenje, farbanje objekata u Novom Miloševu i Novom Bečeju, uvođenjem plina, nastoji se da svi objekti na teritoriji Opštine obogate sa didaktičkim, audiovizuelnim sredstvima koje propisuje normativ za Predškolske ustanove.

Posle sedam godina uspešno je ponovo realizovano zimovanje za decu rekreativnog karaktera na Zlatiboru, zatim prvi put je organizovan "vrtić u prirodi" na Divčibarima. Organizovana je i jednodnevna ekskurzija jedinstvena za celu ustanovu, deca su posetila ZOO vrt i Muzej vazduhoplovstva u Beogradu.

Aktivno se učestvovalo u svim Manifestacijama koje su organizovane u naseljenim mestima a to su bile: Nedelja zdravlja usta i zuba, - sa porukom čuvajmo svoj osmeh; održan Eko-karneval za Međunarodni dan Ekologije, kao doprinos za čistiju, lepšu sredinu u kojoj živimo. Radilo se i na ozeljavanju naše okoline. Učešće u manifestaciji "Trka mira", javna priredba u svim naseljenim mestima pod nazivom "Deca su ukras sveta". Učešće na proslavi 50 godina pobede nad fašizmom.

Proslava Dečije nedelje "Deca su narod poseban" - jesenji karneval u saradnji sa školom "Miloje Čiplić".

Povezani članci