Zdravstvo - Dom zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju posluje kao samostalna ustanova od dana izdvajanja iz Medicinskog centra Zrenjanin.

Osnivač Doma zdravlja je SO-e Novi Bečej, na osnovu Odluke o osnivanju Doma zdravlja u Novom Bečeju br. 01-06-1-17/91 od 14. juna 1991. godine.

Dom zdravlja čine:

  • Dom zdravlja u Novom Bečeju
  • Zdravstvena stanica u Novom Miloševu
  • Zdravstvena stanica u Kumanu i
  • Zdravstvena ambulanta u Bočaru.

Rad Doma zdravlja organizovan je po organizacionim jedinicama i to:

  • Služba opšte medicine
  • Stomatološla služba
  • Apotekarska služba
  • Specijalistička služba
  • Služba zajedničkih poslova

Teška ekonomska situacija u kojoj se nalazi čitavo društvo i koja nije mimoišla skoro nikoga od nas posebno se odrazila na zdravstvenu zaštitu. Pad životnog standarda ili život na egistencijalnom minimumu neminovno vodi pogoršanju zdravstvenog stanja svih naših građana. Ovome je doprineo i nedostatak najosnovnijih lekova, sanitetskog, zavojnog i ostalog medicinskog materijala. Beleži se nagli porast respiratornih infekcija virusnog porekla posebno u mlađem uzrastu, pogoršanje zdravstvenog stanja kardiovaskularnih bolesnika, dijabetičara, psihijatrijskih bolesnika i radnika sa posebnim uslovima rada. Došlo je do porasta broja kožnih infekcija i vašljivosti zbog pada higijensko-epidemiološkoh uslova življenja.

U ovim teškim uslovima rada poseban akcenat ja dat na preventivni rad i zdravstveno vaspitanje kao momente koji mogu bitno uticati na sprečavanju oboljenja i rano otkrivanje bolesti.

Kućna nega i lečenje je posebno razvijena po principima primarne zdravstvene nege i ima poseban ekonomski i socio-psihološki značaj, jer se bolesni zbrinjavaju u svojoj sredini, pod permanentnim nadzorom odgovarajućih timova zdravstvenih radnika sa aktivnim učešćem članova porodice. U kućnim uslovima sprovodi se nega bolesnika, previjanje rana, permanentna aplikacija lekova, davanje infuzija i citostatika kod malignih i terminalnih stadijuma bolesti. Po potrebi su obavljeni i kontrolni specijalistički pregledi u kući paiijenta.

Pregled broja izvršenih zdravstvenih usluga:

Služba Broj izvršenih usluga Broj korisnika Po korisniku
1. Služba opšte medicine 224.670 28.788 7.81
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece (0-6 godina) 41.806 2.711 15.42
3. Služba zaštite školske dece i omladine (7-18 godina) 29.537 3.608 8.19
4. Služba zaštite žena 12.192 11.923 1.03
5. Specijalistička služba 25.912 28.788 0.90
6. Služba medicine rada 9.017 5.568 1.62
7. Služba zubne zaštite 26.158 28.788 0.91

Dom zdravlja u Novom Bečeju sa zdravstvenim stanicama u Kumanu, Novom Miloševu i zadravstvenom ambulantom u Bočaru obezbeđivao je u toku 1995. godine zdravstvenu zaštitu za blizu 30.000 slanovnika, sa 144 radnika (broj se nije manjao od 1990. godine) od čega 73 medicinskih sestara i tehničara, 2 više medicinske sestre i tehničara, 1 zdravstveni saradnik, 26 lekara opšte prakse, 12 specijalista i 30 nemedicinskih radnika. Pruženo je ukupno 464.475 zdravstvenih usluga, što je za 19% više u odnosu na 1994. godinu.

Ugostiteljstvo i turizam

Obe grane delatnosti organizovano funkcionišu u okviru DD za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo "Jadran". Najznačajniji objekat je hotel "B" katergorije sa 25 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. U protekloj godini bilo je 12400 noćenja, što je izuzetan rezultat, i hotel je u toku špica sezone prebukiran.

Gosti su najvećim delom sportske ekipe iz cele države koji ovde dolaze na pripreme. Ukupno su bile 42 ekipe i održano je 226 sportskih utakmica.

Dopunska ponuda je sportska hala, sportski tereni, kao i tiski kej, plaža i priobalje.

Turistička ponuda Novog Bečeja je: Tisa, lov, kulturna zbivanja, parada konja, tragovi istorije.

Najveća turistička atrakcija ove godine je bila Druga revija paradnih konja, održana na Veliku Gospojinu na prostoru između keja i Tise uz učešće 103 zaprege. Po broju učesnika ova smotra je najveća u Evropi.

Tisa

Tisa nije Novi Bečej, niti je Novi Bečej Tisa, ali jedno bez drugog ne mogu. Uzajamnu ljubav su krunisali kontaktom. Između kuća i reke je najlepše oblikovan prostor u ovom delu sveta. Svake godine se ovde desi nešto novo. O tom novom ne treba brzopleto suditi. Postoje uvek pristupi za staro i za novo. Ljudi su skloni inerciji. No konstatovati se može da je u protekloj godini izgrađen deo plaže u vidu stepenica za ulazak a više za izlazak iz vode i da se plaža definitivno učvrstila na mestu gde je oduvek i bila "ispod manastira". Izgrađeno je 5 montažnih objekata u sklopu plaže sa ponudom koja odgovara nameni.

Duž obale postoji marina sa oko 200 priveza za čamce i brodiće. Pored marine pa sve do stare skele je rezerva za priveze gostujućih plovila. U toku godine bilo je nekoliko takvih, koji predstavljaju početke nautičkog turizma.

20. jula je prošao brod na relaciji Beograd-Segedin sa ciljem da prikupi podatke za nautičku kartu Tise sa svim resursima i turističkom ponudom gradova na njenim obalama.

Od druge polovine jula, pa do kraja septembra Tisu je prekrivala sočivica i drezga umanjujući joj lepotu i atraktivnost za kupanje i pecanje.

Stočarstvo

Stanje u stočarstvu se iz godine u godinu pogoršava.

Pogoršanje se očituje po više osnova. Broj konja, od završetka drugog svetskog rata, je smanjen sa 3.500 grla na oko 100 grla. Danas je uglavnom zastupljen lipicaner, dok je ranije apsolutno dominirao nonius. Razlog ovakvom velikom smanjenju je mehanizacija u poljoprivredi, koja je zamenila konja. Danas konje drže zaljubljenici, sa napomenom da je držanje istih skupo.

Nije mnogo bolja situacija ni u govedarstvu. Ako se kao polazna osnova za upoređivanje uzme završetak drugog svetskog rata, onda je broj goveda sa oko 3.000 grla pao na oko 600 grla. Veoma mali broj domaćinstava drži krave muzare. Nekada je bilo nezamislivo domaćinstvo koje nije imalo bar 1 ili 2 krave muzare. Uzrok ovakvom stanju je: niske cene, nesiguran otkup mleka, nesigurna prodaja utovljene junadi, isplata sa velikim zakašnjenjem (i do 3 meseca), skupa hrana. Zadnjih 2-3 godine gubitak na mleku i tovnoj junadi se kretao od 10-30 % na svakom litru mleka odnosno kilogramu žive mere.

Pored smanjenja broja, iz godine u godinu i kvalitet goveda je lošiji. Prisutna je neorganizovanost i nezainteresovanost društva, pa samim tim i stočara za poboljšanje kvaliteta.

Svinjarstao je u gotovo istom položaju kao i govedarstvo, sa napomenom da se u svinjarstvu može lakše povećati broj. Pored velikog smanjenja broja svinja, ovde je naročito izražen pad kvaliteta, sa izgledom da bude još izraženiji. Nema programa, a nema ni sredstava da se stanje bar donekle popravi.

U živinarstvu, koje nikada nije, bar u Novom Bčeju predstavljalo značajnu granu u stočarskoj proizvodnji, stanje je još nepovoljnije.

Osnovni razlog je ekonomska nesigurnost pa samim tim i zainteresovanost stočara za držanjem i uzgojem stoke.

Kao drugi, ne manji razlog, je stalna opasnost od pojave zaraznih bolesti domaćih životinja. Protekla godina je bila karakteristična zbog pojave svinjske i živinske kuge u neposrednoj okolini, što je ozbiljno ugrozilo ne samo uzgoj već i promet stoke.

Novi Bečej, nije bio izrazito stočarski orjentisan. Razlog je bio relativno zadovoljavajući kvalitet zemlje tako da je ratarstvo činilo značajniju stavku u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako se stanje u stočarstvu pogoršavalo tako je ratarstvo dobijalo sve više na značaju. Ovakva orjentacija je loša jer se intenzitet i razvijenost poljoprivrede meri procentualnim učešćem stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Socijalna zaštita

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej osnovan je 01.04.1990. godine, broji ukupno 10 radnika i kadrovski zadovoljava propisane normative Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja.

Prikaz realizovanih zadataka iz domena neposredne zaštite korisnika sistematizovan je prema osnovnim dobnim grupama - deca, omladina, odrasli i stari.

U radu sa decom i omladinom u 1995. godini rađeno je sa maloletnicima - prekršajcima, maloletnim delikventima, decom roditelja u brakorazvodnom sporu, decom iz razvedenih brakova i decom iz porodica sa poremećenim odnosima. Analizom podataka za 1995. godinu uočen je pad broja krivičnih dela počinjenih od strane maloletnih lica, a u odnosu na prethodnu godinu. Po opservaciji stručnog tema, ova pojava se objašnjava i stabilizacijom ekonomskog statusa porodica, ali i pozitivnim efektima rada stručnog tima sprovedenog po planu rada sa maloletnicima kojima je izrečena mera pojačanog nadzora organa starateljstva (koji su, najčešće u recidivu).

Aktivnost stručnih radnika centra u oblasti bračno-porodičnih odnosa i ove godine bila je usmerena na proceduru mirenja supružnika u brakorazvodnom sporu, što se pokazalo apsolutno opravdanim iz više razloga (kontinuiran i sadržajniji odnos sa strankama, studioznije sagledavanje uzroka negativne bračne, odn. porodične dinamike). U domenu poveravanja dece iz vanbračne zajednice, što je nadležnost Centra, nije bilo postupanja.

U okviru kategorije dece iz porodica u stanju disfunkcije u centru je, od strane stručnih radnika, za potrebe postupaka kod raznih institucija (prvenstveno sudova) struktuirano 44 izveštaja.

Rad u Centru, po pitanjima kategorije odraslih i starih lica, koji obuhvata ostvarivanje prava na materijalno obezbeđivanje porodice i pitanja smeštaja u ustanove socijalne zaštite, prikazan je na sledećoj tabeli:

Pregled korisnika materijalnog obezbeđenja:

Kategorija 31.12.1994. 30.06.1995. 31.12.1995.
Broj porodica 248 90 182

Pregled lica smeštenih u ustanove socijalne zaštite:

Deca i omladina 10 1 11
Odrasla i stara lica 41 39 44

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Predškolska ustanova ima svoje objekte u svim naseljenim mestima u Opštini, gde je organizovala vaspitno-obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita i socijalni rad sa decom uzrasta od jedne godine do polaska u školu.

Posle izvršene rekonstrukcije ravnog krova nad fiskulturnom salom, rekonstrukcijom fasade na objektu jaslica, zatim potpuna rakonstrukcija objekta u naselju Novo Selo, krečenje, farbanje objekata u Novom Miloševu i Novom Bečeju, uvođenjem plina, nastoji se da svi objekti na teritoriji Opštine obogate sa didaktičkim, audiovizuelnim sredstvima koje propisuje normativ za Predškolske ustanove.

Posle sedam godina uspešno je ponovo realizovano zimovanje za decu rekreativnog karaktera na Zlatiboru, zatim prvi put je organizovan "vrtić u prirodi" na Divčibarima. Organizovana je i jednodnevna ekskurzija jedinstvena za celu ustanovu, deca su posetila ZOO vrt i Muzej vazduhoplovstva u Beogradu.

Aktivno se učestvovalo u svim Manifestacijama koje su organizovane u naseljenim mestima a to su bile: Nedelja zdravlja usta i zuba, - sa porukom čuvajmo svoj osmeh; održan Eko-karneval za Međunarodni dan Ekologije, kao doprinos za čistiju, lepšu sredinu u kojoj živimo. Radilo se i na ozeljavanju naše okoline. Učešće u manifestaciji "Trka mira", javna priredba u svim naseljenim mestima pod nazivom "Deca su ukras sveta". Učešće na proslavi 50 godina pobede nad fašizmom.

Proslava Dečije nedelje "Deca su narod poseban" - jesenji karneval u saradnji sa školom "Miloje Čiplić".