srenhu

Duboka vera u čoveka

Socijalni rad, uopšteno govoreći, je stručni rad koji treba da se obavlja u svim socijalnim službama, a ove, pak, po pravilu treba da postoje pri svim radnim zajednicama. Međutim, iako je taj rad kod nas u priličnoj meri afirmisan još uvek se tu i tamo nalazi na skeptičan odnos, naročito kod preduzimanja socijalnih akcija šireg zamaha. Takav odnos je, s jedne strane, opravdan, kad se uzme u obzir da dosadašnji rad pruža dosta neubedljive rezultate, a s druge strane skepticizmu nema mesta s obzirom na uslove pod kojima se socijalni rad odvija. Pored toga, sasvim je jasno da mi ne možemo sa socijalnim radom tako rapidno napredovati, najpre zbog toga što je to još uvek relativno mlada funkcija, a to nam ne dopuštaju ni snage, ekonomska moć opštine i osvojeni opšti nivo. Na bazi toga nameće se jedinstven zaključak da je socijalni rad još uvek rezultanta dveju komponenata: naše svesne akcije i objektivne situacije, u koju nesumnjivo spadaju i shvatanja ljudi uslovljena svakako nasleđenim faktorom okoline.

Veći lični dohoci

Povećanje ličnih dohodaka u našoj opštini privodi se kraju. Ono je poizašlo iz potrebe kompezacije poraslih troškova života a usledilo je nakon završenih preračunavanja u radnim organizacijama. Ovaj posao su neke radne organizacije blagovremeno uradile i sprečile nepotrebnu nervozu i izčekivanja, dok druge i dalje, čini nam se, sada već neopravdano odugovlače.

Kako su uslovi privređivanja u radnim organizacijama na području opštine različiti to su i njihove mogućnosti za povećanje ličnih dohodaka takođe nejednake. Stoga ćemo u ovom napisu nastojati da na prigodan način iznesemo podatke o tome kako su većina naših kolektiva obavile ovaj posao.

Pomoć pružiti blagovremeno

Aktiv za koordinaciju zadataka u sprovođenju privredne reforme je na svojem zadnjem sastanku doneo plan rada o daljem sprovođenju privredne reforme u našoj opštini.

Prema ovom planu predviđa se stalno pružanje pomoći svim radnim organizacijama i sistematsko praćenje sprovođenja privredne reforme.

U vezi sa ostvarenjem ovih zadataka, održan je sastanak aktivista na kome je 50 aktivista raspoređeno u četiri grupe, i to:

Naši gosti

Novobečejsku komunu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu

U sredu su našu opštinu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, pokrajinski sekretar za poljoprivredu gde su vodili razgovore sa Milanom Rackovićem, predsednikom Opštinske skupštine, Milivojem Popovim, političkim sekretarom Opštinskog komiteta Saveza komunista i drugim rukovodiocima naše Opštine. Razgovori su vođeni nakon vrlo konciznog izlaganja Predsednika Opštinske skupštine o stanju u privredi i društvenim službama opštine sa kojim se startovalo u sprovođenju privredne reforme. Posebna pažnja, kako u izlaganju, tako i u razgovorima koji su potom vođeni posvećeni su nekim najaktuelnijim problemima sa kojima se naša komuna sada suočava među kojima se posebno ističu stanje u Mlekobanatu, Stolaru i Dekoru, dakle radne organizacije koje će se najteže uklopiti u nove privredne mere, posebno Mlekobanat koji opterećuju gubitci koji se kreću oko 100 miliona dinara.

Stanovi za borce

Iz razgovora sa predsednikom Opštinskog udruženja Saveza boraca NOR-a, Radom Radin, saznali smo da je započelo rešavanje stambenog problema boraca NOR-a i u našoj opštini. Do sada su ovi problemi rešavani isključivo u većim gradskim i industrijskim centrima. Međutim, kako je ovo pitanje ove godine došlo u nadležnost Opštinskog udruženja, uzeto je u rešavanje pet slučajeva koji su bili u socijalno najtežem položaju.

Gradi se dom zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju već godinama se sukobljava sa problemom nedostatka smeštajnog prostora, kao za ordinacije opšte prakse, tako i za specijalističke službe. Iako jedan lekar, po republičkom normativu, treba dnevno da obavi 24 do 28 pregleda na jednog lekara u Novom Bečeju za prvih šest meseci o. g. iznosio je oko 45 pacijenata dnevno, iz čega se može zaključiti da pacijenti dosta moraju da čekaju na red. Međutim, broj lekara nije mogao da se povećava zbog velikog pomanjkanja smeštajnog prostora.

Dragutinovački partizanski odred

U toku avgusta meseca 1941. godine Dragutinovački partizanski odred veći deo vremena proveo je logorujući na Ugaru i Livadama, s obzirom na blizinu sela i na veći broj salaša u ovom delu atara koji su aktivno učestvovali u snabdevanju boraca kao i obavljanju drugih poslova i zadataka za račun partizana.

Primerno društvo

Lovačko društvo u Bočaru osnovano je još 1957. godine. Sada u svojim redovima ima 43 aktivna lovca. Iako po broju najmanje, ovo lovačko društvo beleži vrlo dobre rezultate i spada u red najdisciplinovanijih lovačkih društava u komuni.

U toku protekle lovne sezone zabeležen je naročito dobar rezultat u hvatanju živih zečeva. Bočarski lovci uhvatili su 118 živih zečeva što im je donelo prihod otprilike od 800.000 dinara. Sav ovaj iznos je utrošen za unapređenje lovstva. Dobijeno je i oko 70 fazana koji su već pušteni u prirodu.

Predstoji plodna aktivnost

Uskoro će mesna organizacija SSRN u Bočaru održati svoju vanrednu konferenciju na kojoj će biti sumirani rezultati dosadašnjeg rada i istaknute brojne aktivnosti kojima će se ova organizacija baviti u narednom periodu.

Ova konferencija saziva se u okviru aktivnosti oko priprema za VI Kongres SSRNJ i na njoj će biti izabrani delegati za Opštinsku konferenciju SSRN.

Čedomir Gecić

Tridesetdvogodišnji ČEDOMIR GECIĆ već niz godina sarađuje sa Zemljoradničkom zadrugom. Jedan je od prvih njegovih kooperanata. Posetili smo ga u njegovoj kući u želji da sa njim porazgovaramo o toj njegovoj sada već dugogodišnjoj saradnji.

Prinos na njivi ove godine je podbacio. Svega 20 mc. po 1 kj., iako je svih 12 kj. koliko ima u kooperaciji obrađeno mašinama uz svestranu upotrebu agotehnike. Ipak, i ovaj prinos nije ispod seoskog proseka – kaže Čedomir, i veli da će ubuduće na svojim njivama sejati uglavnom žito i kukuruz koje je sada donošenjem novih privrednih mera dobilo svoj dublji ekonomski smisao.

Izgradnja pogona „Keramzita“ privodi se kraju

U industriji građevinske keramike „Polet“ sa uspehom se vrši izgradnja fabrike keramzita, koja će biti prvi pogon te vrste u našoj zemlji. U novoj izgrađenoj fabrici će se proizvoditi „keramzit“. Ovaj građevinski materijal se dosad nije primenjivao kod nas, već samo u SSSR-u i Skandinaviji. „Keramzit“ je ustvari namenjen da zameni prirodni šljunak, za to ga slobodno možemo nazvati veštačkim šljunkom. Proizvodi se od gline, koja predstavlja osnovnu sirovinu.

Više zadataka šire polje rada

Organizacija Crvenog krsta verna sa svojom tradicijom ima danas veoma široku aktivnost. Broj zadataka postaje sve veći a polje rada sve šire. U zajednici sa drugim društveno-političkim organizacijama Opštinska organizacija Crvenog krsta u Novom Bečeju usmerava svoju delatnost na poboljšanju standarda naših ljudi. Međutim, ciljevi i delatnosti organizacije Crvenog krsta zauzima posebno mesto u našem društvenom uređenju zbog njegovih specifičnih zadataka. Od svog prvobitnog zadatka, zbrinjavanje ranjenih i unesrećenih na bojnom polju, a ovo je bio i cilj osnivanja ove humane organizacije, danas postoji veliki broj zadataka koje organizacija uspešno rešava. Ti osnovni zadaci su: masovni zdravstveno-vaspitni rad, borba protiv tuberkuloze, borba protiv alkoholizma, podizanje i odgajanje zdravnog podmlatka, pomaganje i organizovanje školskih kuhinja, sprovođenje akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi, socijalna pomoć i drugo.

Nove stanarine

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem Skupština opštine Novi Bečej na zajedničkoj sednici oba veća održanoj 13. avgusta 1965. godine donela je Odluku o obavezi plaćanja akontacije novih stanarina na teritoriji opštine Novi Bečej. Prilikom utvrđivanja koeficijenta povećanja stanarine, kao osnovica uzet je prosek vrednosti 1m2 stanova izgrađenih ranijih godina u odnosu na vrednost 1m2 izgrađenih u decembru 1964. godine. Na bazi ovih pokazatelja dobijeni su koeficijenti stanarina i to da stanove izgrađene do kraja 1960. godine koeficijent 0,80, za stanove izgrađene do kraja 1961. godine 0,36, za stanove izgrađene do kraja 1962. godine 0,22, za stanove izgrađene do kraja 1963. godine 0,15 i za stanove izgrađene do kraja 1964. 0,09. Radi ilustracije navešćemo primer obračuna novih stanarina primenom odgovarajućeg koeficijenta. Uzmimo da je stanarima za stan izgrađen do 1960. godine 2.000 dinara. primenom koeficijenta 0,80 stanarina se povećava za 1.600 dinara tako da akontacija nove stanarine za ovaj stan iznosi 3.600 dinara.

Položaj prosvetnih radnika i škola u prvoj fazi reforme

Čitava naša zajednica svi radni kolektivi, svi radni ljudi naše zemje, započeli su brižljivu akciju preispitivanja unutrašnjih rezervi, ne radi neke krize kako bi neupućenom na prvi pogled izgledalo, sa ciljem da se u jednom procesu, putem čitavog niza instrumenata i mera, obezbede, jednaki uslovi privređivanja svim privrednim granama sa jedne strane i stvore uslovi za otvaranje procesa intenzivnijeg privređivanja, racionalizacije i modernizacije naše privrede sa druge strane.

Iz nastavnog centra predvojničke obuke

Prvi susret s puškom

Kao i svake godine i u toku ovog leta organizovano je logorovanje omladinaca u Nastavnom centru Predvojničke obuke opštine Novi Bečej. Upućenih 102 poziva za predvojničku obuku značili su istovremeno i prvi susret ovih sedamnaestogodišnjih mladića sa Jugoslovenskom armijom.

Iako je nastava planirana, kao što je uobičajeno za juli, ona je ipak odložena za avgust zbog poznatih poplava u kojima je angažovan veliki broj građana i omadine.

Pored Tise, a bez plaže

U odnosu na druga naseljena mesta u opštini najpovoljniji položaj ima svakako Novi Bečej. Najveći osnov  ova tvrdnja ima u činjenici da se nalazi pored reke Tise što samo po sebi donosi niz mogućnosti koje građani mogu koristiti kako u privredne svrhe, tako, posebno u ovim mesecima, i za odmor, rekreaciju i razonodu. Koliko se prvo dobija skoro samo po sebi, toliko je drugo uslovljeno potrebnim ulaganjima i organizacijom koja će odmor učiniti prijatnim a blagodeti reke takvim da ne predstavljaju samo mogućnost već i realnost.

Drugim rečima radi se o organizovanju i obezbeđenju takvih uslova koji će popodnevni, nedeljni ili u određenom periodu i dnevni boravak na Tisi učiniti prijatnim. Istovremeno pod ovim podrazumevamo uređenje plaže, obezbeđenje odnosno ograđivanje prostora za kupanje dece, izgradnju kabina, organizovanje prevoza do druge obale, obezbeđenje ugostiteljskih usluga na samoj plaži, zatim parking prostor za čamce i drugo.

Problem kadrova u zdravstvu

Zadnjih par godina jedan od najaktuelnijih problema zdravstva je nedostatak kadrova. Redovi u čekaonicama govorili su jasno o potrebi povećanja broja zdravstvenih radnika, međutim, kadrovi ovog profila su deficitarni a pored toga Dom zdravlja nije bio u mogućnosti da obezbedi potreban broj stanova koji bi na izvestan način pored ostalog uticali da nam zdravstveni radnici dođu.

Posmatrano u odnosu na ostalih pet opština na području komunalnog zavoda za socijalo osiguranje Zrenjanin, naša opština je imala najnepovoljniji prosek broja aktivnih osiguranika na jednog lekara opšte prakse. Taj broj se kretao i od 1.000 osiguranika. Istovremeno broj stanovnika po jednom lekaru opšte prakse bio  je takođe nepovoljan mada ne i najnepovoljniji na području ovih pet opština. Inače stanje u ovom smislu je najnepovoljnije u N. Bečeju, u odnosu na druga naseljena mesta u opštini.

Prva odmazda

Okupator se obično nije zadovoljavao samo istragom koju je preduzimao posle svake partizanske akcije jer ona zaista nije davala željene rezultate. Međutim, kako krivce nije mogao pronaći, preduzima druge mere: vrši iznenadne upade, u njemu, sumnjiive kuće i pretresa sve do temelja; preduzima  blokade pojedinih delova sela i atara i pretresa salaše, šupe i kolibe; postavlja zasede na glavnim prilazima selu; nasumice hapsi meštane, maltretira, tuče i muči na razne načine. Preduzima i niz drugih mera, a posebno nastoji da organizuje gustu i sigurnu obaveštajnu mrežu u redovima pokreta, podstičući kolebljivce i izrode na provokacije, denuncijacije i slično.

Mirovno veće – velika pomoć sudu

Mirovno veće je samoupravni organ koji stoji izvan sudskog sistema i koji usklađuje odnose među građanima i otklanja uzroke koji izazivaju parničenje. To je organ koji omogućava da sami građani rešavaju probleme mirovnim putem i tako donoseći konkretna rešenja – sporazume stvaraju nove društvene norme koje ustvari nisu pravo, jer imaju snagu u pristanku a ne u obavezi – prinudi.

Koristeći ovu mogućnost Kumančani jednom mesečno izlaze pred Mirovnim većem rešavajući međusobne sporove. Samo u prvih sedam meseci ove godine bilo je 77 primljenih zahteva za rešavanje, od toga je 57 izvršeno pomirenje, 1 nije izmireno a 4 zahteva ostala su nerešena.

Obrazovanje u sklopu privredne reforme

Polazeći od osnovnog cilja privredne refome da se otvori brži proces intenzivnijeg privređivanja, što je uslov za šire uklapanje naše privrede u svetsko tržište, a i obrnuto šire uklapanje naše privrede u svetsko tržište postaje uslov za otvaranje procesa intenzivnijeg privređivanja, racionalizacije i modernizacije naše privrede, koji inače ne bi mogao da se odvija na uskom jugoslovenskom tržištu, čitava naša zajednica se nalazi pred obimnim zadatkom i procesom u čijoj pripremnoj fazi od 3 i po godine glavna karaktreristika bilo političko jedinstvo u zemlji na donošenju akata privredne reforme. U čitavom kontekstu donetih mera počev od odnosa u cenama preko poreza i doprinosa, carine, stanarina, novog kursa dinara do vidova opšte, investicione i lične potrošnje završena je tek prva etapa reforme i otvorena druga etapa i proces u kome će borbu za ostvarenje ciljeva reforme nositi svi radni ljudi, radni kolektivi i sve društveno-političke zajednice.