Doneti zaključci sa Opštinske konferencije

O mladima smo više puta govorili, rekli smo kako su radili u protekloj godini i onima ranije. Isticali smo njihove pozitivne rezultate i negativnosti u njihovom radu. Ove godine čini se da se u opštinskom rukovodstvu želi postići znatno više nego prethodne godine. Zaključak nam se nametnuo posle Plenuma Opštinskog komiteta Saveza omladine koji je razmotrio i formulisao zaključke godišnje izborne konferencije i ukazao na smernice ove godine. Jedna od najvažnijih  odluka plenuma je da se u aktivima Saveza omladine raspravlja o zaključcima opštinske konferencije i da aktivi na bazi njih pokrenu svoju aktivnost. Koliko će se uspeha postići bez sumnje zavisi od samih aktiva Saveza omladine.

Na ovom plenumu vrlo ozbiljni zadaci stavljeni su pred rukovodstva SO Godišnji planovi moraju biti u skladu sa opštinskim planom a da bi se rad aktiva mogao platiti potrebno je da se svakog meseca dostavi izveštaj o radu Opštinskom komitetu Saveza omladine. U slučaju da nastanu teškoće Opštinski komitet pružiće potrebnu pomoć kao što je činio i do sada. Samo, aktivnost ipak ne bi trebalo da padne na opštinsko rukovodstvo jer su aktivi i prema SO samostalne organizacione jedinice mladih koje u svom delokrugu treba da rešavaju sva pitanja koja su aktuelna za njihovu sredinu.

Kako je zaključeno na Plenumu, Opštinski komiteti  SO organizovaće više sastanaka ove godine na kojima će se razmatrati pitanje iz života i rada omladine. Istaknuta je potreba da se više radi i povede briga o mladim ljudima koji rade u poljoprivredi. Ovo u prvom redu zbog toga što se među tim mladim ljudima veoma često čuje da se o njima malo  misli. Sigurno je da u narednom periodu treba više pažnje posvetiti  stručnom obrazovanju kao i kulturnom i političkom obrazovanju članova. Važno je takođe ove ljude u što većem broju uključiti u organe upravljanja.

Opštinski komitet SO organizovaće i više razgovora na temu „pitajte – odgovorićemo“ ako mladi budu na ovim skupovima iskreno postavljali pitanja koja ih interesuju.

Tags: