Skup boraca

U nedelju je održana masovna konferencija udruženja boraca NOR-a u Novom Miloševu, na kojoj je prorađivan kongresni materijal Saveza udruženja boraca NOR-a Jugoslavije. Na ovom masovnom skupu je govorila Nada Tatić, savezni poslanik, koja je kao delegat prisustvovala na V kongresu Saveza udruženja boraca NOR-a. Ovom skupu su prisustvovali Milivoj Popov, politički sekretar opštinskog komiteta SKS i Radin Rada predsednik Saveza udruženja ove organizacije.

Na ovom skupu je najveća pažnja poklonjena narednim zadacima boračkih organizacija koje je postavio Peti kongres Saveza udruženja boraca NOR-a Jugoslavije.

Ove konferencije sa celokupnim članstvom su već održane u svim mestima opština sem u Bočaru gde održavanje predstoji, a proizilaze iz plana aktivnosti opštinske organizacije.

Izlaganje i diskusija koja se vodi na ovakvim konferencijama se oslanja na teze koje je propremio opštinaki odbor Saveza udruženja boraca NOR-a.