SRP Slano kopovo

Vrsta: Specijalni rezervat prirode (Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo”, Službeni glasnik RS, 74/01)

Kategorija: 1 kategorija, Prirodno dobro od izuzetnog značaja

Klasifikacija IUCN: IV kategorija, Staništa i druga upravljana područja (Habitat and Species Management Area)

Položaj: Opština Novi Bečej. Specijalni rezervat prirode „Slano kopovo” nalazi se u zapadnom Banatu, oko pet kilometara severoistočno od Novog Bečeja.

Površina: Prostire se na površini od 976 ha

Upravljač: Za upravljača Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ je određno ,,Lovačko udruženje Novi Bečej” iz Novog Bečeja.

Obaveze upravljača su:

- da se upravljanjem u potpunosti sprovedu uspostavljeni režimi zaštite i očuva prirodno dobro;

- da se obezbede uslovi za sprovođenje naučno-istraživačkih, kulturnih, vaspitno-obrazovanih, informativno-propagadnih i drugih aktivnosti;

- da se uspostavi razvoj dozvoljenih održivih delatnosti, odnosno razvojnih funkcija zaštićenog područja na propisan način;

- da se obezbede finansijskih sredstava za izvršenje planskih zadataka iz budžeta Republike, budžeta Pokrajine, sopstvenih sredstava, projektnih aktivnosti i iz drugih izvora.

U okviru lovačkog društva postoji Komisija za upravljanje SRP „Slano kopovo” i čuvar prirode. Saradnja sa lokalnom upravom se obezbeđuje preko predstavnika Opštine Novi Bečej. Na taj način se obezbeđuje, mogućnost kombinacije različitih metoda rada, postojeće opreme i infrastrukture, značajan potencijal lokalne zajednice i NVO sektora, saradnja sa državnim i stručnim institucijama i objedinjavanje turističke ponude u okviru eko-etno turizma.

Dokumentaciona osnova upravljanja:

Zakon o zaštiti prirode (,,S1. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

- Uredba o zaštiti SRP (,,S1. glasnik RS“ br. 74/2001),

- Program zaštite i razvoja Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ za period 2003 - 2007. godine,

- Plan upravljanja po standardima Ramsarske konvencije 2006. godine,

- Program zaštite i razvoja Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ za period 2008 - 2012. godina, saglasnost na Program zaštite i razvoja Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ br. 353-02-697/2008-03 od 04.02.2009. godine.

- Godišnji programi upravljanja,

- Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, saglasnost Ministarstva nauke i zaštite životne sredine br. 110-00-00010/2005-01 od 25.04.2005. godine

- Pravilnik o naknadama u SRP „Slano kopovo“. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kontakt osoba: Milan Knežev

Geografski položaj

Specijalni rezervat prirode „Slano Kopovo” se nalazi u Vojvodini u centralnom Banatu, severoistočno od Novog Bečeja, od koga je u pravoj liniji udaljeno 5 km. Područje na kojem se prirodno dobro nalazi pripada panonskoj provinciji, južnosibirsko-panonskom podregionu pontsko-južnosibirskog florističko-vegetacijskog regiona.

Po Griniču se nalazi između 45° 37’ 02” Ni45°38’39”N seveme geografske širine i 20° 10’ 42” E i 20° 14’ 58” E istočne geografske dužine. Centralna tačka ima geografsku širinu (Y) 45° 37’ 51 ” N i geografsku dužinu (X) 20° 12’ 40” E po Griniču.

Geografske karakteristike

Jezerski basen Slanog Kopova predstavlja najdublji deo sistema paleomeandara ovog dela Banata i jednu od retkih slanih akvatorija očuvanih do danas u kompleksu vodoplavnih terena najnižeg dela Potisja. Predstavlja Tisin fosilni meandar, geomorfološki oblik postao radom rečne vode. Pripada gmpi rečnih ili fluvijalnih jezera. Oblikom podseća na potkovicu čiji su kraci okrenuti prema jugu. Paralelno sa Slanim Kopovom, sa njegove istočne strane, prostire se uža depresija Malo ili Poštaš Kopovo koje za razliku od Slanog Kopova pripada slatkovodnom tipu bara. Ova dva kopova su razdvojena nešto višom lesnom gredom koja se zove Između Kopova i njihova međusobna udaljenost iznosi od 350 do 900 m. Istočna strana basena Slanog Kopova ima blag nagib a nasuprot tome, iznad zapadne obale se diže dosta strmi odsek lesne terase Banata, visine do 6 m, na kojoj se u tom delu prostire Veliki pe- sak sa najvišom tačkom na Maslar humki visine 86,8 m (SRP „Slano Kopovo“ - Predlog za stavljanje pod zaštitu kao prirodnog dobra od izuzetnog značaja, 1999).

Geološke karaktristike i reljef: na ovom podmčju se izdvajaju dva osnovna geomorfološka oblika - lesna terasa i aluvijalna ravan. Posebne oblike mikroreljefa čine veća uzvišenja, humke i terase. Humke imaju antropogeno poreklo. Geološku podlogu čine sedimentne stene, les i aluvijalni nanosi. Na stvaranje tla najveći uticaj su imali lokalni faktori kao što su izlivanje Tise, kretanje podzemnih voda, raspored i izlučivanje taloga kao i razvoj i pokrovnost vegetacije. Zemljište je tipa solončak. Na ovom lokalitetu je konstatovan duplo veći sadržaj hlorida i sulfata nego što je uobičajeno za solančake u Vojvodini.

Klima: Ovo područje se odlikuje umereno kontinentalnom klimom panonskog tipa. Izraženi klimatski ekstremi su od velikog ekološkog značaja za vegetaciju Slanog kopova. Na lokalitetu SRP „Slano kopovo” je sa srednjom godišnjom temperaturom vazduha oko 11° C, sa najhladnijim mesecom tokom godine januarom (-1,0° C), i najtoplijim julom (21,5° C). Prosečno godišnje se izluči padavina oko 580 mm, sa najkišovitijim mesecom junom (80,7 mm) i majom (63,2 mm), dok najmanje kiše padne u martu (36,6 mm) i okto- bru (36,8 mm). Najčešći vetrovi su jugoistočni i severozapadni (Lazić, Pavić, 2003).

Hidrološke prilike

Slano Kopovo je u proleće puno vode, pa mu je tada površina najveća i iznosi oko 140 ha. Prosečna dubina vode ne prelazi 20 cm, dok je najveća dubina u proleće i iznosi 70 cm. Leti, kada je insolacija najveća i najintenzivnije isparavanje, Slano Kopovo je sastavljeno od više manjih plitkih bara. Poslednjih 15 godina je zapaženo da dolazi do potpunog isušivanja jezera. Slano Kopovo se vodom snabdeva iz atmosferskih padavina i freatske izdani, odnosno podzemnim vodama.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je, prema jednom obaveštenju iz 1846. godine  jahaća pošta polazila iz Budima u pravcima: Subotice, Sombora i Novog Bečeja, svake nedelje i četvrtka?

O gradu