srenhu

Dr. Dimitrije Kirilović

(Jefte i majke Evice rođ. Kornas) je rođen 24. juna 1894. godine u Kumanu. Završio osnovnu školu (1900-1904) i Gimnaziju (1904-1912) u Novom Sadu. Bogosloviju u Sremskim Karlovcima (1912-1916), a Filozofski fakultet u Budimpešti (1917/1918), Zagrebu (1918/19) i Pragu (1919/1920). Doktorirao u Zagrebu 1924. godine sa disertacijom - Srpske osnovne škole u Vojvodini u 18-tom veku. Suplent gimnazije u Beloj Crkvi (1920), bibliotekar fakultetske biblioteke u Skoplјu (1920-1926), asistent na Filozofskom fakultetu u Skoplјu (1922), pomoćnik sekretara Matice srpske u Novom Sadu (1926-1941). Bio i privatni docent Univerziteta u Beogradu (1933-1936). Službenik Državne arhive u Beogradu (1941), referent Ministarstva prosvete (1942-1944), v.d. upravnik Univerzitetske biblioteke u Beogradu (1944), bibliotekar Centralne biblioteke u Novom Sadu (1945-1948), i Biblioteke Matice srpske (1948-1955).

Govorio mađarski, nemački i češki. Putovao u Češku (1920), Mađarsku (1921) i Austriju (1935).

Dr. Dimitrije KirilovićSaradnik listova, časopisa i novina: Prosvetni glasnik (1923-1925), Letopis Matice srpske (1925-1928, 1933, 1939, 1949-1955), Nova Evropa (1926), Politika (1926,1928-1933,1935,1937), Spomenica Matice srpske 1826-1926 (N.S.1927), Glasnik Istorijskog društva (1928-1940), Otadžbina (1929-1930), Jugoslovenski dnevnik (1933-1935), Dan (1935-1938, 1940-1941) Jugolovenski istorijski časopis (1936), Kulturno-privredni pregled (1936-1937, 1939-1940 Vojvodina (1918-1938, N.S.1938), Srpski književni glasnik (1939), Pregled (1939), Glas Matice srpske (1939), Medicinski pregled (1949), Zbornik Matice srpske za društvene nauke (1950-1956), Kulturni život (1950), Bibliotekar (1950-1954), Naša scena (1951), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (1954-1956), Knjižničar (1954), Rad vojvođanskih muzeja (1954-1955), Istorijski časopis SAN (1955), Spomenik SAN (1956), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1956).

Član i sekretar Glasnika Istorijskog društva (1928-1940), urednik Kulturno-prosvetnog pregleda (1936-1940), kao i Spomenice Vojvodina 1918-1938, i (N.S.1938), član književnog odelјenja Matice srpske.

Priredio, napisao predgovor fototipskom izdanju Z. Orfelina ZRCALO NAUKE (N.S.1952).

Nagrade SAN za studije - Osnovne škole u Vojvodini u 18-tom veku (1930) - Pomađarivanje u bivšoj Ugarskoj (1934), Srpski narodni sabori 1 - 2 (1938), Srpsko narodno pozorište (1939)...

Spisak radova: U Zborniku Matice srpske (6,1954) i u Bibliotekarskom godišnjaku Vojvodine (1965,159-186).

Bibliografija: Srpske osnovne škole u Vojvodini 1740-1780 (Sremski Karlovci 1929), Srpsko narodno pozorište (Novi Sad, 1931), Pomađarivanje u biv. Ugarskoj (Novi Sad 1935) Srpski narodni sabori 1 (ispisi iz bečkih arhiva 1861-1875) - (Novi Sad 1937), Asimilacioni uspesi Mađara u Bačkoj, Banatu i Baranji (Novi Sad 1937), Srpski narodni sabori 2, (ispisi iz bečkih arhiva 1875- 1894) - Novi Sad 1938), Spomenica desetogodišnjice Vojvodine (Novi Sad 1938), Katalog Biblioteke Matice srpske 1, Srpske knjige 1494-1847 (Novi Sad 1950), Katalog Biblioteke Matice srpske 2, Srpske knjige 1848-1880 (Novi Sad 1955).

Umro je u Novom Sadu, 22. oktobra 1956. godine. U toku radnog veka potpisivao se sa: D., D.K., ili Dim.

Povezani članci