Reč recenzije

Čitaoci će sami videti koji su motivi uticali za ovim velikim i obimnim poslom autora. Ogroman trud i napor, veoma je bio potreban da bi se prikupilo ovoliko informacija za celokupnu građu iz područja sporta i kulture Kumana. Autor je, dakle, istorijskom metodom uspeo da sve to sažme u jednu knjigu koja obuhvata period od više decenija iz oblasti sporta i kulture, kao i viševekovne podatke o istorijatu i nastanku naselјa i njegove okoline.

Autor je poklonio dužnu pažnju mnogim ličnostima iz oblasti sporta i kulture i kroz događaje i ostvarene rezultate nametnuo čitalačkoj javnosti razmišlјanje na temu - Šta bi se postiglo i na kojim nivoima bi se akteri predstavlјali javnosti da je bilo samo više dobre volјe odgovarajućih lјudi sela Kumana? Začuđujuće je da je godinama sputavana kreativnost i očigledna nadarenost poklonika i entuzijasta ovih duhovnih vrednosti. Da su tolikih godina zanemarivane ove oblasti živlјenja i da nije omogućeno mladim lјudima da se otrgnu iz seoske sredine i da sebe i svoje Kumane oprobaju u jačoj konkurenciji.

Sportski deo u knjizi obuhvata rad i rezultate rada višedecenijske aktivnosti. U celini sadržaj knjige je koncipiran na humanoj ideji o značaju sporta i kulture koji mobilišu sve potencijale lјudskog organizma. Poznato je da su osobe koje se redovno bave fizičkim aktivnostima, i to bar pola sata dnevno, ili više, zdravije i duže žive od osoba koje se uopšte ne bave.

Kretanjem, vežbanjem i bavlјenje sportom lјudima se organizam pravilno razvija i raste. Svi organi i organizam se osposoblјavaju za sve veća postignuća. Sportske aktivnosti, ili sportski trening moramo svakako gledati kao na kibernetički proces gde se moraju u praktičnom radu primenjivati zakonitosti sportskog treninga i faktori uspeha. Čovek je živo biće i on je kao i sva živa bića podložan promenama u strukturi svog razvoja. Ljudski organizam će se kroz jedan planski i sistematski rad osposobiti da izdrži ogromne napore, bez smanjenja efektivnosti rada. Takva osoba, koja je kondiciono pripremlјena, je sposobna da obavlјa, bez zamora, sve poslove koji u fizičkom pogledu predstavlјaju opterećenje za njegov organizam.

Naučno je dokazano i eksperimentima utvrđeno da se redovnim vežbanjem može uticati na razvoj intelektualnih sposobnosti. Ljudi koji redovno vežbaju unose u svoj organizam veliku količinu kiseonika, čak petnaest puta više, a poznata je činjenica da je mozak čoveka najveći potrošač kiseonika. Samim ovim podacima vidi se da mozak lјudi, koji se bave sportom, brže i efikasnije obavlјa intelektualne sposobnosti. Raspoloženje lјudi u toku, ili posle igre, je evidentno jer se u mozgu stvara jedna materija koja utiče na pozitivne emocije i radost.

Socijalna struktura lјudi se, takođe, razvija u sportu u okviru grupe lјudi, ekipe, koja se takmiči, druženje je redovna pojava koje vrlo povolјno reaguje na većinu lјudi.

Kao cilј svakog rada, tako i cilј u sportu su njegovi rezultati, koji će biti na višem nivou ukoliko su zasnovani na naučno utemelјenim faktorima trenažnih opterećenja, na planu i programu rada kao i na ostalim značajnim činjenicama.

Kao što se vidi iz gore iznetog, razvoj sporta a i kulture se zasniva na savremenim osnovama. Jer sport i kultura, govoreći uopšteno, nisu samo rezultati, njega čine i institucije, objekti koji služe za njihovo upražnjavanje, uslovi rada, učenja i život učesnika, sistemi takmičenja, nivo trenerskih - stručnih kadrova itd. Međutim, glavno pitanje i odgovor na isto predstavlјa nauka i njena uloga. Bavlјenje ovim aktivnostima izgrađuje ceo organizam, stručnjak ima posla sa celim čovekom, a ne sa jednom od njegovih funkcija. Zato je potrebno da stručno lice, koje se bavi ovim poslom, mora dobro da poznaje svoju struku da bi imao i određene rezultate u radu. On mora, takođe, dobro da poznaje psihologiju lјudi i sredine u kojoj živi i radi.

Autor je vrlo opširno i temelјito obuhvatio dug period u razvoju sporta i kulture. U poratnom periodu problemi su bili tehničke prirode i nedostatka finansijskih sredstava za rad. To se, donekle, nadoknađivalo ogromnim entuzijazmom i zalaganjem učesnika, stručnih lica, rukovodstva i delimično građana s cilјem da rezultati budu što bolјi. No, to, ipak, nije bilo dovolјno jer je nedostajala glava - redovna finansijska pomoć.

U knjizi su prikazani statistički podaci svih utakmica - susreta iz područja fudbala, rukometa, odbojke, šaha i košarke. Poseban akcenat je dat o načinu rada, poteškoćama i nerazumevanju sredine (što je neoprostiva greška).

Od izuzetnog značaja su podaci u poglavlјu o fudbalu, a koji prikazuju rezultate testiranja fudbalera kao i lekarske preglede svih uzrasta od petlića do seniora sa doktorima Medicine rada iz Zrenjanina i Zdravstvene stanice iz Kumana. Neosporna je činjenica da je ovo u Kumanu radio samo autor knjige a u vreme kada se bavio trenerskim pozivom kao i to da je ustrojio i sačuvao najdragocenije podatke i evidencije iz tih godina njegovog rada. Može se reći da se u tome autor bavio naukom. Mnogi raniji, a i malo je sadašnjih trenera koji imaju takve podatke i evidencije. Naročito su važni podaci iz rada sa mlađim generacijama.

Rad sa mlađim uzrastima predstavlјa temelј budućnosti svake sportske pa i kulturne discipline, gde se kroz duži vremenski period, kroz plansko i sistematsko vežbanje priprema veliki broj igrača. Na taj način se motiviše sredina, koja će morati daleko više pomagati i ulagati u razvoj te dece - mladih, a ne kako je to do sada činila.

Takođe, podaci o pojedinim članovima koji su na tragičan način završili ovozemaljski život govori da autor knjige nije zaboravio njihove ličnosti i doprinos u periodu njihovog živlјenja. Našao je za potrebnim da prikaže i neke događaje o težim saobraćajnim nesrećama i povredama nekih fudbalera na zelenenom polјu, kao i razna putovanja sportista i stvaralaca iz oblasti kulture, pa je tako na impresivan način dočarao i bolne i prijatne trenutke iz ovih zanimanja, a takođe vreme i ambijent tih davnih godina. Takvim pristupom autor je želeo da sadašnjim i budućim generacijama ukaže da su njihovi pretci - sugrađani podnosili mnoge nedaće sopstvenih vremena ali da ih je lјubav i entuzijazam nadahnjivao da istraju.

Kulturna sfera života Kumančana iskazana kroz pozorišni I muzički - folklorni milјe bogat je velikim brojem radnji i dokumenata, ilustrativno dočarava bogatstvo duha pa i u veoma oskudnim uslovima rada uspeva da zainteresuje svoje građane i da im se oni, čak, i dive. Taj amaterizam je na vrlo visokom nivou i graniči se sa profesionalizmom. Ali i u ovoj oblasti maligno delovanje političkih i privrednih rukovodećih struktura Kumana je učinilo da se razvoj odvija u duhu one narodne izreke - Dva koraka napred, jedan nazad!

Autorova plemenitost i vizionarski motiv iskazan je ne samo u prikazu šest (6) kumanskih velikana 18, 19 i 20 veka, već i u veoma mudroj prezentaciji šesnaest (16) bisera Kumana - sadašnjih savremenika koji su, svaki u svom zanimanju, ovekovečili svoje ime, struku i pokazali široj jugoslovenskoj i evropskoj javnosti da i Kumane ima svoje znamenite lјude. U mnoštvu drugih Kumančana ovi su nejeminentniji.

Obilјe tabela, pregleda, analiza, komentara pojedinih utakmica tj. susreta na domaćim i ino terenima, sudijskih objektivnosti pa i žalbeni postupci u vezi suđenja, proslava jubileja, izgradnje - uređivanje objekata - svlačionica, kupatila i drugih prostorija, prekidi u redovnim takmičenjima, organi upravlјanja i njihov rad, karakteristike sportskih i kulturnih radnika i fudbalera, značaj sporta i ishrane u razvoju lјudskog organizma, upotpunjenih sa preko 450 fotografija i drugih prikaza sve to čini jednu vrlo bogatu riznicu podataka od neprocenjive vrednosti.

Posedujući gore pomenute činjenice, kao i uloženi rad autora, institucije odgovorne za razvoj sporta i kulture moći će da donose racionalnije odluke prilikom rukovođenja sportskim i kulturnim procesom. Posebno knjiga je nauk i daje putokaz privrednicima sela da se ova oblast mora više ceniti, a u skladu sa tim i više izdvajati novčanih sredstava da bi se omogućilo mladim lјudima i drugim meštanima da se na kvalitetan i pravi način bave sportom i kulturom.

Knjiga je monografsko - etnološkog i biografskog značaja i od istorijski neprocenjive vrednosti jer prikazuje društveni život Kumana u zadnjih 50 godina. Nјenom pojavom presečena je kobna nit zaborava jer lјudi nestaju činjenice se zaboravlјaju. U njoj su utkani podaci do kojih je autor došao dugotrajnim i mukotrinim radom. Samo velika lјubav prema mestu i lјudima, veliki entuzijazam mogao je iznedriti ovakvo delo.

Maj, 2001. godine

Povezani članci