Opština Novi Bečej: Geografska monografija sa prikazom prirodnih karakteristika, stanovništva, privrede i naselja

Istražite duboko ukorijenjene prirodne čari i ekonomske potencijale Opštine Novi Bečej kroz sveobuhvatnu geografsku monografiju. Upoznajte se sa fascinantnim aspektima reljefa, geologije, klime, voda, biljnog i životinjskog sveta, dok istovremeno istražujete živopisna naselja i raznovrsnu privredu. Ova informativna knjiga pruža dragocen uvid u bogatstvo jedinstvenog vojvođanskog kraja, nudeći širok spektar informacija korisnih za obrazovanje, regionalno planiranje i očuvanje lokalnog identiteta.

Biljni i životinjski svet

Biljni svet novobečejske subregije ima osnovne karakteristike stepske panonske vegetacije, sa posebnim obeležjima vegetacije banatskog Potisja. Prirodna vegetacija u najvećem delu ovog kraja zamenjena je kulturnim biljem. Preko 90% površina stare prirodne stepske vegetacije preorano je i pretvoreno u obradivo zemljište. Tipična prirodna vegetacija sa samoniklim biljkama zadržala se pored puteva, u različitim depresijama, na slatinastim površinama, u barama i močvarama, u pojedinim delovima aluvijalne ravni i lesne terase.

Prirodni uslovi za rasprostranjenje biljnog i životinjskog sveta nisu potpuno isti na celoj teritoriji subregije. Oni su uslovljeni ražličitim geo-morfološkim oblicima, hidrografskim obeležjima, različitim geološkim i pedološkim sastavom. Ovi faktori uticali su na pojavu delimičnih razlika u rasprostranjenosti biljnog i životinjskog sveta. Ovo se može zapaziti između pojedinih delova lesne terase i aluvijalne ravni Tise. U prošlosti, ove razlike bile su izrazitije, dok se danas ove dve bio-geografske površine ne mogu izdvojiti kao dve bitno različite celine između kojih postoji neka oštra granica.

Šume su rasprostranjene u aluvijalnoj ravni Tise, sa obe strane re- ke, oko mrtvaja, bara i močvara, oko kanalske mreže, u okolnim delovima naselja i oko salaša. U obalnim područjima Tise i njenih napuštenih meandara, kao i oko bara, močvara i kanala, rasprostranjeni su šumski pojasevi topole i vrbe. Oko naselja podignute su šume topole i bagrema, a oko salaša zastupljeni su bagrem, jasen i javor.

Šume imaju višestruki značaj za opštinu Novi Bečej. One u prirodno-geografskom pogledu predstavljaju klimatski modifikator, prirodni filter i prečišćivač vazduha, kao i zaštitni pojas od naleta vetrova. Šume su pogodna životna sredina za različite vrste divljači, što može pogodovati razvoju lova u ovom kraju. Najveći ekonomski značaj šuma ostvaruje se kroz eksploataciju drvne mase, koja se koristi kao osnovna sirovina u drvnoj industriji. Nije beznačajno ni korišćenje granja i panjeva kao ogrevnog drveta.

U napuštenim rečnim meandrima i rukavcima, odnosno u mrtvajama, zastupljena je hidrofilna vegetacija. Među ovim biljnim vrstama karakteristične su: beli i žuti lokvanj, vodeni troskot, trska, sita, ševar i dr. Tipična barska vegetacija zastupljena je u barama i močvarama ovog kra- ja. Ovu vegetaciju čine: ševar, sita, rogoz, drezga, trska i dr.

Slatinaste površine skoro u celini nisu privedene kulturi. Imaju karakterističan stepski karakter, sa zastupljenim niskim raznovrsnim travama i korovskim biljkama. Povremena bujnost ovih inače siromašnih pašnjaka uslovljena je količinom i rasporedom padavina. Proizvodni značaj ovakvih površina veoma je mali.

U suvljim, višim delovima aluvijalne ravni, kao i na lesnoj terasi, sa- mo mestimično javlja se prirodna samonikla vegetacija. Rasprostranjena je pored puteva i, delimično, na oraničnim površinama. Važniji predstavnici ove vegetacije su: štir, čičak, kopriva, bulka, gorušica, zubača, popanac, palamida, hajdučka trava, troskot i dr.

Od kulturnih biljaka na lesnoj terasi su zastupljena žita, pre svega, pšenica, kukuruz, ječam i ovas, zatim industrijske biljke (šećerna repa, suncokret, duvan, industrijska paprika, mak), stočno krmno bilje i manje površine voćnjaka i vinograda. Na aluvijalnoj ravni koja je vlažnija veća je i zastupljenost tzv. vlažnih kultura. Od žita najviše se gaje kukuruz i ječam, od industrijskih biijaka šećerna repa i suncokret, od stočno-pićnog bilja lucerka, a od povrtarskog bilja: krompir, paprika, pasulj i grašak. Za ovu geomorfološku celinu karakteristične su veće površine pod voćnjacima, vinogradima i bostanom.

Vrste i rasprostranjenost životinjskog sveta u novobečejskoj subregiji takođe nose šira obeležja Vojvodine, a posebno banatskog Potisja. Od divljači, na teritoriji opštine ima glodara (poljski miš, trkunica, hrčak, pane: divlje patke i guske, prepelice, jarebice, fazani, grlice i dr. Pored lovne divljači, na teritoriji opštine ima glodara poljski miš, trkunica, hrčak, pacov) i drugih životinja, kao što su: jež i tvor a zatim vrabac, lasta, vrana, čvorak, mišar, sova, roda. Životinjski svet stajaćih voda i najuže okoline čine vodozemci i gmizavci. U Tisi i kanalima žive ribe, rakovi i školjke. Od riba su najbrojnije razne vrste bele ribe, šaran, som, smuđ, karaš, beli amur.

Related Articles