Razdoblјe između 1840. i 1918.

Razdoblјe između 1840. i 1918.

Od 1840. godine u Engleskoj se koriste prve poštanske marke zvane crni peni  (black penny), sa likom kralјice Viktorije. Deset godina kasnije, 1850. godine, i austrijska pošta uvodi poštansku marku na teritoriju Habzburške carevine. 

Od početka korišćenja poštanske marke žig više nije služio samo za obeležavanje polaznog mesta pisma, nego i za poništenje poštanske marke, da se ne bi mogle kojim slučajem ponovo upotrebiti. Te marke su se koristile i na ovim našim prostorima, kasnije nazvanim Srpskom Vojvodinom i u Srpsko-Rumunskoj graničnoj oblasti sve do austrijsko-mađarske nagodbe 1867. godine. U prelaznom periodu, od 1867. do 1871. godine, identične poštanske marke se koriste za Austriju i Mađarsku. Tek 1871. godine Mađarska izdaje svoje poštanske marke, u kamenotisku i bakrotisku. 

Poštanski žig ovalnog oblika se koristio još neko vreme za žigosanje maraka, mada je u opticaju već bio i jednokružni žig sa natpisom NEU BECSE i sa datumom, i to samo sa danom i mesecom, bez godine. Treba napomenuti da su postojala dva različita okrugla poštanska žiga NEU BECSE, oba bez obeležja godine, ali, dok su kod prvog žiga meseci ispisani slovima, dotle su kod drugog ispisani arapskim brojevima. 

Posle nagodbe Austrije i Mađarske 1867. godine nazivi mesta se pišu na mađarskom jeziku. Tada se u jednokružnom poštanskom žigu našeg mesta prvi put pojavlјuje natpis TÖRÖK BECSE (TURSKI BEČEJ) sa datumom- dana i meseca sa arapskim brojevima (prema našem poznatom istoričaru dr Jeneu Sentklaraiju, još posle pobede nad Turcima kod Sente 1697. godine i proterivanja Turaka sa ovih prostora 1716–1718. godine, naš gradić se naziva Török Becse – Turski Bečej, a ređe Új Becse – Novi Bečej), ali opet bez naznake godine. Tek od 1875. se kod nas upotreblјava poštanski žig sa celovitim datumom, to jest sa naznakom dana, meseca i godine. U početku je to takođe jednokružni žig, da bi se krajem XIX veka uveo dvokružni žig sa nešto većim prečnikom. 

Mesto Vranjevo, po kasnijem službenom nazivu Franjova, pominje se pri kraju XVIII veka. Pisma iz tog vremena nisu pronađena ali kao što je pomenuto u mojoj zbirci nalaze se nekoliko pisama i priznanica sa jednokružnim poštanskim žigom FRANYOVA, datiranih između 1886. i 1888. godine. Poštanski žig  FRANYOVA je bio u upotrebi do 1. 8. 1888. godine, kada mesto menja svoj naziv u Arač (Aracs – Vranjevo) . Tu promenu zvaničnog naziva naselјa uočavamo i u novom jednokružnom poštanskom žigu, ali sa nekoliko meseci kašnjenja. Dvokružni poštanki žig za Arač (Vranjevo) pojavlјuje se na prelazu XIX i XX veka, mada će  jednokružni žig biti u upotrebi paralelno sa dvokružnim sve do kraja druge decenije XX veka, pa čak i 1920. godine.

Na preporučena pisma u početku je bilo ručno pisano „Rekomandirt” (Rekommandiert – preporučeno), kasnije je uveden pečat sa „Rekomandirt” i ručno ispisanim brojem pošilјke. U Prusku se prvi put 1865. godine  počelo sa upotrebom nalepnica za preporučene pošilјke. Svetski poštanski savez (UPU) je nalepnice sa oznakom „Rˮ uvela od 1883. da bi na našim prostorima njihova upotreba počele od 1890. godine, sa oznakom „R”, brojem pošilјke i nazivom mesta slanja. U početku su nalepnice bile sečene da bi u kasnijem period bile perforisane. 

Za vreme Prvog svetskog rata Austrougarska je uvela poštansku cenzuru i na teritoriju Banata, a cenzurisanje poštanskih pošilјki vršilo se u Temišvaru. Interesantan je primer jedne razglednice koja je poslata iz Novog Bečeja za Vranjevo 17. 8. 1915. godine. Razglednica je prvo otpremlјena za Temišvar, o čemu svedoči temišvarska vojna cenzura od 19. 8. 1915. godine, pa je tek nakon toga slata za Vranjevo i uručena primaocu 21. dana meseca avgusta te godine.

Podaci o službenicima (pod ugovorom) novobečejske pošte u vremenu od 1897. do 1919. godine, iz arhive Poštanskog muzeja u Budimpešti

1897.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Ištvan Fogel (Vogel István), pomoćni oficir – Deneš Adamov (Adamov Dénes), sluge – Janoš Kiefus (Kiefusz János), Šandor Novosel (Novoszel Sándor), Peter Milič Vadt (Vadt Milics Péter)

1901.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk)

1902.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Jožef Domonkoš (Domonkos József), Hrvoje Radli (Rádli Győző), pomoćni oficiri – Janoš Čupić (Csupits János), Janoš Zeldi (Zöldi János), podoficir – Deneš Adamov (Adamov Dénes), sluge – Šandor Farago (Faragó Sándor), Antal Ilija (Ilia Antal), Janoš Nojmiler (Neumüller János), Janoš Santo (Szántó János ), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1903.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Hrvoje Radli (Rádli Győző), pomoćni oficir – Janoš Zeldi (Zöldi János), sluge – Šandor Farago (Faragó Sándor), Antal Ilija (Ilia Antal), Janoš Nojmiler (Neumüller János), Janoš Santo (Szántó János), Ferenc Irmeš (Ürmös Ferenc), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1904.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – Janoš Zeldi (Zöldi János), sluge – Šandor Farago (Faragó Sándor), Antal Ilija (Ilia Antal), Janoš Santo (Szántó János), Ferenc Irmeš (Ürmös Ferenc), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1905. 

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficiri – Janoš Zeldi (Zöldi János), Gergelј Pal (Pál Gergely), sluge – Peter Koh (Koch Péter), Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Ištvan Lukač (Lukács István), Imre Vaš (Vass Imre), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1906.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficiri – Janoš Zeldi (Zöldi János), Gergelј Pal, (Pál Gergely), sluge – Peter Koh (Koch Péter), Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Ferenc Bizonj (Bizony Ferenc), poštanski nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1907.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficiri – Peter Koh (Koch Péter), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – Mark Kramer (Krámer Márk), podoficir – Janoš Đeri (Győri János), sluge – Lajoš Šarkezi (Sárközi Lajos), Jožef Virag (Virág József), Imre Bistrai (Bisztray Imre), poštanski nadzornik pri železnici – Oliver Kemenj (Kemény Olivér) 

1908.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir  – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Janoš Varadi (Váradi János), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván) 

1909.

Upravnik pošte – Mark Barčai (Barcsay Márk), oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Janoš Varadi (Váradi János), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), pomoćni nadzornik pri železnici – Ivan Galetin (Galetin Iván)

1910.

Upravnik – nepoznat, oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Janoš Varadi (Váradi János), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), pomoćni nadzornik pri železnici – Antal Horvat (Horváth Antal) 

1911.

Upravnik pošte – glavni oficir – Ervin Kraus (Krause Ervin), oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Janoš Varadi (Váradi János), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), Imre Kiš (Kis Imre), pomoćni nadzornik pri železnici – Antal Horvat (Horváth Antal) 

1912.

Upravnik pošte – nadzornik – Ervin Kraus (Krause Ervin), oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Hrvoje Dona (Donna Győző), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Đerđ Hornjak (Hornyák Győrgy), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), Šebešćen Galetin (Galetin Sebő), Imre Kiš (Kis Imre), pomoćni nadzornik pri železnici – Antal Horvat (Horváth Antal)

1913. 

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János), oficir – Šamu Laslo (László Samu), Karolј Lelek (Lélek Károly), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), Šebešćen Galetin (Galetin Sebő), Imre Kiš (Kis Imre), nadzornik pri železnici – Karolј Matula (Matula Károly )

1914. 

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko ((Gyíkó János), glavni oficir – Karolј Lelek (Lélek Károly), oficir – Šamu Laslo (László Samu), pomoćni oficir – G. Krezmerić (Krézmerich G.), sluge – Antal Ilija (Ilia Antal), Mihalј Farkaš (Farkas Mihály), Šebešćen Galetin (Galetin Sebő), Imre Kiš (Kis Imre), nadzornik pri železnici – Karolј Matula (Matula Károly)

1915.

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János)

1916.

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János)

1917.

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János)

1918.

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János)

1919. 

Upravnik pošte – nadzornik – Janoš Điko (Gyíkó János)

Podaci o službenicima (pod ugovorom) u vranjevačkoj pošti od 1897. do 1919. godine, iz arhive Poštanskog muzeja u Budimpešti

1897–1904. Elek Gabriš (Gabris Elek)  

1905–1907. Eden Barta (Bartha Ödön)   

1908–1914. Supruga Eden Barte (Bartha Ödönné)  

1915–1917. Eden Barta (Bartha Ödön )  

1918. Udova supruga Jožefa Varge (Özv. Varga Józsefné)

Uputstvo srpskog vojnog okupacionog zapovedništva

Srpsko vojno okupaciono zapovedništvo tekućeg meseca, dana 14, dalo je sledeće uputstvo turskobečejskom poštanskom uredu:

Sva poštanska usluga podleže cenzurisanju.

Svi službenici ostaju na svojim mestima dok god revnosno izvršavaju svoje obaveze.

Sve poštanske pošilјke se predaju cenzorima i samo će cenzurisana pisma biti prosleđena.

Svim zaposlenima objasniti da će u smislu sporazuma o prekidu oružanih dejstava sva uputstva izdavati vojne vlasti, kojima se treba podrediti, a ko se ne bude pridržavao toga, taj će biti izveden pred vojni sud.

Zabranjeno je širenje i izdavanje štampanog materijala u cilјu propagande.

Sve telegrafske i telefonske veze sa neokupiranim teritorijama obustavlјene su, dok na okupiranoj teritoriji nesmetano teku dalјe – posle cenzurisanja. Sem mesnih razgovora i privatni razgovori su takođe u prekidu.  

Izvan demarkacione linije mogući su samo službeni razgovori, i to preko Kikinde.

Čuvanje službene tajne je obavezujuće. 

Celukupno poštansko osoblјe uživa zaštitu Nacionalnog veća, pod čijim je i nadzorom sve dok prekršajni sudija ne otpočne sa radom.

Svakih 10 dana se zapoved (raport) predaje nacionalnom veću, a posle prestanka toga, prekršajnom sudiji. Dnevni izveštaji se prikazuju cenzoru.

Telegrafski saobraćaj preko demarkacione linije se nastavlјa samo preko Kikinde i Temišvara.

Ovo uputstvo je pročitano celom službenom osoblјu, njegov sadržaj objašnjen, nakon čega je čitavo osoblјe ureda svojim potpisom potvrdilo verodostojnost uputstva.

U Turskom Bečeju, 14. decembra 1918.

Šebešćen Galetin (Galetin Sebő), – p. oficir, nečitko, Mihanj Farkaš (Farkas Mihály) – p. sluga, Đula Lakatoš (Lakatos Gyula) – pom. sluga, Popov Vidor – pom. sluga, Mikloš Varšanji (Varsányi Miklós), Antal Berta (Berta Antal), Janoš Laslo (László János) – p. oficir, Švajcer … (Schweitzer ...), Krezmerić (Krézmerich) – upravnik, Ibojka Geč (Gecs Ibolyka) - šalter, Gospođa Janoša Đikoa (Gyíkó Jánosné) – šalter, Karolina Horvat (Horváth Karolin), Ana Madaras (Madarász Anna) – pripravnik, Laslo Lacko (Laczkó László) – podmladak, Gasenfil Margita (Gassenfil Margit), Ilona Sakač (Ilona Sakač), Jožef Dvoran (Dvoran József), nečitko, Sava Đurišić (Gyurisity Száva), Dušan Šević – p. oficir (Sevity Dúsan)

Related Articles