Potrebe veće od mogućnosti

Na području naše Opštine počele su ovih dana diskusije o prethodnom materijalu za formiranje i raspodelu budžetskih sredstava koji sadrži pregled izvora budžetskih prihoda, odnosno visinu mogućeg ostvarenja budžeta i zbir zahteva svih korisnika budžetskih sredstava.

Tako je u Prvoj mesnoj zajednici u Novom Bečeju u prošli utorak vođena diskusija u kojoj su učestvovali članovi saveta mesne zajednice, predstavnici mesnih rukovodstava društveno-političkih organizacija u kojoj je uvodno izlaganje dao Đerđ Bordaš, potpredsednik Opštinske skupštine. Mada se ove godine raspolaže sa 26 odsto više sredstava nego prošle godine kako je istaknuto u uvodnom izlaganju zahtevi korisnika sredstvima veći su za oko 29 miliona starih dinara. Sa ovogodišnjim povećanjem budžetskih sredstava za oko 26 odsto uzimajući u obzir poskupljenje sada se nalazimo negde u nivou od prošle godine te bi naše društvene organizacije i ustanove, korisnici budžeta, trebali da u svojim zahtevima pre ispitaju sami sebe u pogledu opravdanosti traženih sredstava, koja prelaze mogućnosti opštine. Čini se na ime, da pojedini korisnici ovih sredstava, prilikom zahteva dotacija, nisu dovoljno odgovorno prišli razmatranju svojih stvarnih potreba u pogledu finansiranja delatnosti koje vrše. Izgleda da je među korisnicima sredstava zaboravljena mogućnost opštine zbog čega je došlo do raskoraka između naših potreba i visine raspoloživih budžetskih sredstava.

Sa rashodne strane, kako je istaknuto na ovom skupu, najveću stavku i ove godine čine škole. Slobodna je konstatacija da školstvo i pored značajnih ulaganja prethodne godine još uvek nije došlo na nivo u koji bismo mi hteli da ga stavimo. Zahtevom od 583 miliona starih dinara, što je za oko 230 miliona više nego prošle godine naši prosvetni radnici kao da žele da svoje probleme reše preko noći. Jasno je međutim, da se do rešenja može doći jedino postupno u skladu sa našim mogućnostima  i da bi trebalo finansijske probleme školstva rešavati u skladu sa našim privrednim razvojem. Zahtevi škola prema priloženom materijalu veoma su različiti. Sadašnje stanje sa nizom nerešenih pitanja u finansiranju školstva onemogućuje da se dođe do nekih konkretnih rešenja, ali čini se da nebi trebalo zanemariti broj učenika, materijalne troškove i sve faktore koje utiču na cenu školovanja jednog učenika. Jasno je da dok se sve ovo bude uzimalo u obzir, nećemo imati u prosveti raspodelu „svakom prema radu“, ali je takođe jasno da ne možemo tražiti ove godine za 105 odsto više sredstava nego prošle godine kao što je to slučaj u osnovnoj školi Kumane, i da ne možemo tražiti 730.000 starih dinara na ime nekih zajedničkih potreba prosvetnih radnika samo jedne škole.

Značajna sredstva ove godine traže i institucije iz oblasti kulture koje su povećale svoje zahteve za preko 100 odsto. Prošlogodišnja ulaganja bila su 13 milona 780 hiljada starih dinara, dok se ove godine traži 27.700.000 dinara. Najveći deo ovih sredstava traži matična biblioteka 16 miliona dok su prošlogodišnja sredstva bila 8 miliona, kulturna prosvetna zajednica koja je prošle godine koristila 450.000 starih dinara ove godine traži ulaganje od 3 miliona i 800 hiljada starih dinara. Daleko veće zahteve podnela su i amaterska pozorišta u komuni.

Fond za fizičku kulturu traži sredstva u visini od 11 miliona starih dinara dok je prošle godine utrošeno 4 miliona.

Kod socijalnog staranja u opštini je takođe podnet zahtev za iznos od blizu 40 odsto više nego prošle godine.

Listajući ovaj materijal opštinske skupštine skoro da se i ne može naći društvena organizacija ili ustanova koja je povećala zahtev u granicama povećanja raspoloživih sredstava. Kod opštinskog suda na primer zahtev za lične dohotke je viši nego što se to moglo očekivati. Sa proseka od 90 hiljada za visoku stručnu spremu postoji zahtev na 136 hiljada starih dinara. Ovo kolektiv suda pravda odgovornošču svoga poziva zbog čega treba da bude bolje plaćena. I kod ostalih troškova u sudu postoje zahtevi za više sredstava nego što je to u sadašnjim uslovima moguće obezbediti.

Budžet ove godine opterećuje i dobar broj organizacija koje prvi put koriste ova sredstva. Zahtevi mesnih organizacija Socijalističkog saveza veoma su neujednačena i čini se ponekad suviše visoki. Značajno opterećenje budžeta u visini od 35 miliona dinara predstavlja i regres na mleko. Ovome treba dodati i obaveze opštinske skupštine od 90 miliona dinara iz ranijih godina, te će situacija o visini raspoloživih sredstava biti jasnija.

Na više od 30 skupova razmatraće građani i društvene organizacije predlog o visini budžetske potrošnje u ovoj godini. S obzirom na masovnost, verovatno će ovi skupovi doneti i najbolja rešenja. Ovakav put obezbediće veću demokratičnost, a time i realnije formiranje sredstava i raspodeli budžeta ove godine.