Doslednije sprovođenje odluke

Prošlog četvrtka održana je godišnja konferencija I Osnovne organizacije SK iz Novog Bečeja, kojoj su prisustvovali pored članova i jedan broj gostiju, aktivista iz drugih društveno-političkih organizacija, kao i građana koji nisu članovi SK.

Kako je Izveštaj o radu organizacije na jednom od predhodnih sastanaka pročitan to je konferenciji podnet Program zadataka, i Referat kao obrazloženje istog.

Izveštaj koji je podnet oraganizaciji veoma je iscrpno izneo rezultate postignute u proteklom periodu, kao i slabosti koje su se javljale u radu organizacije. Naročito je istaknuto da je u proteklom periodu otvoren proces na otklanjanju slabosti koje ometaju da se brže i uspešnije sprovode usvojeni zaključci kako viših  partijskih foruma tako i same osnovne organizacije. U tom smislu organizacija je naročito dobre rezultate postigla na svom organizacionom učvršćenju i jačanju.

Programom rada i referatom istaknuti su osnovni zadaci organizacije na daljem sprovođenju odluka VIII Kongresa SKJ u život, a naročito sada u novim uslovima privređivanja, kao i Zaključaka CK SKJ koji su doneti na nedavno održanom Plenumu.

Aktivnost komunista u narednom periodu mora biti okrenuta na rešavanju svih pitanja koja je postavila reforma, a koja se ne odnose samo na privredna pitanja, već i na druga, jer ona nije samo privredna već društvena u pravom smislu te reči.

U Referatu je takođe bilo dosta reči i o zadacima komunista u radu organa Mesne zajednice i to u pružanju konkretne pomoći, jer je konstatovano da su komunisti do sada veoma malo radili da se rad Mesne zajednice poboljša i bude uspešniji.

Što se tiče društvene aktivnosti, u referatu je rečeno da se i tu mora još dosta uraditi i započeti proces uključivanja komunista u sve vidove aktivnosti do kraja sprovesti, jer za to postoje svi uslovi.

Ovo su bili samo neki od mnogobrojnih zadataka koji su postavljeni pred organizaciju, pored drugih kojima se takođe mora u narednom periodu pokloniti pažnja, a posebno na pružanju pomoći omladinskoj organizaciji, i svestranijem idejnom i političkom uzdizanju članova.

U diskusiji po podnetim materijalima učestvovali su: Svilengaćin Nikola, Banjac Milan, Stefanović Vojislav, Stojić Katica, Kovačev Obrad, Peskar Mihajlo, Stančić Branko i Svilengaćin Rada, a svi oni su se kritički osvrnuli na dosadašnji rad kao i izneli sugestije i davali predloge da se što uspešnije naredni zadaci izvrše, a posebno zadaci koji se postavljaju pred komuniste koji proističu iz materijala II Plenuma CK SKJ.

I na kraju izabran je sekretarijat organizacije od 9 članova. Za sekretara je ponovo izabran Aca Đukičin, za zamenika Milica Popov, a za blagajnika Kolarev Branislav.

Takođe su izabrani i delegati za Opštinsku konferenciju Saveza komunista, kao i usvojeni podneti materijali na konferenciji.

Povezani članci