Komunisti Bisernog ostrva o sebi i svojim zadacima

Nedavno su komunisti Poljoprivrednog dobra Biserno ostrvo održali svoju redovnu godišnju konferenciju, kojoj su prisustvovali Bjelo baba Dragan, predstavnik PK SKS i Racković Milan član OKSKS.

Dogovor komunista ovog dobra, ocenjen je kao plodan jer je, pored analize jednogodišnjeg rada, sa kritičkim osvrtom na uspehe u proteklom periodu, bilo reči i o neuspelim akcijama i propuštenim zadacima komunista i kolektiva kao celine. Vredni su uspesi komunista i kolektiva na izvršavanju proizvodnih zadataka i ostvarivanju čistog prihoda organizacije od preko 97 miliona starih dinara i uspešnom prilagođavanju novim uslovima privređivanja. Nadalje vredno je pomena sređivanje unutrašnjih odnosa u kolektivu i osnovnoj organizaciji kao i kadrovsko sređivanje.

U diskusiji prisutnih gostiju, ocenjeno je da je osnovna organizacija baš ovoga puta dokazala da je sposobna boriti se sa problemima koji se pred nju nalaze i da shvata ulogu koju ima u okviru radne organizacije. Kao naredni zadaci za dalji rad u programu rada zacrtani su: dalji rad na ideološko političkom uzdizanju komunista sa posebnom pažnjom na novoprimljene komuniste i orijentaciju na Večernju političku školu, zatim praćenje rada komunista u drugim društveno političkim organizacijama i organima upravljanja što će omogućiti uspešniji rad istih, i kao osnovni zadatak svesrdno angažovanje za izvršenje proizvodnih zadataka kolektiva.

Na kraju rada konferencija je izabrala za sekretara Mitić Miroslava, a za delegate za  opštinsku konferenciju Tešić Stanku i Mitić Miroslava.

Povezani članci