Odlučnost u suzbijanju nepismenosti

Na kraju Plenum je usvojio zaključke koje u celini objavljujemo.

Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Novi Bečej, na proširenoj sednici, održanoj dana 3. marta 1966. godine, razmatrao je aktuelne probleme osnovnog obrazovanja odraslih i nepismenosti u opštini i, na osnovu materijala i diskusija donosi sledeće

ZAKLJUČKE

1. U dosadašnjem razvoju osnovnih škola na teritoriji naše opštine postignuti su značajni rezultati, koji pružaju realnu osnovu za uspešan sistemski rad na osnovnom obrazovanju u narednom periodu.

Međutim situacija kod osnovnog obrazovanja odraslih je takva da zahteva preduzimanje hitnih organizovanih mera da bi se u dugoročnijem periodu moglo prići razrešavanju ove problematike.

Prema popisu stanovništva iz 1961. godine na teritoriji opštine, 11,3% stanovništva je nepismeno. Pored ovog broja, smatra se da postoji veliki broj polupismenog i nedovoljno pismenog stanovništva, koje je uključeno u privređivanju na društvenom i privatnom sektoru.

S druge strane, sadašnji tempo rada na osnovnom obrazovanju i opismenjavanju odraslih je takav, da obezbeđuje samo ublažavanje problema a ne i njihovo rešavanje.

Zbog takvog stanja i značaja ovih problema Opštinski odbor SSRN smatra da im u narednoj aktivnosti svi faktori treba da posvete posebnu pažnju i preduzmu sve potrebne mere za njihovo razrešavanje.

2. Da bi se već od naredne školske godine moglo prići sistematskom radu, potrebno je sačiniti dugoročni program rada, na čijoj bazi će se svake godine preduzimati mere za njegovo sprovođenje u život. Pored jedinstvenog programa rada za celu opštinu, nužno je da svaka radna organizacija sačini sopstveni program, koji će predstavljati sastavni deo kadrovske politike u radnim organizacijama.

3. Donošenju programa rada treba da prethodi utvrđivanje stvarnog stanja, pošto sem statističkih podataka, drugih pokazatelja skoro i nemamo. Način da se do toga dođe, predstavlja organizovanje popisa stanovništva od 15 do 40 godina starosti tj. onog dela na kojim naš rad u narednom periodu treba da bude usmeren. Popis treba da izvrše osnovne škole sa teritorije opštine, svaka za svoje područje. Ovaj rad zbog obimnosti i značaja treba finansirati. U cilju prikupljanja podataka za perspektivno planiranje razvoja škola, ukoliko budu postojale mogućnosti, popis treba i za to iskoristiti i proširiti ga i na druge kategorije stanovništva.

Radom na izradi odgovarajućeg materijala, njegovom obradom i popisom rukovodiće Koordinaciono telo Opštinskog odbora SSRN i stručna služba Skupštine opštine u saradnji sa osnovnim školama.

4. Programom rada na osnovnom obrazovanju odraslih treba obuhvatiti sledeće kategorije stanovništva:

a) sva lica od 15-20 godina starosti za završavanje potpune osnovne škole;

b) od 20-35 godina starosti, za završavanje potpune osnovne škole, zaposlenih u društvenom sektoru privrede;

v) sve ostalo stanovništvo od 20-40 godina starosti za završavanje četvororazredne osnovne škole.

5. Istovremeno treba preduzimati sve mere da deca koja podležu zakonskoj obavezi za pohađanje osnovne škole budu obuhvaćena redovnim školovanjem, kako bi se u narednom periodu onemogućilo stvaranje novog broja nepismenih. Sprovođenje ovog zadatka zahteva odgovorniji odnos društveno-političkih organizacija, škola i drugih faktora i njihovu svakodnevnu brigu za sprečavanje širenja broja nepismenih. Preduzimanje zakonskih sankcija ne treba da predstavlja jednu meru, ali ukoliko se to drugim sredstvima ne može postići, treba i njih koristiti. U tome bi se nadležni organi morali osećati više odgovornim, nego u dosadašnjem periodu;

6. Da bi se ovo moglo doslednije sprovoditi, potrebno je činiti napore za stvaranje određenih preduslova. Nužno je prići stvaranju pomoćnih odelenja u svim školama, u koje bi bili uključeni oni učenici koji iz objektivnih razloga ne mogu zajedno sa ostalima savlađivati nastavno gradivo. Rezultatima, koji bi se ovim postigli, treba dati veći značaj nego povećanim izdacima kojii bi se otvaranjem pomoćnih odelenja javili. Sa ovim je povezana i potreba stvaranja uslova za dopunski rad sa učenicima, o čemu bi takođe, u narednom periodu trebalo posvetiti više računa. Materijalni položaj jednog broja učenika je takav, da čini ozbiljnu smetnju za postizanje boljih uspeha u radu. Potrebno je nalaziti način i stvoriti mogućnosti za pružanje pomoći ovom broju učenika. To bi se, pored ostalog, moglo postići sakupljanjem udžbenika od učenika kojima oni nisu više potrebni i njihovim ustupanjem učenicima slabijih materijalnih mogućnosti.

7. Finansiranje osnovnog obrazovanja odraslih treba regulisati na isti način kao i finansiranje redovnog osnovnog obrazovanja i isključiti svako učešće polaznika u plaćanju troškova školovanja. Privredne radne organizacije treba takođe da, u cilju rešavanja problema odvajaju finansijska sredstva za osnovno obrazovanje svojih radnika.

Pored preduzimanja brige za obezbeđenje materijalno-finansijskih sredstava za izvođenje nastave, smatra se da bi, u skladu sa mogućnostima, bilo potrebno polaznicima pružiti pomoć u nabavci udžbenika i školskog pribora.

8. Interesi radnih organizacija zahtevaju da se statutima i drugim internim aktima reguliše odnos kolektiva prema ovim pitanjima, kako kod obrazovanja odraslih, tako i kod novih zapošljavanja. U aktivnosti društveno-političkih organizacija koja treba da se odvija kroz širu demokratsku diskusiju treba se izboriti za shvatnje potreba da svi radnici koji nemaju završenu potpunu osnovnu školu, a koji prema ovim zaključcima treba da je završe, budu uključeni u proces osnovnog obrazovanja. Polazeći od istih principa, treba regulisati i novo zapošljavanje u radnim organizacijama.

9. Dosadašnji rad na stručnom obrazovanju zapostavljao je pitanje predspreme polaznika raznih kurseva i seminara, tako da su kvalifikacije dobijali i oni koji nemaju završenu potpunu osnovnu školu, a među njima je bilo i polupismenih. To je stvorilo određene probleme i u praksi nije dalo očekivane rezultate. Zbog toga je potrebno osloboditi se improvizacija u ovom radu i prići potpunijem rešavanju problema, pri čemu treba zavesti praksu da se prethodno obezbedi završavanje osnovne škole, a tek posle toga da se polaznici uključuju u razne oblike rada na stručnom obrazovanju.

10. U celokupnoj aktivnosti na rešavanju svih ovih pitanja, značajnu ulogu teba da odigraju društveno-političke organizacije, organi upravljanja i Skupština opštine. Treba računati s činjenicom da će od strane onih koji treba da budu obuhvaćeni ovim radom biti otpora i da će u samoj praksi iskrsavati i novi problemi, ali će se organizovanim radom i brigom svih odgovornih faktora postići željeni rezultati.

11. Da bi se postiglo zajedničko delovanje svih faktora i da bi se obezbedila neposredna svakodnevna briga o svim pitanjima koja su vezana za ovaj rad potrebno je formirati pri Opštinskom odboru SSRN Opštinsko koordinaciono telo od predstavnika društveno-političkih organizacija, radnih organizacija i prosvetnih organa.

Da bi se Koordiacionom telu pružila mogućnost za izradu dugoročnog plana, na čijoj realizaciji treba da se počne raditi od početka školske 1966/67. godine, potrebno je da popis stanovništva bude završen do polovine aprila 1966. godine. Program rada treba doneti najkasnije do kraja juna 1966. godine.

Ovi zaključci ističu potrebu da se o njima vodi računa i prilikom izrade plana utroška budžetskih sredstava za 1966. godinu, kao i u planiranju sredstava za potrebe organizovanja u radnim organizacijama.