Nov pristup društveno-ekonomskom obrazovanju neposrednih proizvođača

Pored nekih vrlo uspelih istraživanja na republičkom eksperimentalnom Narodnom univerzitetu u Novom Bečeju, u toku je seminar za društveno-ekonomsko obrazovanje neposrednih proizvođača, stalnih poljoprivrednih radnika u PD „Sokolac“ na radnoj jedinici „Bereg“.

Čitava koncepcija seminara bitno se razlikuje od dosadašnjih tradicionalnih seminara za društveno-ekonomsko obrazovanje koje su karakterisala apstraktna predavanja i prepričavanje stručne literature iz ove oblasti.

Cilj ovih eksperimenata je bio da se sagleda mogućnost održavanja takvih seminara koji će imati sasvim novu fizionomiju, čiji će sadržaj biti najuže vezan za problematiku radne organizacije i potrebe radnih ljudi i radne organizacije u njenim specifičnim uslovima i opštim društvenim uslovima u sadašnjoj situaciji.

Prva faza u radu je bilo detaljno proučavanje poslovanja radne organizacije kroz proučavanje pravilnika i drugih dokumenata preko raznih razgovora sa radnicima, stručnim kolegijumom i organima upravljanja.

Sledeća faza bila je izrada programa na bazi detaljnih iskustava iz prve faze. Nakon prvog predloga programa vođeni su razgovori sa predstavnicima PD „Sokolac“ gde je program korigovan, dopunjavan i obogaćivan novim pojedinostima. Nakon usvajanja programa prešlo se na konkretizaciju tj. počelo se sa radom seminara.

Seminar obuhvata sedam tema i to:

1. PD „Sokolac“, plan razvoja, mogućnosti, potencijali;

Za svaku temu predviđena su po dva predavača od kojih jedan sa Narodnog univerziteta a drugi iz PD „Sokolac“. Tako je naprimer, prvu temu obradio direktor PD „Sokolac“ Popov ing. Radovan kao predstavnik „Sokolca“ a u isto vreme dopunjavao ga uporednim podacima sa drugih dobara komune i širih zajednica Pandurov Milivoj, načelnik odelenja za privredu SO kao predavač Narodnog univerziteta. Za ostale teme angažovani su ostali stručnjaci sa Narodnog univerziteta kao Perin Georgie sekretar SO, Radoičić Miloš dipl. ekonomista, Vasić Milan predsednik opšt. suda, Peskar Mihajlo, referent u OK SK a iz PD „Sokolac“ bili su angažovani pored direktora, šef planskog sektora Mihajlović, šef računovodstva Pecarski, sekretar OO SK Minić, predsednik radničkog saveta Petrovčan Petar sekretar PD „Sokolac“ Peskar Stojan i drugi.

Pre početka seminara 35 slušalaca je popunilo test znanja koji se sastojao od pitanja izvučenih iz programa. Pitanja su obuhvatala osnovna znanja iz društveno-ekonomskog obrazovanja i poznavanja svoje radne organizacije.

Već prve četiri obrađene teme dale su dragocene rezultate o opravdanosti ovakve koncepcije u održavanju seminara jer se pokazalo:

- da radnici imaju vrlo malo znanja iz oblasti društveno-ekonomskog obrazovanja i da nisu u većini sučajeva sposobni da budu pravi upravljači (ovo se naročito videlo po rezultatima testa);

- da je ovakav rad i organizacija seminara duboko zainteresovala radnike jer se obrazovanje vršilo na najkonkretnijem materijalu i problematici za koju su životno zainteresovani;

- da su predavači iz PO „Sokolac“ sa puno pažnje, ulažući maksimalno napora u toku obrade tema i diskusije prišli razjašnjavanju problema;

- da će rezultati seminara dati obilje iskustva kako za organe upravljanja PD „Sokolac“ tako i za budući rad Narodnog univerziteta na društveno-ekonomskom obazovanju radnika.

Seminar se privodi kraju i nakon detaljne analize pružiće nam mnogo više podataka o ovako novom pristupu obrazovanju radnika. Na kraju seminara radnici će ponovo popunjavati test znanja da bi se utvrdila validizacija odnosno koliko je seminar obogatio radnike novim saznanjima.

Ovakav pristup obrazovanju radnika za samoupravljače treba da posluži kao nov prilog naporima na ovom planu. Čitav seminar se odvija po koncepcijama Republičkog saveza narodnih i radničkih univerziteta SR Srbije i uz tesnu saradnju republičkih stručnjaka.

Nov pristup društveno-ekonomskom obrazovanju ima i zadatak  da dokaže tezu da ne treba identifikovati školovanje radnika u raznim vrstama škola ili odelenja i kurseva narodnog univerziteta sa ovakvim seminarima i da je moguće ovakvo obrazovanje i bez završenih raznih škola i bez posedovanja raznih kvalifikacija. Nesumljivo je da će i dalje nama biti potrebna kompletna ličnost koja će u sebi nositi jedinstvo opšteg, sručnog, ideološko-političkog i društveno-ekonomskog obrazovanja ali u sadašnjim uslovima dok je takvih ljudi vrlo malo, treba podizati društveno-ekonomska znanja kroz ovakve i druge vidove jer SAMOUPRAVLJANJE je naša stvarnost koja ne može da stagnira već traži dalji snažan razvitak.