Svestraniji idejno politički rad u savezu omladine

Oživljavanje rada političkog aktiva

U prošloj godini, veoma se slabo osećao idejno politički rad među mladima, što je u ostalom veoma jasno istaknuto i na godišnjoj konferenciji Saveza omladine naše opštine.

S tim u vezi, jedan od prvih zadataka novog komiteta je baziran na radu i razvijanju što svestranijih oblika rada na ideološko-političkom vaspitanju mladih. U razgovorima koji su prethodili nedavnom Plenumu Opštinskog komiteta Saveza omladine, živo se diskutovalo da komitet Saveza omladine preko komisije za ideološko politički rad, organizuje rad političkog aktiva u čijem sastavu bi se nalazili svi istaknutiji aktivisti iz aktiva sa cele teritorije naše opštine.

Predlozi su dobili i konačnu formu na Plenumu Opštinskog komiteta Saveza omladine, gde je takođe izdiskutovano da u političkom aktivu bude uključeno oko 150 aktivista.

Politički aktiv je zamišljen kao najmasovniji oblik rada na ideološko-političkom obrazovanju kadrova u Savezu omladine. Rad će biti tako organizovan da može pružiti pored slušanja predavanja i mogućnost vođenja diskusija u smislu dubljeg i svestanijeg pretresanja raznovrsnih pitanja.

O izboru tema po kojima će se držati predavanja i odviti diskusije, vodiće se posebni razgovori sa članstvom u smislu traženja onih pitanja za koja su mladi ljudi najviše zainteresovani tj. samo ovakvim izborom tema možemo biti sigurni da će izbor predavanja biti odraz želja najvećeg broja članstva kao i da će interesovanje biti na potrebnoj visini.

Prema onome što je do sada učinjeno tj. na bazi razgovora koji su vođeni sa mladima jasno se da zaključiti da je interesovanje mladih veoma raznovrsno tj. traži se razmatranje pitanja iz politike (spoljne i unutrašnje), medicine, psiologije, književnosti, filma, muzike, sporta itd.

Gledajući ovu raznovrsnost oblasti interesovanja jasno nam se nameće zaključak da će većina aktivista naći svoje polje interesovanja kao i da će na određeni način prošititi znanje iz određenih oblasti.

Povezani članci