Izostala pomoć mladima

Pre nešto više od godinu dana održana je osnivačka konferencija aktiva Saveza omladine u Štampariji 1. maj. Tada je u ovom kolektivu bilo petnaestak omladinaca, pretežno učenika u privredi, a cenjeno je, kako od strane Opštinskog komiteta saveza omladine, tako i od strane predstavnika kolektiva da je korisno formirati aktiv, jer će to doprineti da se mladi ljudi na organizovan način bave raznovrsnim pitanjima iz domena rada i odnosa u kolektivu i, naravno, da se i to tako na organizovan način zabavljaju u slobodnom vremenu. Takav potez mogao se samo pozitivnim ceniti. Međutim da li se ovo može očekivati samo po sebi kada su u pitanju mladi ljudi bez iskustva? Logično je da to nije moguće, već naprotiv sasvim je sigurno da je ovom aktivu bila neophodna pomoć kako starijih ljudi iz kolektiva, organa upravljanja i rukovodilaca, tako i Opštinskog komiteta Saveza omladine. Potrebna pomoć je izostala, a aktiv je u početku lutao u iznalaženju sadržaja svoga rada da bi zatim sasvim prestao da radi.

Približno ovakav utisak mogao se steći prisustvujući na godišnjoj konferenciji ovog aktiva, održanoj prošlog ponedeljka. Bio je to svečani radni dogovor članova Saveza omladine, na kome su sagledavane aktivnosti u proteklom periodu i zacrtavani zadaci za period koji dolazi. Tako se uobičajeno kaže o svakoj konferenciji ove vrste. Međutim, konferencija kojoj smo prisustvovali nije u potpunosti bila takva.

Posle pročitanog izveštaja o radu i referatu o narednim zadacima, koji su po kvalitetu bili dosta iznad uobičajenih, počela je diskusija koja je u suštini predstavljala odraz stanja ovog aktiva.

Na kraju i pored svega konferencija je ispunila cilj utoliko što je ovladalo saznanje kako kod samih članova da je potrebno da budu jedinstveni i uporniji u daljem radu tako i kod rukovodećih ljudi u kolektivu da je potrebno posvetiti veću brigu mladima. Naravno u Opštinski komitet Saveza omladine moraće u buduće više pomagati aktiv oko iznalaženja sadržaja i oblika, što će sve imati za posledicu veće rezultate u aktivnosti mladih u ovom kolektivu.

Povezani članci